V akých prípadoch sa môžete obrátiť na notára

Notári robia oveľa viac než len overovanie podpisov. Pomáhajú predchádzať sporom, spíšu s vami zmluvu, poradia v oblasti majetku... Aké sú ich ďalšie právomoci?

31.07.2020 11:00
notár, pečiatka, razítko Foto:
Notár je aktívny v oblasti obchodného práva, pomáha napríklad pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností.
debata (1)
 • notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.
 • notár pomáha predchádzať sporom, je arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.
 • notár je poradcom rodiny, na ktorého sa možno obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.
 • notár je aktívny v oblasti obchodného práva, pomáha napríklad pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností.
 • notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Notári môžu vykonávať nasledovné činnosti:

1. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch

Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch – notárske zápisnice, ktoré obsahujú dvojstranné právne úkony ako zmluvy, dohody alebo jednostranné právne úkony ako závet. Formu zápisnice môžu mať:

 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, podielového spoluvlastníctva
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • iné právne úkony (udelenie plnomocenstva, čestné vyhlásenie)

2. Osvedčovanie právne významných skutočností

Aké osvedčenie vám na vašu žiadosť notár vystaví

a) o správnosti odpisu alebo fotokópie

b) o pravosti podpisu na listine

c) o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo

d) o protestácii zmeniek

e) o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb

f) o tom, že je niekto nažive

g) o vyhlásení o vydržaní

h) o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom

i) o iných skutočnostiach

O osvedčení skutočností uvedených v bode a), b) a c) pripojí notár osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej.

O osvedčení iných skutočností spíše notár notársku zápisnicu, pre ktorú platia ustanovenia o notárskych zápisniciach o právnych úkonoch. Z týchto notárskych zápisníc sa môžu vydávať osvedčené odpisy.

3. Konanie vo veciach notárskych úschov

Čo možno dať do úschovy notárovi:

1. V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:
a) závet
b) inú listinu, listinný cenný papier
c) peniaze,
d) hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku

2. Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal:
a) podľa príkazu zložiteľa
b) podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo
c) na účely splnenia záväzku

3. Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal:
a) podľa príkazu zložiteľa
b) podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom
c) podľa osobitného predpisu alebo
d) na účely splnenia záväzku

4. V konaniach vo veciach úschov notár spíše zápisnicu o úschove so zložiteľom. Zápisnicu spíše aj s príjemcom, ak o to zložiteľ alebo príjemca požiada.

5. Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zložiteľom a s predmetom úschovy sa má nakladať podľa dohody uzatvorenej medzi zložiteľom a príjemcom, pravosť podpisu príjemcu na tejto dohode musí byť úradne osvedčená.

6. Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov

4. Notárska zápisnica

Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch. V notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenskej republiky. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.

Ak sa notárska zápisnica spisuje s účastníkom, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva, pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Splnomocnenie je prílohou notárskej zápisnice.

Ak notár nepozná účastníkov, svedkov úkonu, dôverníkov alebo osobu, ktorá ovláda jazyk účastníka osobne, títo musia preukázať svoju totožnosť platným úradným preukazom alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti.

Ak notár vyhotovuje notársku zápisnicu a nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa notárovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník úkonu vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

Svedkovia totožnosti pripoja svoje podpisy buď na záver notárskej zápisnice, alebo za záznamom o potvrdení totožnosti.

Ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené.

Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby blízke účastníkom, tí, ktorí sú na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje, prípadne jeho spoločník.

5. Iné činnosti

Vystupuje ako súdny komisár v dedičskom konaní

Vykonáva úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Vykonáva funkciu mediátora

Poskytuje právne rady

Spisuje iné listiny

Vykonáva správu majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku

Zastupuje v katastrálnom konaní.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #notár #notárske osvedčenie