Dávka materské: Aká je najnižšia a čo otcovia?

Aké podmienky treba splniť, aby ste dostali túto dávku? Existuje minimálna suma materskej dávky? Aké pravidlá platia pre otcov na materskej dovolenke?

01.06.2020 10:00
mama, dieťa, bábätko Foto:
Matke dieťaťa nárok na materské vzniká spravidla počas ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.
debata

Ako vybaviť dávku materské

 • Materské je nemocenská dávka poskytovaná pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.
 • Môže ho poberať matka dieťaťa alebo iný poistenec, ktorým v zákonom vymedzených prípadoch môže byť otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa a tiež osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. súdu).
 • Dávka sa nevypláca automaticky, treba o ňu požiadať na tlačive Žiadosť o materské, ktoré nie je voľne k dispozícii. Matke ho vystaví lekár gynekológ. Žiadosť je potrebné doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
 • Matke dieťaťa nárok na materské vzniká spravidla počas ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, pričom dávku môže poberať 34 týždňov od vzniku nároku. Toto obdobie môže byť aj kratšie (napr. ak sa matka rozhodne skôr nastúpiť do zamestnania, aj nárok na materské jej zanikne skôr), ale aj dlhšie (napr. v prípade osamelej ženy sa poskytuje 37 týždňov alebo ak poistenka porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará, môže materské poberať najdlhšie 43 týždňov).
 • Nevyhnutnou podmienkou na získanie dávky je, že matka (alebo iný poistenec) musí byť v čase tzv. nástupu na materské nemocensky poistená alebo jej musí k tomuto dňu plynúť ochranná lehota. Zároveň musí byť splnená podmienka trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom v prípade matky dieťaťa alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti u iného poistenca.

Príklad: Aká bude suma materského?

Pri výpočte je dôležité vedieť, že:

 • najskôr sa určí rozhodujúce obdobie (RO) na výpočet denného vymeriavacieho základu (vo väčšine prípadov predchádzajúci rok)
 • potom sa vypočíta denný vymeriavací základ (DVZ), ktorý tvorí podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia
 • určí sa denná výška dávky vynásobením DVZ príslušnou percentuálnou sadzbou (materské 75 %)
 • vypočíta sa mesačná výška dávky

Príklad: Zamestnankyni vznikol nárok na materské od 1. 5. 2020. U zamestnávateľa pracuje od roku 2017. V roku 2019 platila poistné na nemocenské poistenie celý rok a súčet vymeriavacích základov bol vo výške 18 000 eur.

Výpočet materského bude takýto:
RO rok 2019
DVZ 18 000 : 365 = 49,31506849 ⇒ 49,3151
denná výška materského 49,3151 × 75 % = 36,986325

materské:
za 29 dní 36,986325 × 29 = 1 072,70 eura
za 30 dní 36,986325 × 30 = 1 109,60 eura
za 31 dní 36,986325 × 31 = 1 146,60 eura

Príklad je len informatívny.

Minimálne materské stanovené nie je, o navýšenie treba žiadať úrad práce

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu (vymeriavacieho základu), ktorý žiadateľ o materské skutočne dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky, minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 370,00 eur na mesiac).

Ak je suma materského nižšia ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca.

„Ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, mamička musí požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o výplatu rozdielu medzi dávkou materské a rodičovským príspevkom. K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť aj rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, ktoré je mamičkám doručené automaticky po podaní Žiadosti o materské a v ktorom je uvedená aj výška materského na deň,“ priblížil podmienky riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Príklad: Pani Marta začne poberať materské v sume 295 eur. Požiada úrad práce o rodičovský príspevok. Bude tak dostávať aj rodičovský príspevok v sume 75 eur.

Otec a materské

Otec dieťaťa má nárok na materské, ak ho prevezme do starostlivosti a zároveň splní všetky zákonom stanovené podmienky. Takáto situácia môže nastať najskôr po šiestich týždňoch od pôrodu po dohode s matkou dieťaťa alebo skôr, ak sa matka o dieťa nemôže starať zo zdravotných dôvodov. Trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

 • Materské sa otcovi poskytuje 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti, ak prevezme dve a viac detí, 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov.
 • V čase, keď materské poberá otec, matka dieťaťa nemôže poberať materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok z úradu práce.
 • Otec dieťaťa nesmie mať počas poberania materského nijaký príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vypláca dávka materské a ktorý má zmluvne dohodnutý so zamestnávateľom. Môže mať iný príjem, ale musí dieťaťu poskytovať tú časť starostlivosti, ktorú mu do prevzatia poskytovala matka. To znamená, že nestačí iba spísanie formálnej dohody s matkou, ale musí dieťa do starostlivosti aj reálne prevziať. Treba si uvedomiť, že zákon o sociálnom poistení definuje dávku materské ako náhradu za stratu na zárobku počas starostlivosti o dieťa. Už vôbec neumožňuje stav, keď iný poistenec (otec) po prebratí dieťaťa do starostlivosti pracuje a dieťa je v predškolskom zariadení alebo v starostlivosti starých rodičov, resp. inej osoby.
 • Možné je aj tzv. súbežné poberanie dávky materské matkou aj otcom v rovnakom období. Okrem splnenia základných podmienok musí v tomto prípade každý z rodičov poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #muž na materskej dovolenke #dávky od štátu #dávka materské