Závet je platný, ak na ňom nechýba podpis

Testament je právne záväzný dokument, ktorým poručiteľ určí dedičov. Pozor však, platný bude, len ak dodržíte potrebné náležitosti.

, 16.06.2020 10:00
spravodlivosť, kladivko, pečať, pero, právo Foto:
Zmyslom závetu je určiť, kto zdedí váš majetok a aký podiel komu pripadne.
debata

Pravidlá dedenia sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ten hovorí, že dediť možno aj na základe závetu a stanovuje pravidlá podmieňujúce platnosť poslednej vôle poručiteľa. Podľa aktuálnej legislatívy možno testament napísať vlastnou rukou alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

Zásadný vplyv na platnosť dokumentu má dátum a podpis, ak v listine nie sú uvedené deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná, tak je takto spísaná posledná vôľa neplatná. Takisto platí, že spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Zabúdať by ste nemali ani na to, že vlastnoručne vytvorený závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný, v takomto prípade však nie je potrebné mať závet podpísaný svedkami. Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Zmyslom závetu je určiť, kto zdedí váš majetok. V dokumente preto poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely určené, platí, že podiely sú rovnaké. O svojom majetku nemôže však rozhodovať neobmedzene. Občiansky zákonník pripomína existenciu takzvaných neopomenuteľných dedičov, ktorými sú deti (prípadne vnuci či pravnuci). Nezáleží pritom na tom, či sa narodili v manželstve, alebo mimo neho. Ak na ne, či už z nedbanlivosti, alebo schválne, v závete zabudnete, rovnako dostanú, čo im patrí. A to tak, že maloleté deti získajú celý svoj podiel, na ktorý majú podľa zákona právo, a plnoletí polovicu svojho zákonného podielu. Deti sa však musia do troch rokov od chvíle, kedy sa o smrti dozvedeli, o svoje práva prihlásiť. Urobia to tak, že u notára podajú námietku proti platnosti závetu.

Takisto akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Nesmú v ňom teda byť žiadne podmienky, nie je možné dedičstvo spojiť s nejakou povinnosťou. V praxi to znamená, že nemôžete v testamente uviesť napríklad že: Odkazujem synovi byt, ale len v prípade, že v ňom bude bývať a dvadsať rokov ho nepredá. Keby niekto také podmienky do závetu napísal, tak sa na to nahliada tak, akoby tam neboli.

Čo sa týka úschovy, závet si možno nechať u seba doma, môžete ho zveriť svojmu dôverníkovi, dedičovi alebo právnemu zástupcovi. Ak si poručiteľ závet nechá u seba, hrozí nebezpečenstvo, že sa závet stratí alebo, že sa dostane do nepovolaných rúk. Ak je závet u dediča, má tento spôsob úschovy zvláštnu výhodu vtedy, ako ide o osamelo žijúceho občana. Dobrým spôsobom úschovy závetu je jeho uloženie u notára. Závet možno zveriť ktorémukoľvek notárovi. Po prijatí závetu je notár povinný spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti k úschove listiny.

Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný. Závet môže poručiteľ kedykoľvek odvolať alebo zmeniť; ak je viac závetov, vždy je platný len ten posledný podľa dátumu. Nemusíte teda starý závet trhať. Aby ste mali istotu, že vaši blízki závet nájdu, povedzte im, že ste ho napísali a kde ho nájdu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #testament #platný závet
Flowers