Dedičstvo: Manžel nemusí vždy dediť

Delenie majetku po smrti príbuzného nie je vždy jednoduchá záležitosť, najmä keď chýba testament. Predstavy dedičov sa často odlišujú, každý z nich si nárokuje iný podiel alebo rovno celé dedičstvo.

12.08.2020 08:00
manželia, notár, poradňa, vysvetľovanie Foto:
Pri výpočte výšky dedičských podielov treba rozlišovať medzi hodnotou majetku a hodnotou dedičstva. V prípade úmrtia jedného z manželov sa predmetom dedičstva stáva len časť ich spoločného majetku.
debata

Občiansky zákonník má pomerne prísna pravidlá v prípade, ak sa dedí zo zákona. Ako sa teda delí dedičstvo, ak po poručiteľovi zostane nehnuteľnosť, finančná hotovosť a dedičov je niekoľko?

Situáciu možno ilustrovať na tomto príklade: Poručiteľka zanechala manžela a dve plnoleté dcéry a dvoch vnukov. Manželia mali v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) finančnú hotovosť vo výške 60 000 eur a rodinný dom. Pozostalému manželovi z BSM patrí polovica spoločného majetku, teda hotovosť v hodnote 30 000 eur. Dedí sa druhá polovica majetku, teda hodnota dedičstva predstavuje 30 000 eur Každý z pozostalých dedí tretinu majetku, nakoľko dedia manžel a dve dcéry. Vnuci nededia nič, dedili by len v prípade ak by ich rodič (potomok poručiteľa) nežil. Preto jedna časť dedičstva má hodnotu 10 000 eur Manželka a obe dcéry teda z dedičstva dostanú finančnú hotovosť v hodnote 10 000 eur.

Do dedičstva sa započítava aj rodinný dom, ktorý patrí do BSM manželov. V rámci vysporiadania BSM pri dedičskom konaní pripadne manželovi polovica domu. Druhá polovica sa dedí medzi troch dedičov – pozostalého manžela a dve dcéry. Každý z nich má nárok na tretinový podiel z dedenej polovice domu.

V prípade, ak by manželka po sebe zanechal okrem manžela a ich spoločných detí aj dieťa z predchádzajúceho manželstva, tak by sa dedilo tak, že každý by zdedil štvrtinu majetku, pretože každý dedičstvo by sa dedilo na 4 častí – manžel a tri deti. Tým by sa zmenila veľkosť dedičských podielov ostatných dedičov. Dedičia by dostali z dedičstva každý majetok v hodnote cca 7 500 eur. Takisto by sa prerozdelili aj podiely, ktoré by dedičom pripadli z domu. Manželovi by naďalej patrila polovica domu, ktorá by mu pripadla v rámci vysporiadania BSM, a druhá polovica sa by sa rozdelila medzi štyroch dedičov – manžela a tri deti.

Pri výpočte výšky dedičských podielov treba rozlišovať medzi hodnotou majetku a hodnotou dedičstva. V prípade úmrtia jedného z manželov sa predmetom dedičstva stáva len časť ich spoločného majetku. Majetok, ktorí manželia nadobudli počas manželstva, patrí do BSM. Keď jeden z manželov zomrie, musí sa na začiatku dedičského konania urobiť vysporiadanie BSM. Dediči sa dohodnú s pozostalým z manželov, čo patrí do dedičstva po poručiteľovi a čo pozostalému manželovi. Keď sa predpokladá, že obaja manželia sa rovnakým dielom pričinili o nadobudnutie majetku patriaceho do BSM, tak je vysporiadanie takéto: polovica sa stáva predmetom dedičstva, polovica zostáva pozostalému manželovi.

Pozostalý manžel môže zo zákona dediť vo dvoch dedičských skupinách. V prvej sa o dedičstvo delia rovnakým dielom manžel poručiteľa a deti. Manžel môže zdediť v tejto skupine najviac jednu polovicu. V druhej skupine dedí manžel poručiteľa najmenej polovicu dedičstva. Ak teda okrem manžela neexistuje iný dedič v tejto skupine, manžel dedí celé dedičstvo. Ak existujú iní dedičia, manžel dedí polovicu dedičstva a zvyšok sa delí rovnakým dielom medzi zvyšných dedičov.

V prípade, ak by však poručiteľka nechcela, aby po nej manžel dedil a vlastní majetok, ktorý nepatrí do BSM, môže zriadiť závet a manžela vynechať. Ten nepatrí, na rozdiel od detí, medzi takzvaných neopomenuteľných dedičov a nemusí dostať z dedičstva žiaden podiel.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #dedenie #dedenie zo zákona