Dôchodcovia: Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov

, 13.05.2020 07:00
muž, práca, problém, notebook, káva,
Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia. Autor:

Za akých podmienok môžete požiadať o odklad? Dokedy najneskôr sa dá predĺžiť splatnosť odvodov? A aké odvody platíte ako pracujúci dôchodca?

Ak je poberateľ penzie zároveň aj poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), môže požiadať o odklad splátky odvodov v prípade, že v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol jeho čistý obrat alebo príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania:

Upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. z 9. apríla 2020 o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Tržbou je čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z. z a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vláda svojím nariadením ustanovila spôsob, ako sa pre účely odkladu platenia odvodov za marec 2020 určí pokles tržieb:

Pokles tržieb odvádzateľa sa určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za mesiac:

  • marec 2019, alebo ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019 (podiel tržieb odvádzateľa dosiahnutých za rok 2019 a čísla 12),
  • február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v mesiaci predchádzajúceho roka, ktorý sa označením zhoduje s aktuálnym mesiacom.

Spôsob určenia poklesu tržieb je v potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej verzii formulára pre preukázanie poklesu tržieb na účely odkladu odvodov za marec 2020 a obratom elektronicky alebo listinne odoslať do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa považuje súčasne aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

Poistné, na ktoré sa odklad splatnosti vzťahuje:

  • Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v mesiaci apríl 2020).
  • Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.
  • Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty.
  • Ak povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, Sociálna poisťovňa jej penále nepredpíše.
  • Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.
  • Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Spôsob, akým platiteľ oznámi pokles obratu, resp. príjmu z podnikania:

  • Odoslaním elektronického formulára tu: elektronický formulár. Zaslanie elektronickej verzie formulára zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného.
  • Zaslaním/doručením listinnej verzie formulára (ak nemáte prístup k internetu): listinná podoba formulára – príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Príklad: Odklad/odpustenie platenia poistného

Som živnostníčka a prevádzkujem kvetinárstvo. Pre opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 som prišla takmer o všetky zákazky. Mám nárok na odklad platenia odvodov do Sociálnej poisťovne?

Ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môžete o odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie požiadať, ak vám v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Pre odklad platenia odvodov za marec 2020 sa pokles tržieb určí porovnaním výšky tržieb za marec 2020 s výškou tržieb za marec 2019, alebo, ak ste vykonávali činnosť po celý rok 2019, s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, alebo za február 2020, ak ste nevykonávali činnosť v marci predchádzajúceho roka. Spôsob, ktorým ste určili pokles tržieb, vyplňte v elektronickej alebo listinnej verzii formulára na preukázanie poklesu tržieb a obratom ho elektronicky alebo listinne pošlite do Sociálnej poisťovne. Tento formulár sa súčasne považuje aj za žiadosť o odklad platenia odvodov.

Do akého nového termínu budem musieť zaplatiť poistné za marec 2020, ak som požiadal o odklad platenia poistného?

Na poistné za marec 2020 (pôvodne splatné v apríli 2020) sa splatnosť predĺžila do 31. júla 2020. Vláda však môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

Ako živnostník plánujem využiť možnosť odkladu poistného. Bude to mať nejaký vplyv na môj nárok na ošetrovné, keďže som od marca doma so synom?

Pred prijatím novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť 6. apríla 2020, platilo, že živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) môže získať nárok na jednotlivé nemocenské dávky (vrátane dávky ošetrovné), ak má poistné za uplynulý mesiac zaplatené včas a v riadnej výške. Ak ako SZČO v zmysle nových predpisov požiadate o odklad poistného, musíte mať včas a v riadnej výške zaplatené poistné za február 2020. Na posúdenie nároku na jednotlivé nemocenské dávky sa ďalšie poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Aké odvody platí pracujúci dôchodca?
Poistenie Zamestnanec Dohodár* Živnostník (SZČO)
Nemocenské 1,4 % 4,4 %  
Dôchodkové 4 % 4 % 18 %
Invalidné  
V nezamestnanosti  
Rezervný fond 4,75 %  
V tabuľke sú uvedené percentá z vymeriavacieho základu pracujúceho dôchodcu.
* Od 1. 7. 2018 len z príjmu nad 200 eur mesačne na jednu dohodu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#práca popri dôchodku #odvody do Sociálnej poisťovne #odvody #odklad #koronavírus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku