Čo sa zmenilo v daňovej oblasti počas pandémie

Posúvajú sa lehoty na podanie daňového priznania. Kedy ho musíte podať po novom, ak ste zamestnanec, dedič či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?

21.04.2020 08:00
daňové priznanie, daňové priznanie, kalkulačka,... Foto:
Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
debata

Daňové priznanie k dani z príjmov

1. Termín a lehota

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak nie je ustanovené inak.

V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo iná osoba daň z príjmov aj zaplatiť.

2. Povinnosti daňovníka

Daňovníkovi, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, sa môže na základe
a) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu najviac o tri kalendárne mesiace, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorá sa končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná,
b) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predĺžiť lehota najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.
Daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorá sa končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná. Ak v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

3. Konkurz a likvidácia

Daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania predĺžiť lehota najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nemožno odvolať.

4. Oznámenie a žiadosť

U daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť do skončenia obdobia pandémie a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva v lehote podľa bodu 1, postup podľa bodov 2 a 3 sa neuplatňuje.

5. Dediči

Ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia dediča alebo inej osoby uplynie počas obdobia pandémie, dedič alebo iná osoba podá toto priznanie alebo hlásenie v lehote podľa odseku 1. Dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu môže najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa odseku 1 alebo hlásenia podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia.

Prevádzka

Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje lehota podľa bodu 1.

Ak vznikne stála prevádzkareň daňovníka alebo podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia až v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom začal vykonávať činnosť, a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje bod 1.

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

2. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.

3. Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.

Hlásenie a ročné zúčtovanie

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie, alebo o nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.

Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť do výšky ustanovenej osobitným predpisom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dediči #daňové priznanie #daň z príjmov #koronavírus