Manuál: Ako vyplní žiadosť o príspevok SZČO

Žiadosť pozostáva zo šiestich častí. Niektoré vyplniť musíte, iné nie. Ako na to?

23.04.2020 10:00
muž, košeľa, ukazovanie, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Žiadosť sa vypĺňa takto:

1. Prvá časť žiadosti

,,Údaje o žiadateľovi“ obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť. V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky:

  • „IČZ – variabilný symbol“ – do tejto položky sa uvádza variabilný symbol, ktorý je číslom fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré im pridelila Sociálna poisťovňa,
  • „Zapísaný v registri“ – do tejto položky sa uvádza príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z.z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a pod).
  • „Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev. 2“ – do tejto položky sa uvádza 5-miestny číselný kód v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk.
  • „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“
  • „Iné“ – žiadateľ vyberie jednu z možností, do ktorej uvedie nie-áno, podľa toho, ktorá z položiek sa ho týka. Pokiaľ nepodnikáte priamo v odvetví rybolovu, akvakultúry alebo poľnohospodárskej prvovýroby, zvoľte možnosť „iné“
  • „Pokles tržieb v %“ – do tejto položky sa vyznačuje príslušná kategória poklesu tržieb. Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj produktu, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú do tržieb skutočné prijaté, resp. uhradené výnosy, teda to, čo v jednoduchom účtovníctve alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku. Žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb.
Video
Ide o peniaze: O štátnej pomoci živnostníkom a SZČO s Máriou Samekovou, členkou prezídia Slovenskej komory daňových poradcov.

Sú tri možnosti:

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 – predchádzajúce je 03/2019).

2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

Druhá časť žiadosti

„Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tretia časť žiadosti

„Povinná príloha k žiadosti“ sa nevypĺňa, obsahuje názov povinnej prílohy k žiadosti.

Štvrtá časť žiadosti

„Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti „Čestné vyhlásenie“. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“, žiadosť si nemôže podať.

Piata časť žiadosti

„Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

Šiesta časť žiadosti

„Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť. Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Manuál na vypĺňanie výkazu pre poskytnutie príspevku

Prvá časť výkazu obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť rovnako ako v žiadosti (vypĺňajú sa žlto podfarbené časti). Vo výkaze za prvý mesiac žiadateľ nevypĺňa položku „Číslo dohody o poskytnutí príspevku“.

Číslo dohody je povinným údajom len vo výkaze za druhý a ďalšie mesiace.

V položke „Pokles tržieb v %“ – sa vypĺňa príslušná kategória poklesu tržieb. Tržba je časť výnosu. Tržby sú peňažné príjmy získané za predaj produktu, za prenájom pozemkov, budov, zariadení a pod. Pri fyzických osobách idú do tržieb skutočné prijaté, resp. uhradené výnosy, teda to, čo v jednoduchom účtovníctve alebo evidencii príjmov v peňažnom denníku.

Pokles tržieb zistíte z nasledujúcich dokladov, ktoré treba uchovať pre výkon kontroly:

a) pokiaľ ste prevádzka, ktorá na registráciu tržieb používa eKasu, pre porovnanie poklesu tržieb porovnávate závierky za príslušný mesiac a rok, mesiace február – marec – apríl atď., prípadne za iné účtovné obdobie

b) pokiaľ ste SZČO a nepoužívate eKasu, máte viac možností, ktoré sú závislé od spôsobov, akú účtovnú evidenciu príjmov či účtovníctvo si vediete:
1. ak ste SZČO a uplatňujete si paušálne výdavky, tak vychádzate z výpisu daňovej evidencie príjmov v časovom slede za určité obdobie, napr. marec 2019 – marec 2020, alebo
2. ak vediete jednoduché účtovníctvo, tak vychádzate z príjmov z peňažného denníka za určité obdobie napr. marec 2019 – marec 2020

c) pokiaľ ste subjekt, ktorý vedie podvojné účtovníctvo (všetky právnické osoby majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo), tak vychádzate z podaného daňové priznania k DPH, ak ste platiteľom DPH, alebo z priebežnej účtovnej závierky za určité obdobie, ak nie ste platiteľom DPH

Žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

a) Žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019, resp. celý rok 2019, si môže každý mesiac vybrať jednu z dvoch nasledujúcich možností, podľa toho, pri ktorej má vyšší pokles tržieb:
1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. vykazované obdobie je 03/2020 – predchádzajúce obdobie je 03/2019) – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019.
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.

b) Žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začal vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

3. Porovnáva tržbu za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac. Odporúčame, aby tieto údaje vyplnil mzdový účtovník.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #manuál