Zmluva o pôžičke z právneho hľadiska

Čo na ňu hovoria notárske úrady a Občiansky zákonník?

, 10.09.2020 08:00
peniaze, súd, kladivko, spravodlivosť, korupcia Foto:
Najvhodnejší spôsob požičania peňazí je prevod na účet; vtedy máte doklad o tom, že ste ich skutočne požičali.
debata
Advokátka Jana Alušíková, partnerka advokátskej kancelárie MPH, o požičiavaní peňazí v rodine či medzi kamarátmi - publikované 5. 6.

Notárske úrady a zmluvy o pôžičke

  • z právneho hľadiska zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje po uplynutí dohodnutej doby vrátiť veci rovnakého druhu. Zmluva o pôžičke je upravená v § 657 a § 658 Občianskeho zákonníka:

§ 657

Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.

§ 658

1. Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.
2. Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

  • Zmluva o pôžičke spočíva v dočasnom prenechaní peňazí alebo vecí určených druhovo za odplatu. Jej stranami sú veriteľ a dlžník. Od výpožičky alebo nájomného sa odlišujú tým, že tieto zmluvy sa týkajú individuálne určených vecí, ale pôžička vecí určených druhovo. Peniaze alebo iné druhovo určené veci sa dlžníkovi prenechávajú do vlastníctva. Pri disponovaní nimi nemá také obmedzenie. Má iba záväzok po určitej dobe vrátiť to isté alebo väčšie množstvo druhovo určených vecí.
  • Pôžička sa uzatvára predovšetkým na dohodnutú dobu. Nedostatok dohodnutia o dĺžke doby nespôsobuje neplatnosť zmluvy. Pri chýbajúcej dobe sa doba určí podľa paragrafov 563 alebo 565 Občianskeho zákonníka.
  • Záleží na dohode strán, či je pôžička odplatná, alebo bezodplatná. Ako odplatu možno dohodnúť úroky, ak ide o peňažné plnenie, tak dohodnuté úroky treba odlišovať od úrokov z omeškania. Pri vecných plneniach sa odplata môže dohodnúť aj inak.
  • V Obchodnom zákonníku zodpovedá zmluve o pôžičke zmluva o úvere.
Zdroj: Občiansky zákonník
  • notár v prípade, ak spisuje zmluvu, dbá na jej zákonnosť, súlad s dobrými mravmi a neposkytnutie pôžičky za úžernícky úrok. V prípade rizík vyplývajúcich zo zmluvy na ne upozorní.
  • zmluva o pôžičke musí obsahovať presné označenie zmluvných strán – veriteľa a dlžníka. Presne musí definovať záväzok veriteľa, výšku úroku a termín splatnosti pôžičky. Zmluva by mala obsahovať aj prípadné zabezpečenie pôžičky a výšku úrokov z omeškania, ak dlžník nezaplatí pôžičku včas v termíne splatnosti.
  • stáva sa, že dlžník sa spolieha na dlhé prieťahy na súde a vopred ráta s tým, že veriteľovi nezaplatí. Môžete si zabezpečiť splatenie záväzku formou notárskej zápisnice, ktorá má povahu exekučného titulu. Podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti § 41 ods. 2 je možné vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia. Dlžník v notárskej zápisnici s tým vopred súhlasí a veriteľ dosiahne rýchlejšie splatenie nevymožiteľnej pôžičky.
  • notári odporúčajú peniaze požičať dlžníkovi tak, že mu ich pošlete prevodným príkazom na bankový účet alebo ich vložíte na účet dlžníka v hotovosti v banke. V rukách tak budete mať doklad o tom, že ste peniaze skutočne požičali.
  • zmluva o pôžičke zaniká vydaním potvrdenia o splatení záväzku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôžička #požičanie
Flowers