Pandémia nemusí byť dôvodom na zrušenie zmluvy

, 11.05.2020 08:00
manželia, pár, notebook, ukazovanie
Zákonný dôvod na odstúpenie od zmluvy je tieseň a nápadne nevýhodné podmienky, pričom oba predpoklady musia byť splnené súčasne. Autor:

Uzavreli ste spotrebiteľskú alebo inú zmluvu a chcete od nej odstúpiť či zrušiť ju? Urobiť tak môžete, len ak vám to povoľuje zákon. Musíte rozlišovať nevýhodnú, ale platnú zmluvu, od tej neplatnej.

V čase pandémie mnohí ľudia nie sú z rôznych dôvodov schopní plniť zmluvné podmienky a riešia, či možno nejakú zmluvu zrušiť alebo do nej odstúpiť. Podľa platnej legislatívy možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v Občianskom zákonníku alebo inom zákone ustanovené alebo ak je to účastníkmi dohodnuté v zmluve. Odstúpenie je možné v prípadoch ustanovených zákonom a v prípadoch dohodnutých zmluvnými stranami, a to aj nad rámec zákona. V zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka je to napríklad vtedy, ak zmluva bola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

Odstúpiť možno len od zmluvy, ktorá bola uzavretá platne. Účastníci zmluvných vzťahov si môžu dohodnúť v zmluve rôzne dôvody odstúpenia, ktoré môžu byť aj nad rámec zákona. Tieto dôvody by ale nemali byť v rozpore so zákonom ani dobrými mravmi, inak by ich súd v riadnom spore neuznal za platné.

Zákonný dôvod na odstúpenie od zmluvy je tieseň a nápadne nevýhodné podmienky, pričom oba predpoklady musia byť splnené súčasne, neexistuje možnosť odstupovania od zmluvy len v prípade jej uzatvorenia za nevýhodných podmienok. Tiesňou sa rozumie stav, keď vôľa konajúceho uzatvoriť zmluvu nebola vytvorená celkom slobodne, ale pod vplyvom vonkajšieho tlaku – nie však pod vplyvom fyzického donútenia, ani bezprávnej vyhrážky – tieto skutočnosti spôsobujú absolútnu neplatnosť úkonu. Tieseň je možné vymedziť ako hospodársky alebo sociálny stav osoby, ktorý na ňu dolieha takým spôsobom a tak naliehavo, že v dôsledku tohto stavu urobí právny úkon aj za nápadne nevýhodných podmienok, a možno tomu rozumieť tak, že ak by takejto okolnosti nebolo, tak by úkon konajúca osoba neurobila. O nápadne nevýhodných podmienkach možno hovoriť vtedy, ak ide o evidentný nepomer vzájomne poskytnutých plnení alebo o očividnú nevýhodnosť niektorých iných dohodnutých podmienok.

Ak sa vyskytne v spotrebiteľskej zmluve neprijateľná podmienka, vždy závisí od konkrétnych okolností, či bude neplatnosťou dotknutá celá zmluva, alebo iba jej časť. Súdy vždy prihliadajú na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená.

A ako je to s vyslovením neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy? Centrum právnej pomoci uvádza: "V praxi sa vyskytujú prevažne dve možnosti, a to vyslovenie úplnej neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy alebo vyslovenie neplatnosti len jej častí – ustanovení, pričom zvyšné dojednania ostávajú v platnosti. V zásade pri určení neplatnosti celej spotrebiteľskej zmluvy musí táto obsahovať množstvo neprijateľných zmluvných podmienok, prípadne musí byť natoľko neurčitá, že sa z textu zmluvy a všeobecných obchodných podmienok nedá jednoznačne vyjadriť obsah záväzku, teda to, čo má tá-ktorá strana plniť a na čo má nárok. V praxi ide prevažne o mimoriadne krátke spotrebiteľské zmluvy formulárového typu písané strohým štýlom.“

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zmluva #pandémia #neplatná zmluva
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku