Všetko, čo potrebujete vedieť o dedičskom konaní - 2. časť

Ako dlho trvá? Čo je to dedičská transmisia? Kto môže nahliadnuť do závetu? A ako sa dedí v členských krajinách EÚ?

, 21.05.2020 08:00
muž, spravodlivosť, rozmýšľanie, právo, právnik Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako dlho trvá dedičské konanie

Civilný mimosporový poriadok neurčuje v konaní o dedičstve žiadne lehoty, ktoré by notár ako súdny komisár musel dodržiavať. Avšak súd, ktorý poveruje notára, v rozhodnutí uvedie lehotu, v ktorej by sa dedičské konanie malo skončiť. Zväčša ide o lehotu 6 mesiacov.

Právoplatnosťou uznesenia o dedičstve je skončené prejednanie dedičstva.

Miestna príslušnosť

Miestne príslušným na konanie o dedičstve je v zmysle Civilného mimosporového poriadku súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu, ak nie je príslušnosť daná uvedeným spôsobom, tak sa určí podľa miesta, kde sa nachádza majetok poručiteľa, resp. ak nie sú aplikovateľné uvedené možnosti, podľa miesta, kde poručiteľ zomrel.

Dedičská transmisia

Civilný mimosporový poriadok reaguje aj na situácie, keď v priebehu konania o dedičstve dôjde k úmrtiu dediča poručiteľa. Výslovným zakotvením inštitútu dedičskej transmisie v prípade úmrtia dediča sa v konaní o dedičstve koná s tými, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi zomrelého dediča.

Nahliadnutie do závetu

Podľa Civilného mimosporového poriadku súd umožní nahliadnutie do závetu tomu, kto osvedčí, že má na tom právny záujem, pričom v konkrétnej situácii právny záujem osvedčí najmä zákonný dedič a blízka osoba.

Upovedomenie dediča

Právna úprava Civilného mimosporového poriadku berie do úvahy moderné formy elektronickej komunikácie, čo sa prejavuje napríklad aj v právnej úprave upovedomenia dediča, ktorý nie je známy alebo ktorého pobyt nie je známy. Takému dedičovi súd ustanoví procesného opatrovníka a upovedomí ho verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška sa doručuje ostatným účastníkom, procesnému opatrovníkovi a zverejní sa na úradnej tabuli súdu, ale tiež na webovej stránke príslušného súdu a na webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky. Verejná vyhláška môže byť zverejnená aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov.

Pojednávanie

Civilný mimosporový poriadok zakotvuje, v ktorých prípadoch súd nariadi pojednávanie. Pojednávanie súd nariadi pred vydaním uznesenia o spornom dedičskom práve, uznesenia o vyporiadaní BSM, uznesenia o dedičstve a uznesenia o nariadení likvidácie dedičstva.

V zmysle Civilného mimosporového poriadku, ak rozhodnutie sporu práve závisí iba od právneho posúdenia skutočností, ktoré medzi účastníkmi nie sú sporné, súd uznesením rozhodne, s ktorým účastníkom bude ďalej konať a ktorému účastníkovi účasť v konaní o dedičstve ukončuje, na takúto osobu sa ďalej v konaní neprihliada.

Všeobecná hodnota majetku

"Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.“

Exekučné konanie a likvidácia dedičstva

Do právnej úpravy Civilného mimosporového poriadku je zapracované ustanovenie § 206, podľa ktorého právoplatnosťou uznesenia o nariadení likvidácie dedičstva sa exekučné konanie na majetok poručiteľa zastavuje.

Pokiaľ bola v exekučnom konaní vykonaná dražba nehnuteľnosti a dosiaľ nebolo rozhodnuté o schválení príklepu, rozhodne o schválení príklepu exekučný súd. Ak bola v exekučnom konaní vykonaná dražba nehnuteľnosti a ak exekučný súd príklep schválil, vydá exekútor výťažok dražby (po odpočítaní trov exekúcie) súdu konajúcemu o dedičstve.

Dedenie v krajinách EÚ

Občania Európskej únie môžu získať informácie o dedičskom práve členských štátov vo svojom rodnom jazyku na stránke www.successions-europe.eu. Stránku, ktorá občanom zodpovie najdôležitejšie otázky týkajúce sa dedičstiev vo všetkých členských štátoch EÚ, spustila a prevádzkuje Rada notárstiev Európskej únie (CNUE) s podporou Európskej komisie.

Na stránke nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky súvisiace s dedením v 22 oficiálnych jazykoch EÚ a chorvátčine: Ktorý orgán členského štátu je príslušný prejednať dedičstvo, na koho sa musíte obrátiť

Ako zriadite a zaregistrujete závet

Aké sú obmedzenia slobody poručiteľa pri zostavení závetu

Kedy a ako sa stávate dedičom

Kto a koľko dedí v prípade absencie závetu

Aké je rozhodné právo a či si môžete zvoliť právo, ktoré bude použité v prípade vášho dedičstva

Aké daňové povinnosti mi vyplývajú z dedičstva

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #dedičské konanie #exekučné konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy