Kataster: Podávate návrh na vklad vlastníckeho práva?

Vlastníkom bytu či domu sa nestávate zaplatením kúpnej ceny, ale až povolením návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

18.08.2020 10:00
rodina, strecha, dom, domov, bývanie Foto:
Kataster zákonné lehoty pre vydanie rozhodnutia nie vždy dodrží. Vtedy je potrebné ho upozorniť a ak z tohto dôvodu vám vznikne škoda, máte nárok na jej náhradu zo strany katastra.
debata

O tom, ako skoro budete držať v ruke list vlastníctva, rozhoduje aj to, či podáte bezchybný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Návrh totiž musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti a prílohy, ktoré určuje katastrálny zákon.

„V konaní o povolení vkladu sa posudzujú nielen zákonné náležitostí samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitostí zmluvy,“ upozorňuje právnička Andrea Švecová.

Návrh na vklad možno podať do podateľne Okresného úradu, katastrálny odbor, v ktorého obvode sa nachádza prevádzaná nehnuteľnosť. V podateľni sa vyznačí na návrhu dátum, presná hodina a minúta doručenia návrhu. Ide o dôležité údaje, pretože kataster vždy rozhoduje postupne, teda najskôr o návrhu, na ktorom je uvedený skorší čas podania.

Takisto možno návrh podať elektronicky. Z katastrálneho zákona vyplýva, že návrh na vklad podáva aspoň jedna zmluvná strana, teda nie je potrebná účasť všetkých účastníkov zmluvy. K návrhu je nutné vždy priložiť dve kópie zmlúv, na základe ktorých má dôjsť k zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Kataster v rámci konania o povolení návrhu na vklad kontroluje samotný návrh, ako aj zmluvy, na základe ktorých má dôjsť k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Ak zistí, že v dokumentoch sú chyby, ktoré je možné odstrániť, vyzve účastníkov konania, aby tieto chyby v určenej lehote odstránili. Ak vám je teda doručená výzva zo strany katastra, treba v určenej lehote doručiť katastru buď písomný dodatok, alebo urobiť opravu formou doložky. Konanie sa zvyčajne prerušuje na 30 dní.

"V prípade opravy formou doložky je potrebné v určenej lehote sa na kataster dostaviť a vyhotoviť doložku priamo do zmluvy. V doložke sa uvedie, čo je predmetom opravy, správne znenie a uvedie sa dátum tejto opravy. Doložku podpíšu všetci účastníci zmluvy, ako aj pracovník katastra, ktorý doložku opatrí odtlačkom okrúhlej pečiatky. Po vykonaní opravy kataster pokračuje v konaní, " vysvetľuje právnička.

V prípade, že doručený dodatok spracujú účastníci opätovne nesprávne alebo úrad dodatočne zistí ešte ďalší nedostatok, môže byť výzva na opravu zaslaná aj opakovane a konanie sa znovu preruší. Ak účastník požiada o predĺženie lehoty, napríklad zo zdravotných dôvodov, dlhšieho pobytu jedného z účastníkov v zahraničí a iných opodstatnených dôvodov, kataster môže lehotu predĺžiť.

"Prerušenie konania a zaslanie výzvy na odstránenie nedostatkov návrhu, prípadne jeho príloh nie je možné považovať za obštrukcie zo strany katastra. Ak účastníci na výzvu v stanovenej lehote nereagujú, môže kataster návrh na vklad zamietnuť, " hovorí právnička. Ak po zamietnutí návrhu majú účastníci aj naďalej záujem, aby došlo k zápisu a zmene vlastníckych práv, musia podať nový návrh na vklad, opraviť zistené nedostatky a opätovne zaplatiť správny poplatok.

Kataster zákonné lehoty pre vydanie rozhodnutia nie vždy dodrží. Ak by nedodržaním lehoty hrozila účastníkovi škoda, môže zaslať na okresný úrad, katastrálny odbor písomnú žiadosť o rozhodnutie a kataster upozorniť na možné spôsobenie škody, ktorej náhradu by si mohol voči katastru uplatniť.

Čo robiť, keď kataster mešká s rozhodnutím

Kto môže podať sťažnosť: Podať ju môžu fyzické a právnické osoby na základe zákona o sťažnostiach.

Obsah sťažnosti

  • podanie sa posudzuje podľa obsahu.
  • sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu sa považuje za písomnú, ak ju sťažovateľ do piatich dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia.
  • sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  • sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a sťažovateľ ju musí podpísať.

Oznámenie o výsledku

  • sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená, alebo neopodstatnená.
  • oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povinnosti podľa zákona o sťažnostiach.
  • ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich.

Lehoty na vybavenie

  • do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti, ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca predĺžiť základnú lehotu na vybavenia sťažnosti pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #vlastnícke právo