Dávky v núdzi: Ako o ne žiadať

Ako si uplatniť nárok na ňu? Aké sú tri typy dávok v hmotnej núdzi a ako sa posudzuje?

, 04.05.2020 06:00
dôchodkyňa, peňaženka, peniaze, dôchodok Foto:
Z dôvodu pandemickej situácie je vhodnejšie o dávky v núdzi žiadať elektronicky, ak je to možné.
debata

Ako uplatniť nárok?

Podaním písomnej žiadosti na úrade práce alebo podaním žiadosti elektronicky, pričom žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti, adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenska na poukazovanie pomoci v núdzi a osobitného príspevku, údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o poskytnutie osobitného príspevku.

  • stiahnite si tlačivo žiadosti na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a žiadosť vyplňte
  • na https://www.upsvr.gov.sk/ je zobrazená mapa Slovenska a klikom na úrad, kde máte trvalý pobyt, sa dostanete na webovú stránku príslušného úradu
  • po rozkliknutí webovej stránky konkrétneho úradu sa v ľavej modrej časti nachádza položka „Kontakty“. V tejto časti webovej stránky nájdete e-mailový a telefonický kontakt na recepciu úradu, ako aj na jednotlivých zamestnancov úradu, s ktorými môžete konzultovať prípravu žiadosti a rozsah predložených dokladov
  • e-mailom spolu s príslušnou žiadosťou zašlite aj príslušné doklady
  • za deň podania žiadosti sa považuje deň zaslania žiadosti e-mailom
  • zamestnanec úradu skontroluje doručenú žiadosť a v prípade potreby vás bude kontaktovať telefonicky alebo e-mailom
  • v súvislosti so zvýšeným množstvom e-mailovej komunikácie na úradoch môže nastať situácia, že váš e-mail nebude úspešne doručený
  • maximálna veľkosť e-mailu spolu s prílohami je 15 MB. Ak dostanete e-mail o neúspešnom doručení (skontrolujte si vždy aj nevyžiadanú poštu), kontaktujte, prosím, úrad telefonicky.

Ako sa posudzuje hmotná núdza

Zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, sa osobne, každodenne a riadne stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o
a) nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,
b) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,
c) hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Čo je pomocou v núdzi

a) dávka v hmotnej núdzi
b) ochranný príspevok,
c) príspevok na bývanie

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou
66,30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
126,20 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
115,30 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
172,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
184,30 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
232,60 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok: je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa za každého člena domácnosti v sume 67,90 eura

Príspevok na bývanie: je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku je: 57,20 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti; 91,40 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Jednorazová dávka

Poskytuje ju obec a je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Zdroj: upsvar

Príklady výpočtu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej

Príklad 1

Poistenka odchádza do penzie a Sociálna poisťovňa jej vypočítala penziu 240 eur, odpracovala 25 rokov. Má nárok na základnú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie, pretože dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Výška dávky a príspevkov k dávke sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov 191,40 eura (dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 66,30 eura, ochranný príspevok 67,90 eura z dôvodu dosiahnutia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok, príspevok na bývanie pre jednotlivca je 57,00 eura) a započítateľnou výškou starobného dôchodku – 180,00 eura. Úrad práce jej začne vyplácať 11,40 eura (191,40 – 180,00).

Príklad 2:

Manželia, starodôchodcovia, nemajú okrem dôchodku žiadny iný príjem. Manžel poberá dôchodok vo výške 230 eur, manželka 200 eur. Suma nárokov, aby splnili podmienky hmotnej núdze je: dávka v hmotnej núdzi 115,30 eura (pre dve osoby), príspevok na bývanie 91,40 eura, ochranný príspevok 135,80 eura (2 × 67,90). Spolu je to suma: 342,50 eura. Spolu dostávajú penziu 430 eur. Keďže nemajú odpracovaných minimálne 30 rokov, ktoré sú potrebné na priznanie minimálneho dôchodku, sú odkázaní na pomoc v núdzi. Započítateľná výška dôchodku je 342,50 eura. Budú tak dostávať 87,50 eura.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky v hmotnej núdzi