Zmluvy treba dodržiavať aj v čase pandémie

Chystáte sa zrušiť zmluvu alebo nemôžete dodržať zmluvné podmienky? Najprv si preverte, či sa zmluvné podmienky vzťahujú na štátom vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav, verejnú vyhlášku alebo epidémiu a zistite si aj to, ako je potrebné ďalej postupovať.

, 12.05.2020 10:00
muž, žena, práca, právnik, papiere, fascikel Foto:
Ilustračné foto.
debata

Advokátska kancelária AK RUŽIČKA AND PARTNERS: Nespoliehajte sa na vaše vnímanie daného ustanovenia zmluvy, preverte si, či skutočne je možné toto znenie aplikovať na prípad COVID-19. Omeškanie z titulu nedostatku pracovnej sily, omeškanie z titulu nedostatku materiálu, omeškanie v dôsledku nevyhnutnosti vynaložiť neočakávané výdavky v súvislosti s BOZP atď., toto všetko môže mať významný vplyv na zmluvné záväzky spoločností.

Overte si, či vaše odberateľsko-dodávateľské (prípadne iné) zmluvy obsahujú klauzulu o vyššej moci (v zmluvách tiež ako „Act of God“, „Vis major“ alebo „Force majeure“), a či táto upravuje vzájomné vzťahy zmluvných strán pre prípad udalostí, ako je epidémia, mimoriadna situácia alebo núdzový stav.

Vyššia moc nemá zákonnú definíciu, a preto sa môže vykladať rôznymi spôsobmi, no rozumieme ňou právnu skutočnosť, spočívajúcu v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá môže spôsobiť alebo spôsobí škodu. Nespoliehajte sa na vaše vnímanie daného ustanovenia, preverte si, či skutočne je možné dané znenie aplikovať na prípad COVID-19.

Uvedomte si, že dané ustanovenie nemusí byť aplikované iba z vašej strany, ustanovenie môže byť aj iba v prospech dodávateľov, čo pre vás znamená, že môžete mať pomerne závažnú situáciu, ktorú je nevyhnutné riešiť teraz. V zmluve sa zamerajte na konkrétne podmienky tejto klauzuly, najmä či sa vzťahuje na štátom vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav, verejnú vyhlášku alebo epidémiu, a aj to, ako je potrebné ďalej postupovať.

Analyzujte aj možnosti predčasného ukončenia zmluvy, ako aj sankčných mechanizmov v zmluve dohodnutých a dobre zvážte riziká s tým súvisiace. Informujte partnerov!

Ak sa uskutočnenie jedného z viacerých voliteľných plnení stane nemožným, obmedzuje sa záväzok na zvyšujúce plnenie. Povinný musí bez zbytočného odkladu oznámiť oprávnenému takúto nemožnosť, inak zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikne tým, že nebol včas o nemožnosti upovedomený. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je dotknuté. Dodatočné náklady s neskorším alebo alternatívnym plnením nesie povinný, ak sa s oprávneným nedohodnú inak.

Rokujte s partnermi!

V prípade, že takúto klauzulu zmluvy neobsahujú, skúste sa s obchodným partnerom priateľsky dohodnúť na dočasnom zmenenom plnení záväzkov, ktoré budú zmluvné strany vedieť dodržať.

Pokiaľ sa obchodní partneri nedohodnú, uplatnia sa ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä dodatočná nemožnosť plnenia (čiastočná alebo aj úplná). Ak sa plnenie zmluvy stane nemožným, povinnosť plniť zanikne. Povinnosť plniť však nezanikne, najmä ak možno plnenie uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase (v prípade obchodných záväzkových vzťahoch aj pomocou inej osoby). Aj napríklad po ukončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo obmedzení stanovených verejnou vyhláškou.

Ak však z povahy zmluvy alebo z účelu plnenia vyplýva, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre oprávneného žiaden hospodársky význam, zanikne záväzok v celom rozsahu, ibaže oprávnený bez omeškania oznámi povinnému, že na zvyšku plnenia trvá.

Rozsah poistného krytia!

Preverte si, do akej miery a či vôbec sa vaša poistná zmluva vzťahuje na možné prípady porušenia zmlúv alebo prípadne iné prípady týkajúce sa bežnej operatívnej činnosti spoločnosti (napr. výpadok dodávok nevyhnutných pre bežný chod, storná atď.).

Preverte si najmä nastavené parametre nevyhnutných finančných ukazovateľov a ich plnenie. Zvážte, do akej miery môže byť vaša spoločnosť dotknutá vzniknutou situáciou, a konajte.

Pozor na zmluvné vzťahy spravujúce sa inými právnymi poriadkami. Preverte si, aké sú konkrétne možnosti uplatnenia inštitútu vyššej moci podľa právneho poriadku, ktorým sa daný zmluvný vzťah spravuje. Nie všetky jurisdikcie musia nevyhnutne na stav nemožnosti plnenia reagovať tak, ako predpokladáte.

Kto si môže odložiť platenie nájmu?

Nájomcovia, ktorí si prenajímajú nehnuteľnosť, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, budú v prípade omeškania platieb nájmu v súvislosti s krízou pre pandémiu nového koronavírusu dočasne chránení. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Prenajímateľ tak nebude môcť do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti pre omeškanie s platením nájomného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Platí to len na prípady, v ktorých omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Nárok prenajímateľa na nájomné nezaniká.

Ako požiadať o odklad nájmu

O odklad nájmu môžete požiadať písomnou žiadosťou, ktorú adresujete prenajímateľovi s uvedením dôvodov, prečo žiadate o odklad a/alebo zníženie, v akej výške a na akú dobu. Ešte pred požiadaním je potrebné analyzovať, či dôvody odkladu a/alebo zníženia nájmu sú:

  • výsledkom vyššej moci (ak v nájomnej zmluve vyššia moc je definovaná a COVID sa za ňu považuje, potom možno očakávať zníženie/odklad nájmu, ak nie, potom nájomné sa platí naďalej)
  • výsledkom nemožnosti plnenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa. Pretože ste museli v súlade s opatrením ÚVZ (napr. obchodné centrum) zavrieť, potom je problém na strane prenajímateľa a zníženie/odklad nájmu je náležitý. Ak nie a nájomca sám sa rozhodol z preventívnych dôvodov predmet nájmu neužívať, potom takýto nárok nie je náležitý.
  • výsledkom zmarenia účely zmluvy

Odklad nájmu, v kombinácii s jeho znížením na čas trvania pandémie, resp. istý časový úsek po jej oficiálnom skončení je potom otázkou dohody s prenajímateľom. Na strane nájomcu musia odznieť jednoznačne fakty o nemožnosti plniť si záväzky z nájomnej zmluvy, ako aj výhľad toho, ako si nájomca predstavuje ďalšiu spoluprácu s prenajímateľom po ukončení pandémie.

Zdroj: Národné podnikateľské centrum

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #mimoriadna situácia #neplatná zmluva #koronavírus #zmluvné podmienky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy