Požičali ste peniaze? Takto to dokážete

Ideálnym spôsobom je uzavrieť s dlžníkom zmluvu o pôžičke a uznanie dlhu. Aký je medzi týmito dokumentmi rozdiel a prečo je dobré ich spísať obidva?

, 11.09.2020 10:00
problém, hádka, manželia, dlh Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zmluva o pôžičke

 • napísať ju môžete sami alebo môžete požiadať o spísanie právnika

Zmluva o pôžičke by mala obsahovať tieto údaje:

 • označenie zmluvy o pôžičke
 • označenie veriteľa a dlžníka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, korešpondenčná adresa)
 • údaj o tom, že veriteľ požičiava dlžníkovi určitú peňažnú sumu a jej presnú výšku
 • dohoda o výške jednotlivých splátok, ich splatnosť, prípadne dátum splatnosti celej požičanej sumy naraz
 • dohoda o úrokoch, pôžička môže byť úročená (uviesť výšku úrokov) alebo bezúročná

  ustanovenie o tom, že vôľa zmluvných strán je slobodná, vážna, prostá omylu, zmluvné strany neuzatvárajú zmluvu v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok

 • dátum a miesto podpísania zmluvy a podpis veriteľa a dlžníka. Tieto podpisy nemusia byť úradne osvedčené, ale dobré je ísť na matričný úrad alebo k notárovi. Minimálne sa vyhnete spochybneniu zo strany dlžníka, že zmluvu podpísal naozaj on
Advokátka Jana Alušíková, partnerka advokátskej kancelárie MPH, o požičiavaní peňazí v rodine či medzi kamarátmi - publikované 5. 6.

Zmluva o pôžičke

uzatvorená podľa § 657 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

medzi

Veriteľ:
Meno a priezvisko: Jozef Novák
Dátum narodenia: 1. 2. 1970
Trvale bytom: Ružová dolina 10, 821 00 Bratislava
(súčasne aj adresa pre doručovanie písomností)

(ďalej len „veriteľ“)

a

Dlžník:
Meno a priezvisko: Anna Malá
Dátum narodenia: 2. 3. 1985
Trvale bytom: Fialková 50, 851 00 Bratislava
(súčasne aj adresa pre doručovanie písomností)

(ďalej len „dlžník“)

(spolu ďalej ako „zmluvné strany“, každý osobitne aj ako „zmluvná strana“)

Čl. I
Predmet zmluvy

1. V súlade s touto zmluvou a za podmienok v nej ustanovených veriteľ požičiava dlžníkovi peňažnú sumu vo výške 15 000 eur (slovom: pätnásťtisíc eur) bezúročne.

Čl. II
Podmienky poskytnutia pôžičky

 1. Veriteľ sa zaväzuje zaslať požičiavanú sumu podľa čl. I tejto zmluvy dlžníkovi na bankový účet dlžníka č.: (uveďte číslo bankového účtu) bezhotovostným spôsobom najneskôr do 3 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy.
 2. Dlžník sa zaväzuje peňažnú sumu podľa čl. I tejto zmluvy spolu s dohodnutým úrokom vrátiť veriteľovi jednorazovo v lehote do 30.12. 2021 (splatnosť pôžičky), a to na bankový účet veriteľa č.: (uveďte číslo bankového účtu) bezhotovostným spôsobom. Veriteľ nie je povinný prijať čiastočné plnenie od dlžníka.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno realizovať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
 3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu osobných údajov alebo adresy pre doručovanie uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
 4. Okolnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky.
 5. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť plnenie zmluvy, a to aj v jej častiach.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s podmienkami tejto zmluvy dôkladne oboznámili a podpisujú túto zmluvu na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a plne si uvedomujú jej právne dôsledky.
 7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

Dátum a podpisy veriteľa a dlžníka

Čo je uznanie dlhu a ako ho napísať

V skratke:

 • ide o vyhlásenie dlžníka, že v konkrétny deň ste mu požičali peňažnú sumu v určitej výške a túto požičanú sumu sa zaväzuje vrátiť v dohodnutom termíne (presne uviesť)
 • formulácia, že dlžník svoj dlh vzniknutý na základe požičania peňažnej sumy uznáva čo sa týka dôvodu a výšky
 • dátum a miesto podpisu dlžníka. Opätovne podpis nemusí byť úradne osvedčený, ale aj napriek tomu je dobré navštíviť matričný úrad alebo notára a podpis dlžníka osvedčiť. Vyhnete sa tak spochybneniu zo strany dlžníka, že dlh uznal skutočne on

1. Uznanie dlhu je jednostranný právny úkon dlžníka voči veriteľovi:

 • dlžník adresuje veriteľovi svoj prejav vôle, že uznáva svoj záväzok z konkrétneho dôvodu a v konkrétnej výške.

