Kedy sa oplatí vybrať za advokátom

Aké služby vám dokáže poskytnúť? Aké sú jeho práva a povinnosti? Do akej miery je advokát zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí klientovi svojím pochybením?

23.07.2020 10:00
váha, spravodlivosť, misky Foto:
Platí, že čím skôr advokáta oslovíte, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov.
debata

Aké služby poskytujú advokáti

Advokát poskytuje právne služby, ktoré spočívajú najmä v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobe v trestnom konaní a poskytovaní právnych rád. Pomôcť vám môže v súdnom a mimosúdnom riešení sporov, pri spisovaní listín o právnych úkonoch a ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci.

Kedy potrebujete advokáta

Platí, že čím skôr advokáta oslovíte, tým pravdepodobnejšie je úspešné uplatnenie vašich práv a oprávnených nárokov. Včasná konzultácia, prípadne zastúpenie vám môže paradoxne zabezpečiť zníženie konečných nákladov za poskytnuté služby, ako aj priblížiť alternatívne možnosti riešenia vášho problému, ktoré v neskorších štádiách konania už nemusia byť aplikovateľné.

Dôvera k advokátovi

Vzťah advokáta a klienta sa zakladá na vzájomnej dôvere. Advokát je v zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie, ako aj o osobných údajoch, chránených osobitným zákonom. Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb, trvá aj po skončení zastúpenia.

Porušenie povinnosti mlčanlivosti by bolo porušením zákona a pre advokáta by zakladalo zodpovednosť za vzniknutú škodu, ako aj disciplinárnu zodpovednosť. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že advokátovi sa môžete zveriť so všetkými okolnosťami vášho prípadu, čo v konečnom dôsledku býva často dôležité pre správne právne posúdenie predmetného problému.

Povinnosti advokáta

V zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je advokát povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí. Advokát je ďalej pri výkone advokácie povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Pochybenie advokáta

Každý advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, a pochybenie sa takmer vždy odrazí aj na profesionálnej povesti advokáta. V zmysle zákona 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je advokát povinný mať uzatvorené poistenie svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Zastúpenie advokátom

Čo hovorí Civilný sporový poriadok:

Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturali­záciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva. To neplatí, ak je
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa
b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa

Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu poučí.

V sporoch z ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, v sporoch z ochrany podľa predpisov o masovokomuni­kačných prostriedkoch, v sporoch z právnych vzťahov zo zmenky, šeku alebo iného cenného papiera a v sporoch medzi podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti sa zastúpenie nepripúšťa; to neplatí, ak je zástupcom osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

Právo vybrať si advokáta

Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek advokáta.

Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných predpisov na zastupovanie ustanovený.

Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak
a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada

b) sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa právne služby mali poskytnúť

c) protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne

d) informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť

e) vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta.

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie.

Zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom alebo jeho zamestnancom, ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti podľa tohto zákona, povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť.

Koncipient a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Ich pracovnoprávna zodpovednosť voči advokátovi nie je tým dotknutá.

Každý advokát samostatne zodpovedá voči klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb okrem prípadov, ak ide o spoločného klienta niekoľkých advokátov. Voči svojim zamestnancom a iným osobám zodpovedajú advokáti spoločníci spoločne a nerozdielne.

Ak tento zákon neustanovuje inak, advokát sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať.

Zdroj: zákon o advokácii, JUDr. Juraj Bilický, advokát z advokátskej kancelárie Bilický, www.bilicky.com

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #advokát #zodpovednosť