Ošetrovné: Čo sa mení od júna

Budú môcť rodičia aj po otvorení škôl poberať OČR na deti? A ako treba o túto dávku požiadať?

02.06.2020 08:00
otec, dieťa, čítanie Foto:
Na OČR majú naďalej nárok tí rodičia, ktorých dieťa nenastúpi do školy alebo škôlky.
debata

Rozhodnutie Ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna materské a základné školy 1. stupňa (1. – 4. ročník) a 5. ročník neznamená pre rodičov automatické ukončenie pandemickej OČR a poberania tejto dávky. Rodičia tých detí, ktoré v júni do týchto zariadení nenastúpia a zostanú s nimi doma, môžu dávku poberať naďalej, musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. V ňom vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydá v súlade s § 150 ods. 8 školského zákona rozhodnutie, podľa ktorého sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a školách považuje za zachované, ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.

Na základe tohto rozhodnutia teda rodičom takýchto detí nárok na ošetrovné vznikne, resp. bude pokračovať a Sociálna poisťovňa im ho prizná a vyplatí. Dávky budú vyplatené čo najskôr na základe doručeného Čestného vyhlásenia (je potrebné, aby ho rodič poslal pobočke do konca júna). Zdôrazňujeme, že rodičia sú povinní do čestných vyhlásení uvádzať pravdivé a presné údaje, pretože Sociálna poisťovňa si tieto údaje bude overovať (aj spätne).

Pre ostatné skupiny poistencov – rodičov detí do 16 rokov, ktorým nárok na pandemickú OČR potvrdil pediater, ďalej rodičov hendikepovaných detí do 18. roku veku, resp. pri opatrovaní dospelých osôb zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v čase koronakrízy rozhodnutím príslušných úradov uzavreté – sa nič nemení. Nárok na pandemické OČR im pokračuje, ak naďalej trvá potreba ich osobnej celodennej starostlivosti o dieťa/dospelú osobu. Zostáva im aj povinnosť zasielať na konci mesiaca príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné s vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.

Ako požiadať o ošetrovné

 • Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného:

  a) vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné:

  b) Odoslať formulár e-mailom (E-mailové adresy pobočiek SP), alebo prostredníctvom e-schránky alebo poštou do príslušnej pobočky (ak je zamestnanec, tak v sídle zamestnávateľa; ak je SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba, tak v mieste trvalého bydliska) a zostať s dieťaťom doma.

  POZOR: Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek len raz (neposielajte ich opakovane, ani neoverujte ich prijatie)

  c) zatelefonovať do pobočky Sociálnej poisťovne.

 • Zamestnanec o tom, že žiada o OČR, musí informovať svojho zamestnávateľa.
 • Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné.
 • K žiadosti o ošetrovné treba na konci mesiaca pobočke SP poslať (najlepšie cez e-schránku alebo e-mailom) Čestné vyhlásenie, v ktorom uvediete, koľko dní ste ošetrovali.
 • Po skončení konania pobočka SP vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní), resp. v prípade dieťaťa do 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/pred­školského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov – do dovŕšenia 16. roku veku – a nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky sa samo o seba postarať, potrebuje rodič potvrdenie lekára. Treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

Sociálna poisťovňa prizná dávku ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa všetkým rodičom (aj náhradným) detí do dovŕšenia 11. roku veku bez ohľadu na to, či navštevujú, alebo nenavštevujú predškolské/školské zariadenie bez potvrdenia lekára/pediatra, t.¤j. aj tým rodičom, ktorí poberali rodičovský príspevok z úradu práce, resp. skončili rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky, a aj tým rodičom, ktorých dieťa nebolo umiestnené v škôlke, ale starali sa oň opatrovateľka/starí rodičia a pod.

Nárok na pandemické ošetrovné majú aj ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o potomka (dieťa, vnuka, pravnuka), alebo predka (rodiča, starého rodiča, prastarého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, alebo rodiča manžela/manželky v prípade, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté. Nie je pritom potrebné potvrdenie lekára.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ošetrovné #OČR #pandemické ošetrovné