2. Musí mať písomnú formu:

 • písomnú formu predpisuje Občiansky zákonník.

3. Obsahuje potvrdenie dlžníka, že zaplatí svoj dlh

 • z právneho úkonu dlžníka musí byť zrejmý dôvod (napr. uzatvorená zmluva o pôžičke, kúpna zmluva, vzniknutá škoda a podobne) a presne určená výška pohľadávky, teda presne určená výška dlhu.

4. Zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku, že dlh v čase jeho uznania dlžníkom trval

 • domnienka existencie dlhu je vyvrátiteľná, teda dlžník, ktorý uznal svoj dlh, môže namietať, že dlh vôbec nevznikol alebo že dlh v čase uznania dlhu už nebol platný.

Z uvedeného vyplýva, že uznanie dlhu dlžníkom uľahčuje procesnú situáciu veriteľa, nakoľko veriteľ už nemusí preukazovať existenciu dlhu, ale, naopak, dokazovanie sa presúva na dlžníka. Teda ak by dlžník namietal existenciu dlhu, tak sám dlžník by musel preukázať, že dlh nevznikol. Ak by dlžník túto skutočnosť nepreukázal, platí, že dlh existuje, čo sa týka dôvodu a výšky uvedenej v uznaní dlhu, a dlžník je povinný tento dlh voči veriteľovi uhradiť.

5. Má zabezpečovaciu funkciu, ktorá zakladá plynutie novej desaťročnej premlčacej lehoty na vymáhateľnosť pohľadávky

 • v prípade sporu medzi veriteľom a dlžníkom už veriteľ nemusí dokazovať, že dlh v čase jeho uznania dlžníkom existoval. Veriteľ takisto nemusí dokazovať ani výšku dlhu. Bez existencie uznania dlhu dlžníkom by veriteľ uvedené skutočnosti preukazovať musel.

Napríklad pohľadávka veriteľa bola splatná do 2. 9. 2020, t. j. všeobecná trojročná premlčacia lehota na vymoženie pohľadávky začne plynúť odo dňa 3. 9. 2020 a uplynie 2. 9. 2023. Ak by dlžník neuznal svoj dlh, premlčacia lehota uplynie dňa 2. 9. 2023. Ak však dlžník uzná svoj dlh napríklad 5. 5. 2021, tak začína plynúť nová desaťročná premlčacia lehota na vymoženie práva, ktorá začína plynúť od 6. 5. 2021 a uplynie 6. 5. 2031. Lehota na vymoženie pohľadávky sa tým výrazne predĺži a postavenie veriteľa sa tým značne posilní.

Uznanie dlhu

podľa § 558 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Dlžník:
Meno a priezvisko: Anna Malá
Dátum narodenia: 2. 3. 1985
Trvale bytom: Fialková 50, 851 00 Bratislava

(ďalej len „dlžník“)

Veriteľ:
Meno a priezvisko: Jozef Novák
Dátum narodenia: 1. 2.1970
Trvale bytom: Ružová dolina 10, 821 00 Bratislava

(ďalej len „veriteľ“)

 1. Dlžník týmto uznáva svoj dlh voči veriteľovi vo výške 15 000 eur (slovom: pätnásťtisíc eur), a to z titulu požičania sumy 15 000 eur (ďalej len „dlh“) veriteľom dlžníkovi zo dňa 5. 5. 2019.
 2. Dlžník uznáva svoj dlh voči veriteľovi, čo sa týka dôvodu i jeho výšky, a zaväzuje sa uvedený dlh veriteľovi zaplatiť do 31.10. 2020.
 3. Dlžník týmto vyhlasuje, že jeho vôľa je slobodná a vážna, prostá omylu a dlžník si plne uvedomuje právne dôsledky uznania svojho dlhu voči veriteľovi.

V Bratislave dňa 2. 9. 2020

Anna Malá, dlžník

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #veriteľ #pôžička #dlžník #požičanie
Flowers