Zmluva o prevode vlastníctva - čo o nej treba vedieť

Čo všetko musí obsahovať? Aké údaje treba uviesť pri popise nehnuteľnosti?

, 07.08.2020 10:00
manželia, notár, papiere, zmluva, podpis,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Obsah zmluvy

a) Určenie zmluvných strán (pri fyzických osobách údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, pri právnických osobách údaje z výpisu z obchodného registra).

b) Definovanie predmetu prevodu (údaje uvedené vo výpise z listu vlastníctva: okres, obec, katastrálne územie, v ktorých sa predmetný byt nachádza, číslo vchodu, číslo bytu, poschodie na ktorom sa nachádza byt, súpisné číslo bytového domu, číslo listu vlastníctva, druh parcely, druh a výmera pozemku, na ktorých je bytový dom postavený).

c) Vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, ako aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom domom.

d) Ak je prevádzaný byt predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na zmluve o prevode vlastníctva bytu by ako predávajúci mali figurovať obaja. Jeden z manželov bez súhlasu druhého manžela totiž nemôže predať nehnuteľnosť ani jej časť patriacu do BSM.

e) Ak je byt v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, musia byť všetci podieloví spoluvlastníci účastníkmi zmluvy ako predávajúci. Jeden zo spoluvlastníkov môže previesť zmluvou len svoj spoluvlastnícky podiel k bytu, nie celý byt.

Popis nehnuteľnosti

Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti musí obsahovať aj náležitosti daní zákonom o vlastníctve bytov, a to:

1. Popis bytu a popis príslušenstva bytu (balkón, lodžia, komora, pivnica).

2. Vymedzenie plochy bytu.

3. Popis vybavenia bytu (rozumie sa ním všetko vnútorné vybavenie a zariadenie, ktoré sa spolu s bytom prevádza, napr. kuchynská linka, vykurovacie telesá, vaňa, sprchovací kút, WC misa, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Tu vám odporúčame dohliadnuť na to, aby v popise vybavenia bytu bolo uvedené všetko, na čom ste sa dohodli, že sa s bytom prevádza. Napr. ak sa byt prevádza aj so vstavanými skriňami, treba to v zmluve uviesť.

4. Vyhlásenie nadobúdateľa bytu o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy (v závislosti od toho, či vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov, alebo majú správcu).

5. Úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku.

6. Určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, časti príslušenstva a priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov.

7. Zistenie technického stavu bytu podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, ktoré treba nevyhnutne vykonať.

Zmluvné podmienky

  • podmienky odstúpenia od zmluvy
  • vyhlásenia zmluvných strán – vyhlásenie predávajúceho (prevodcu), že je výlučným vlastníkom prevádzaného bytu, vyhlásenie predávajúceho (prevodcu), že na prevádzané nehnuteľnosti nebola v minulosti uzatvorená žiadna iná zmluva alebo zmluva o budúcej kúpnej zmluve ani darovacia zmluva, vyhlásenie predávajúceho, že okrem tejto zmluvy s kupujúcim na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, iné ťarchy alebo iné práva tretích osôb obmedzujúce vlastnícke práva, vyhlásenie kupujúceho (nadobúdateľa), že sa oboznámil s technickým stavom prevádzaného bytu a podobne
  • ustanovenie o sankcii, napríklad o zmluvnej pokute v dohodnutej výške, ak by sa ukázalo, že niektoré z vyššie uvedených vyhlásení predávajúceho je nepravdivým
  • spôsob a lehota odovzdania bytu
  • určenie, ktorá zo zmluvných strán a dokedy má povinnosť podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Cena za prevod nehnuteľnosti

Kúpna cena – musí byť v zmluve uvedená určito. Výška kúpnej ceny závisí od dohody zmluvných strán. Aj v tomto prípade však treba brať ohľad na ustanovenie § 3 Občianskeho zákonníka a kúpna cena by mala byť v súlade s dobrými mravmi.

V zmluve by okrem výšky kúpnej ceny mala byť uvedená aj jej splatnosť. Kúpna cena môže byť splatná v hotovosti alebo na bankový účet. Pre ochranu zmluvných strán možno pri platení kúpnej ceny využiť notársku úschovu, do ktorej sa kúpna cena zloží a notár finančné prostriedky vydá druhej zmluvnej strane až po splnení podmienok, napríklad až po povolení vkladu do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho a predložení listu vlastníctva, na ktorom už ako vlastník bude zapísaný kupujúci. Na tento účel možno tiež využiť služby bánk, v ktorých možno zriadiť vinkulovaný účet alebo vinkulovaný prevod.

Služby banky, ako aj notára sú spoplatnené, a preto je vhodné v zmluve riešiť aj to, ktorá zo zmluvných strán tieto náklady bude znášať a v akom pomere.

Nevyhnutnou prílohou zmluvy o prevode vlastníctva bytu je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu, teda predávajúci, nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. O toto vyhlásenie je povinný požiadať správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov predávajúci. Najvhodnejšie je požiadať o predmetné vyhlásenie až tesne predo dňom podpisu zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo v daný deň.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmluva o prevode nehnuteľnosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy