Prevzatie a doručenie nových dokladov: Ako sa k nim dostanete?

Cez webovú stránku ministerstva vnútra možno zistiť, v akom štádiu je spracovanie vašej žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo vodičského preukazu.

29.06.2020 10:00
práca, notebook, mobil Foto:
Ak cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je pripravený na odovzdanie, systém žiadateľa informuje, že jeho žiadosť je stále evidovaná.
debata

Po zadaní čísla svojej žiadosti je možné zistiť, či je váš pas alebo vodičský preukaz na oddelení dokladov pripravený na odovzdanie. Zákonom stanovená lehota na vydanie oboch dokladov je do 30 dní. Žiadateľ o doklad sa preto nemusí osobne alebo telefonicky informovať, či si už cestovný doklad môže vyzdvihnúť, pohodlne si to zistí prostredníctvom internetu.

Občan, ktorý na jednom zo 79 oddelení dokladov v SR požiada o vydanie dokladu, si po nasnímaní tváre a elektronickom podpise žiadosti odnesie kópiu žiadosti, na ktorej je uvedené číslo. Toto číslo pozostáva z 19 znakov, ktoré zahŕňajú druh dokladu, označenie pracoviska podania, dátum podania žiadosti a číslo žiadosti.

Ak cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je pripravený na odovzdanie, systém žiadateľa informuje, že jeho žiadosť je stále evidovaná. Systém informuje aj o dokladoch, ktoré boli vydané držiteľovi.

Polícia prostredníctvom SMS alebo e-mailu informuje občana o tom, že jeho cestovný doklad alebo vodičský preukaz formátu EÚ, o ktorý požiadal, je vyhotovený a pripravený na vydanie. Číslo mobilného telefónu alebo e-mailový kontakt v prípade záujmu o takúto službu občania uvedú v žiadosti o vydanie dokladu.

Kde a kedy si možno prevziať hotový doklad

  • občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení; je však povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní od podania žiadosti.
  • občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom. Ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti.
  • za občana môže občiansky preukaz prevziať aj osoba jemu blízka (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, plnoleté dieťa) po predložení svojho dokladu totožnosti.
  • za osobu maloletú a mladistvú môže občiansky preukaz prevziať aj zákonný zástupca.
  • občiansky preukaz môže prevziať aj iná osoba po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva.

Ako si možno dať doklad doručiť

  • občan si môže prevziať občiansky preukaz na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, alebo občan môže požiadať o doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenska službou zavedenou na tento účel.
  • občan si občiansky preukaz prevezme osobne, pričom pri preberaní občianskeho preukazu na adrese, ktorú si určil pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, bude vyzvaný kuriérom v zmysle všeobecných poštových podmienok, aby preukázal svoju totožnosť, a to týmto spôsobom: platným potvrdením o občianskom preukaze, vydaným príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; platným potvrdením o občianskom preukaze, vydaným príslušným útvarom Policajného zboru v spojení s iným preukazom obsahujúcim fotografiu; platným cestovným dokladom (cestovný pas, diplomatický pas, služobný pas).
  • za občana môže aj v prípade doručenia na adresu občiansky preukaz prevziať blízka osoba, zákonný zástupca a taktiež iná osoba po splnení zákonom stanovených podmienok.
  • ak sa občan nebude v dohodnutom čase doručenia nachádzať na adrese, občiansky preukaz mu bude doručený na oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, na ktorom si občan žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podal, prípadne na oddelenie dokladov, ktoré uviedol ako miesto náhradného doručenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pas #ministerstvo vnútra #vodičský preukaz #občiansky preukaz #cestovný pas