Aké sú pravidlá delenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Čo všetko spadá do BSM? A čo sem, naopak, nepatrí? Ako zaniká a dokedy ho treba vysporiadať?

16.07.2020 08:00
rozvod, delenie majetku, manželstvo, koniec Foto:
Bezpodielové spoluvlastníctvo väčšinou zaniká so zánikom manželstva, avšak súd ho môže zrušiť aj počas trvania manželstva.
debata

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Nepatria sem ani nehnuteľnosti vydané v rámci reštitúcií len jednému z manželov, ktorý mal predmetnú nehnuteľnosť vo vlastníctve ešte pred uzavretím manželstva alebo ju vlastnil ako právny nástupca pôvodného vlastníka tejto nehnuteľnosti. Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah BSM. Dohodnúť sa môžu aj o správe spoločného majetku. Dohody si vyžadujú formu notárskej zápisnice.

Zánik BSM

 • zánikom manželstva zanikne aj BSM
 • zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť aj za trvania manželstva.
 • na použitie majetku v BSM potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.
 • súd na návrh zruší BSM v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.
 • ak podnikateľskú činnosť po zrušení BSM vykonáva podnikateľ spoločne alebo s pomocou manžela, ktorý nie je podnikateľom, rozdelia sa medzi nich príjmy z podnikania v pomere určenom písomnou zmluvou; ak taká zmluva nebola uzavretá, rozdelia sa príjmy rovným dielom.
 • ak BSM zaniklo za trvania manželstva, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov.

Vyporiadanie BSM

 • ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka.
 • ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
 • ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
 • ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
 • ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v bode 4.
 • pokiaľ sa dohody medzi manželmi týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.
 • pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #manželstvo #bezpodielové spoluvlastníctvo