Čo matka potrebuje vedieť, ak sa stará o narodené dieťa?

Odpovedáme na vaše otázky súvisiace s rodným listom, dôchodkovým poistením mamičiek, rodičovským príspevkom či prácou na dohodu. Na čo si treba dať pozor?

, 04.06.2020 10:21
matka, šťastná matka, Foto:
Pri dodržaní všetkých pravidiel bude mať mamička menej starostí a aj bábätko bude potom šťastnejšie.
1

1. Rodný list dieťaťa predkladať netreba, iba pri „zahraničných“ de­ťoch

Po narodení dieťaťa Sociálnej poisťovni už netreba doložiť kópiu jeho rodného listu. Takýto doklad je potrebné predložiť len vtedy, ak je dieťa zapísané v matrike v inej krajine. V prípade rodných listov vydaných na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie stačí predloženie neoverenej kópie rodného listu dieťaťa bez prekladu do slovenčiny. Platí to aj v prípade tzv. zmluvných štátov (napr. Ukrajina, Srbsko). V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a súčasne jeho úradný preklad.

POZOR! Ak poberateľ/ka materského nepredloží rodný list dieťaťa, ktoré nie je zapísané v matrike na Slovensku, výplata dávky bude po troch mesiacoch dočasne pozastavená. Sociálna poisťovňa ju obnoví po doručení rodného listu dieťaťa.

2. Ako vzniká a zaniká dôchodkové poistenie matiek

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie (starobné, invalidné a poistné do rezervného fondu solidarity) za zamestnancov a povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré poberajú materské a ktorým naďalej trvá dôchodkové poistenie (napr. im trvá pracovný pomer). Automaticky ho platí aj za matky, ktoré sa starajú o dieťa do šiestich rokov a poberajú rodičovský príspevok. To znamená, že na dôchodkové poistenie sa nemusia prihlasovať a obdobie starostlivosti o dieťa sa im zaráta na dôchodkové účely. Okrem starostlivosti o dieťa však musia splniť aj ostatné zákonné podmienky. Matka, ktorá je zamestnancom a poberá materské a následne rodičovský príspevok, nemá povinnosť podávať prihlášku na dôchodkové poistenie ani odhlášku z neho ani vtedy, ak opäť nastúpi do práce. Poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa jej vzniká automaticky na základe údajov poskytnutých z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako automaticky aj zaniká.

POZOR! Od 1. apríla 2020 Sociálna poisťovňa vznik a zánik dôchodkového poistenia poistencom štátu neoznamuje, ale potrebné zmeny (odhláška a prihláška) urobí a registruje vo vlastnom informačnom systéme. Ak sa poistenec chce informovať o svojom statuse (či je poistencom štátu, alebo nie ), môže tak urobiť telefonicky, návštevou príslušnej pobočky alebo elektronicky prostredníctvom Individuálneho účtu poistenca štátu.

Poistencom štátu sa stáva aj matka, ktorá je povinne poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou, poberá rodičovský príspevok alebo počas starostlivosti o dieťa čestne vyhlási, že nevykonáva činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby a predloží Registračný list fyzickej osoby – prerušenie z dôvodu poberania rodičovského príspevku. Nevyhnutnosť podať prihlášku na dôchodkové poistenie zostáva pre takú matku, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok (z dôvodu, že jej ho úrad práce nepriznal). Prihlasuje sa prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby. Prihlásiť sa môže aj spätne (odo dňa narodenia dieťaťa), ale najskôr od 1. januára 2018. Poistenie vznikne najskôr odo dňa splnenia všetkých zákonných podmienok.

Prihlášku podáva aj matka, ktorá si nárok na materské uplatnila z ochrannej lehoty, a tiež matka, ktorá je iba dobrovoľne poistená a poberá dávku materské. Matka, ktorá nemá nárok na dávku materské a odo dňa narodenia dieťaťa má priznaný rodičovský príspevok, sa tiež stáva poistencom štátu automaticky. Od 1. apríla 2020 ani o tejto zmene Sociálna poisťovňa matku neinformuje listom.

Povinnosť odhlásiť sa z dôchodkového poistenia ako poistenec štátu má matka, ktorá ukončí riadnu starostlivosť o dieťa pred dovŕšením jeho šiestich rokov (odhlášku podáva v lehote do ôsmich dní od jej skončenia) a nenastúpi opäť do zamestnania. Ak sa neprihlási na dôchodkové poistenie dobrovoľne, dôchodkové poistenie sa jej preruší.

3. Kde si možno vyžiadať potvrdenie pre poskytovanie rodičovského príspevku

Na uplatnenie nároku na rodičovský príspevok poskytovaný úradom práce je potrebné potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní materského. Takéto potvrdenie si majú vyžiadať priamo od Sociálnej poisťovne príslušné úrady práce. Ak je žiadateľ o rodičovský príspevok napriek tomu požiadaný o predloženie potvrdenia, potvrdenie mu po skončení poberania materského vystaví ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne na počkanie alebo po telefonickom vyžiadaní ho zašle poštou. Ďalšou možnosťou je vyžiadať si potvrdenie e-mailom, pričom na webovej stránke Sociálnej poisťovne je zverejnený formulár Žiadosť o vystavenie potvrdenia o vyplatených dávkach. O potvrdenie možno požiadať aj telefonicky. Potvrdenie Sociálna poisťovňa žiadateľovi doručí v priebehu siedmich dní.

Otázky a odpovede

Akceptuje Sociálna poisťovňa rodný list dieťaťa vystavený v inom členskom štáte Európskej únie?

Áno. Akceptuje ho aj v inom ako v slovenskom jazyku, pričom nemusí byť úradne preložený ani úradne overený. Musí však obsahovať meno, priezvisko, rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa.

Môžem oznámiť rodné číslo dieťaťa telefonicky?

Rodné číslo dieťaťa (ak ide o dieťa narodené mimo Slovenska) nie je možné oznámiť telefonicky. Oznámiť rodné číslo môže poberateľ/ka materského napríklad zaslaním rodného listu dieťaťa (poštou alebo osobne). Rodný list dieťaťa možno zaslať aj e-mailom na e-mailovú adresu príslušnej pobočky alebo priamo zodpovednej referentke, ak poberateľ/ka materského pozná e-mailovú adresu referentky, ktorá danú záležitosť spravuje.

Môžem byť ako matka dôchodkovo poistená štátom a popri tom pracovať na dohodu s nepravidelným príjmom?

Osoba, ktorá pracuje na základe dohôd mimo pracovného pomeru, je povinne poistená ako zamestnanec. Preto nie je možné, aby bola súbežne dôchodkovo poistená štátom z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa. Výnimkou je matka pracujúca na dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorá si uplatnila výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie za predpokladu, že jej mesačný/priemerný príjem nepresiahol 200 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #rodný list #rodičovský príspevok #práca na dohodu #matrika