Všetko, čo potrebujete vedieť o testamente

Kto môže dediť? Kto môže spísať poslednú vôľu? Kedy je závet platný a kedy nie? Aké podoby testamentov pripúšťa slovenský právny systém?

, 18.06.2020 10:00
muž, právnik, kniha, dôchodca, vzdelanie Foto:
Vlastnoručne vytvorený závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
debata

Kto môže dediť?

a) fyzická osoba

b) právnická osoba

c) štát

Občiansky zákonník ďalej určuje, že právnická osoba a štát môžu dediť iba zo závetu. Právnická osoba – dedič musí v čase smrti poručiteľa právne existovať, musí mať právnu subjektivitu.

Kto môže spísať poslednú vôľu?

 • plnoletá osoba (staršia ako 18 rokov) – v akejkoľvek forme
 • maloletá osoba (staršia ako 15 rokov) – vo forme notárskej zápisnice

Ktoré osoby nemôžu zriadiť závet?

 • osoba súdom pozbavená spôsobilosti na právne úkony
 • osoba, ktorá koná v duševnej poruche

Akým spôsobom možno vytvoriť závet?

Závet musí závetca spísať osobne, je vylúčené zastúpenie inou osobou (zákonným zástupcom alebo formou plnomocenstva).

Závet môže poručiteľ napísať vlastnou rukou alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov, alebo vo forme notárskej zápisnice.

Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Manželia teda nemôžu napísať spoločný závet, každý z nich musí napísať závet osobitne.

Čo má vplyv na platnosť závetu?

Na platnosť závetu ma vplyv dátum a podpis; ak v listine nie sú uvedené deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, tak je závet neplatný.

Vlastnoručne vytvorený závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný. V takomto prípade však nie je potrebné mať závet podpísaný svedkami.

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Neplatný je aj závet, ktorý napísala osoba súdom pozbavená spôsobilosti na právne úkony.

Ak závet napísala osoba, ktorá v tom čase trpela trpí duševnou poruchou, ktorá by mohla znamenať obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (nedostatok spôsobilosti na právne úkony), spôsobuje to neplatnosť závetu.

Zákon dovoľuje viaceré typy závetov

Platná právna úprava na Slovensku neurčuje presnú formu závetu, pripúšťa tieto podoby testamentov:

Holografný závet

 • napísaný vlastnou rukou
 • závetca musí sám napísať celé znenie závetu
 • závetca musí napísať deň, mesiac, rok, kedy závet napísal
 • závetca musí závet podpísať
 • pri spísaní závetu nemusia byť prítomní svedkovia
 • podpis závetcu nemusí byť úradne overený

Alografný závet

 • závet nenapísaný vlastnou rukou, ale vlastnou rukou podpísaný
 • znenie závetu a dátum spísania závetu môže napísať ktokoľvek iný ako závetca buď mechanicky, alebo vlastnou rukou
 • závetca musí závet podpísať vlastnou rukou a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami musí výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu
 • svedkovia sa musia na závet podpísať
 • špeciálna forma musí byť dodržaná pri alografných závetoch osôb, ktoré:
 • nemôžu čítať alebo písať, nevidia, nepočujú a zároveň nemôžu čítať a písať

Osobitá forma závetu:

Ak je pisateľ závetu v zlom zdravotnom stave, nevidiaci, nepočujúci, nemôže písať alebo čítať, využíva sa osobitá forma závetu.

Prítomní musia byť traja svedkovia, pred ktorými sa nahlas prečíta text závetu, ktorý oni svojím podpisom potvrdia.

Svedkami závetu môžu byť len osoby spôsobilé na právne úkony, ďalej to nesmú byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Takisto nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby.

Pisateľom, ako aj predčitateľom môže byť aj svedok. Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.

V závete musí byť uvedené, kto listinu napísal a prečítal.

Svedkovia pri závete:

 • ich úlohou je dosvedčiť skutočnosti dôležité pre posúdenie platnosti závetu
 • potrebná je ich nestrannosť a spoľahlivosť
 • svedkovia musia byť spôsobilí na právne úkony
 • svedkami nemôžu byť osoby: nepočujúce, nemé, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa spisuje závet, závetní dedičia a osoby im blízke, zákonní dedičia a osoby im blízke

Závet v podobe notárskej zápisnice

Notár spíše na základe vyhlásenia závetcu notársku zápisnicu o závete. Vo forme notárskej zápisnice môže spísať závet každý, kto nebol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony a je starší ako 15 rokov.

Spisuje ho kvalifikovaný notár, ktorý zabezpečí pravosť a vierohodnosť závetu. Notár je zo zákona povinný závet spísaný vo forme notárskej zápisnice zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému všetci môžu byť istí, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť.

Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.

Závet v tejto forme môže na žiadosť závetcu spísať ktorýkoľvek notár, pri jeho spisovaní neplatí žiadna miestna príslušnosť notára.

Náležitosti každej notárskej zápisnice, teda aj závetu, sú ustanovené v Notárskom poriadku.

Každú notársku zápisnicu, teda aj závet, na záver podpisuje účastník zápisnice, teda v prípade závetu závetca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #testament #platný závet
Flowers