Pandemické dávky. Platenie a prerušenie poistného

Zamestnávateľom a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, umožní novela zákona o sociálnom poistení odklad splatnosti sociálnych odvodov.

, 27.04.2020 06:00
zúfalstvo, problém, pomoc, help, muž Foto:
Nárok na odklad platenia odvodov si môžu podnikatelia uplatňovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára.
debata

Koho sa možnosť odkladu odvodov týka?

  • zamestnávateľov v časti ich odvodov za zamestnávateľa. Možnosť odkladu odvodov sa teda netýka časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti,
  • povinne poistených samostatne zárobkovo činných osôb.

Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020). Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.

Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa im penále nepredpíše. Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej bude považovať za zaplatené. Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár pre odklad platenia poistného za marec 2020

Nárok na odklad platenia odvodov si môžu podnikatelia uplatňovať vyplnením a odoslaním elektronického formulára, ktorý na tento účel pripravila Sociálna poisťovňa a zverejnený je na jej webovej stránke: Čestné vyhlásenie. Pre získanie rýchlejšej spätnej väzby formou notifikácie o zapracovaní požiadavky je vhodné uprednostniť webovú verziu formuláru a jeho elektronické odoslanie. Ak niekto nedisponuje prístupom k internetu, je možné využiť aj listinnú podobu formuláru. Po vyplnení a podpísaní ho treba zaslať poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, prípadne doručiť do schránky v jej priestoroch.

Pandemické ošetrovné: Kto má nárok?

  • Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistení rodičia (aj náhradní rodičia a osvojitelia), ktorí počas krízovej situácie (od 12. marca do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19: ošetrujú choré dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa do 11. roku veku, alebo 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak bolo dieťaťu nariadené karanténne oparenie alebo izolácia, ak osobe, ktorá sa o dieťa bežne stará (napr. rodič na rodičovskej dovolenke) bola nariadená karanténa, izolácia alebo ak takáto osoba ochorela a z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť starostlivosť o dieťa, predškolské zariadenie, škola, alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje, bolo na základe rozhodnutia príslušného orgánu uzavreté, zabezpečujú osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa po skončení nároku na rodičovský príspevok, resp. materské, ak ho rodič poberal do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa.
  • Nárok majú aj ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka (dieťa, vnuka, pravnuka), alebo predka (rodiča, starého rodiča, prastarého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, alebo rodiča manžela/manželky v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté.

Čo je v takomto prípade potrebné nahlásiť zamestnávateľovi?

V prípade, ak máte nárok na pandemické ošetrovné, môžete si uplatniť tzv. prekážku v práci, ktorú je zamestnávateľ povinný akceptovať. To znamená, že zamestnávateľ vás musí na dobu počas poberania ošetrovného z práce uvoľniť. Vzhľadom na to, že školy, predškolské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb sa uzatvárajú na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR, je v prípade čerpania ošetrovného rodičom z tohto dôvodu potrebné zamestnávateľovi preukázať (v prípade, ak o tom nevie) iba to, že ste rodič. V každom prípade je vždy potrebné zamestnávateľa informovať, že si prekážku v práci uplatňujete. V prípade, ak budete čerpať ošetrovné z iného dôvodu ako uzavretie škôl, predškolských zariadení a zariadení sociálnych služieb, alebo budete ošetrovné čerpať z dôvodu starostlivosti o iného chorého člena rodiny ako dieťa, je tiež potrebné si so zamestnávateľom dohodnúť postup, ako mu prekážku v práci preukážete.

Ako dlho môžem pandemické ošetrovné poberať?

Počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktoré podmieňujú nárok na pandemické ošetrovné (napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď…).

Pandemické nemocenské

  • V prípade nariadenej karantény a izolácie sa vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok). V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
  • Ošetrujúci lekár na žiadosti vyznačí aj vaše telefónne číslo, na ktorom vás Sociálna poisťovňa môže kontaktovať pre účely overenia žiadosti a doplnenia nevyhnutných údajov.
  • Zamestnanec by mal zamestnávateľa bezodkladne informovať o vzniku prekážky v práci.
  • Od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, v prípadoch, keď bola nariadená karanténa alebo izolácia (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe), bude Sociálna poisťovňa vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % čistej mzdy). Pred účinnosťou aktuálnej právnej úpravy počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrila poistencovi v týchto prípadoch dávka (zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe nemocenské) vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu.

Jasle a príspevok na starostlivosť

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa rodičovi bude poskytovať aj v prípade, že starostlivosť o dieťa nebude poskytovaná celý mesiac, napr. z dôvodu choroby dieťaťa, resp. mimoriadnych opatrení.

  • Nárok na rodičovský príspevok, ktorý poberajú aj pracujúci rodičia, nebude taktiež dotknutý.
  • Rodič má možnosť využiť ošetrovné po celú dobu tejto mimoriadnej situácie.

Zdravotne postihnutí občania

Zákonom č. 63/2020 sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 upravil aj zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:

Zmeny pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie: Pri jeho poskytovaní sa predĺžila lehota z 30 na 150 dní, počas ktorých sa nebude znižovať výška priznaného peňažného príspevku na opatrovanie, keď je opatrovaná osoba s ŤZP v nemocnici, keď je opatrovateľ hospitalizovaný v takomto zdravotníckom zariadení alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napr. z dôvodu vlastného ochorenia. V danom čase ale musí byť zabezpečené opatrovanie osoby s ŤZP.

Zmeny pri poskytovaní príspevku na osobnú asistenciu: V rámci peňažného príspevku na osobnú asistenciu môže v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s koronavírusom osobnú asistenciu vykonávať aj: manžel, manželka, rodičia alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka osoby s ŤZP, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra a profesionálny náhradný rodič, a to najviac desať hodín denne a na všetky druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností. Ostatné zákonné podmienky ostávajú naďalej zachované, napr. povinnosť predložiť zmluvu o výkone osobnej asistencie, výkaz o počte hodín vykonanej osobnej asistencie, potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi.

Príspevok na prepravu: Možno ho poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy t. j. taxislužbou, obcou alebo registrovaným subjektom, ktoré poskytujú prepravnú službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Poberatelia tohto príspevku predkladajú mesačne doklady o výdavkoch na prepravu príslušnému úradu. V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia je umožnená činnosť taxislužieb v tom zmysle, že neprepravujú osoby, ale môžu prepravovať len veci a tovar. Poberatelia peňažného príspevku na prepravu teda aktuálne nemajú možnosť využiť túto službu ani za účelom svojej individuálnej prepravy do obchodu a zabezpečiť si potraviny a ďalšie nevyhnutné životné potreby. Na účely peňažného príspevku na prepravu môžu v čase mimoriadnej situácie predkladať aj doklady vydané taxislužbami, ktoré im dopravili tovar (potraviny a ďalšie nevyhnutné životné potreby).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenská dávka #odklad #odvody do Sociálnej poisťovne #pandemické ošetrovné
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy