Vzor žiadosti o vyňatie pôdy z pôdneho fondu

Túto žiadosť musíte spísať, ak vlastníte poľnohospodársku pôdu, ktorú by ste chcete zmeniť na stavebný pozemok, aby sa na nej dalo stavať. Ako na to?

, 11.08.2020 10:00
pole, farmár, poľnohospodár, pôda Foto:
Ilustračné foto.
debata

Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy

žiadateľ – meno a priezvisko, adresa

Okresný úrad…

Pozemkový a lesný odbor
adresa …

Vec: Žiadosť o trvalé/dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 17 ods. 4 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Meno a priezvisko (aj rodné priezvisko ) navrhovateľa (-ov) (alebo názov, IČO) …

Adresa (sídlo navrhovateľa) …

Žiadam o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy pre investičný zámer …

S celkovou výmerou …m2

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce/mimo zastav. územia obce (nehodiace sa prečiarknuť) v katastrálnom území: …

Trvalý záber zasahuje pozemky: pozemok KN výmera druh pozemku oddelené GP na výmeru druh pozemku
parc. č. m2 KN novým parc. č. m2 nový

Odôvodnenie (podľa potreby pokračovanie v prílohe):

V … dátum …

Podpis, pečiatka žiadateľa

Prílohy:

 • súhlas podľa §13 až 15 (len nad 1 000 m2 odňatia)
 • projektová dokumentácia investičného zámeru
 • bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, vypracovaná oprávnenou osobou
 • výpis z KN k listu vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy k LV (originál alebo overená kópia)
 • 2 x geometrický plán overený z toho 1 x farebná kópia)
 • vyjadrenie obce k funkčnému využitiu pozemku
 • právoplatné územné rozhodnutie (alebo vyjadrenie stav. úradu o zlúčení územného a stavebného konania)
 • potvrdenie o overení BPEJ (8-eurový kolok)
 • vyjadrenie Hydromeliorácií, š. p., Bratislava (Vrakunská 29, 82563 Bratislava) k existencii hydromelioračných zariadení na pozemku (podľa potreby)
 • vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy (podľa potreby)
 • výpočet odvodu za odňatie

33-eurový kolok

Žiadosť o stanovisko

Žiadateľ – meno, adresa

Okresný úrad …

Pozemkový a lesný odbor …
adresa

Vec: Žiadosť o vydanie stanoviska v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z.z.

Podpísaný vlastník (užívateľ) poľnohospodárskeho pozemku v k. ú. … týmto žiadam o vydanie stanoviska k investičnému zámeru „…„ podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy (ďalej len “zákon„)

Na pozemku vedenom v katastri nehnuteľností v k. ú. … na LV č. … parcela č…, druh pozemku …, je plánovaný investičný zámer … na celkovej rozlohe … m2. Pozemok je v mojom vlastníctve a užívaní. podpis žiadateľa

V … dňa …

Prílohy:

1. Výpis z KN k listu vlastníctva č. … (orig. alebo overená kópia)

2. Kópia z katastrálnej mapy k p. č. … (orig. alebo overená kópia)

3. Vyjadrenie obce k funkčnému využitiu pozemku (orig. alebo overená kópia)

4. Poľnohospo­dárska časť projektovej dokumentácie (situácia – osadenie stavby, využitie pôdneho fondu)

3-eurový kolok

Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Žiadateľ …
adresa …

Okresný úrad …

Pozemkový a lesný odbor …
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom

Vec: Žiadosť o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Žiadam Okresný úrad …, pozemkový a lesný odbor, o určenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky

Katastrálne územie: …

Parcela číslo: …

Účel ocenenia: …

Prílohy:

1. list vlastníctva

2. kolok (8 eur)

3. geometrický plán

4. identifikácia parciel

Aké doklady potrebujete

 • súhlas príslušného okresného úradu, lesného a pozemkového odboru, s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery (pokiaľ celková a konečná výmera záberu na predmetnej lokalite presiahne výmeru 1 000 m2 alebo nie je v súlade s územným plánom obce mesta, alebo ak obec nemá vypracovaný územný plán
 • správny poplatok k žiadosti o odňatie – kolok v hodnote 33 eur
 • originál výpisu z listu vlastníctva s kódom bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) nie starší ako 3 mesiace. Ak je v danom katastrálnom území zapísaný register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce, vyhotoví okresný úrad, katastrálny odbor, ak nie je zapísaný ROEP, vyhotoví na požiadanie okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, správny poplatok – kolok v hodnote 8 eur
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie – vyhotoví okresný úrad, katastrálny odbor
 • 2 x geometrický plán plôch navrhnutých na odňatie, z toho 1 x originál a 1 x fotokópia v prípade, že dochádza k deleniu parciel navrhnutých na odňatie
 • vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy, ak užívateľ nie je totožný so žiadateľom
 • vyjadrenie vlastníka poľnohospodárskej pôdy, ak vlastník nie je totožný so žiadateľom
 • výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia v prípade záberu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy (nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodár­skej pôdy)
 • vyjadrenie obecného – mestského úradu k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na požadovanú výstavbu. Uviesť, či navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom, schváleným v obecnom – mestskom zastupiteľstve. Ak je v súlade, je potrebné uviesť dátum schválenia, číslo uznesenia a číslo lokality, v ktorej je stavebný zámer navrhnutý
 • právoplatné územné rozhodnutie na predmetný zámer – stavbu alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného konania so stavebným konaním
 • projektovú dokumentáciu – časť architektúra. Pri stavbe rodinného domu, garáže, hospodárskej budovy, záhradnej chatky fotokópiu situácie osadenia stavby, pôdorysu stavby a sprievodnej správy
 • bilanciu skrývky humusového horizontu (ďalej „HH“) poľnohospodárskej pôdy navrhnutej na odňatie podľa vyhl. č. 508/2004 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti o spracúvaní bilancie a vykonaní skrývky HH. Vypracuje fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva
 • vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení – Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, okresné úrady

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #žiadosť #stavebné povolenie #žiadosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy