Nie na každom pozemku môžete postaviť dom

Kedy môžete využiť poľnohospodársku pôdu na stavbu rodinného domu či inej nehnuteľnosti?

, 13.08.2020 08:00
Projekt, byt, dom, bývanie, stavba Foto:
Podľa zákona ,,na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy".
debata

V prípade, ak vlastníte pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad alebo trvalý trávnatý porast, ste majiteľom poľnohospodárskej pôdy. Využitie takýchto pozemkov reguluje zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Ten totiž nepovoľuje výstavbu na každej poľnohospodárskej parcele. Urobiť tak môžete, len ak máte súhlas príslušných úradov.

Podľa zákona „na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy“. Pred začiatkom výstavby je teda potrebné požiadať o rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy. Vydáva ho pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od podania kompletnej žiadosti.

S advokátkou Janou Alušíkovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH, o kúpe pozemku - publikované 12. 6.

Úrad žiadosť s náležitosťami posúdi, a ak zistí, že sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, vydá rozhodnutie o odňatí. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o odňatí z pôdneho fondu je príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce (údaj o príslušnosti je na liste vlastníctva) a veľkosť plochy, ktorá sa má zastavať. Úrad následne pošle právoplatné rozhodnutie s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušný kataster, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu.

Kataster tak musí urobiť v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia. Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, súhlas na jej odňatie v rozhodnutí pozemkový úrad nevydá.

Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer, čiže meniť stavebné plány už po vydaní rozhodnutia nemožno.

Rozhodnutie o odňatí je podkladom pre zmenu druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Na základe tohto rozhodnutia sa zvyčajne nemení druh pozemku na celej parcele, vyníma sa iba tá časť, ktorá bude zastavaná stavbou. Zastavanou plochou sa rozumie len pozemok priamo pod rodinným domom s príslušenstvom, čo sú napríklad prístupové cesty a chodníky. Určená výmera je oslobodená od platenia odvodov, ak ju žiadateľ prekročí, za výmeru nad oslobodenie zaplatí odvody podľa tabuliek v prílohe nariadenia vlády.

Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy má platnosť iba tri roky. Po uplynutí tohto obdobia stráca platnosť, ak pôda nebola použitá na zámer uvedený v tomto rozhodnutí. Odvod za odňatie pôdy sa v takomto prípade nevracia a kataster na základe oznámenia okresného úradu vyznačí zmenu druhu pozemku späť na poľnohospodár­sku pôdu.

Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce.

Kedy musíte za vyňatie pôdy zaplatiť?

Pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch povinnosť zaplatiť odvod. Platí sa pri za záber najkvalitnejšej pôdy s bonitou podľa BPEJ 1. až 4. skupiny. Tieto skupiny sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 220/2004, príslušný kód podľa BPEJ nájdete na liste vlastníctva, prípadne ho uvádza geometrický plán, ktorý vám vyhotoví geodet.

Od odvodov sa oslobodzuje odňatie poľnohospodárskej pôdy pre individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2. Ak sa však v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny, platí sa aj pri zábere do 1 000 m2. Výška odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy zaradenej podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1. až 4. skupiny kvality (podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky – BPEJ) sa ustanovuje za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy takto:

1. skupina 15 eur/m2

2. skupina 12 eur/m2

3. skupina 9 eur/m2

4. skupina 6 eur/m2

Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

Zdroj: Ing. Tomáš Baďura, autorizovaný geodet

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebné povolenie #poľnohospodárska pôda
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy