Urbáre majú nové povinnosti

Od septembra majú pozemkové spoločenstvá povinnosť komunikovať so štátom elektronicky. V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa zmenili aj povinnosti a právomoci vedenia urbára.

, 18.09.2020 10:00
muž, traktor, telefonovanie Foto:
Každé existujúce spoločenstvo má aktivovanú elektronickú schránku, kam štát bude posielať dôležité dokumenty. Nepodceňte to.
debata

Od tohto mesiaca štát spúšťa ďalšiu etapu aktivácie elektronických schránok právnických osôb, zapísaných v inom, ako v Obchodnom registri SR. Tretia fáza elektronickej komunikácie so štátom sa týka aj pozemkových spoločenstiev, ktoré tak majú od 1. septembra aktivované schránky. Štatutári, ktorí si doteraz neskontrolovali údaje, by tak mali urobiť v príslušnom zdrojovom registri, a tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a BOK, by nemali odkladať návštevu oddelenia dokladov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyzýva štatutárov pozemkových spoločenstiev, aby situáciu nepodcenili a počítali s tým, že do schránky im budú od spomínaného dátumu doručované dôležité dokumenty. Elektronické schránky slúžia na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci.

Elektronické schránky majú byť zriadené pre všetky existujúce pozemkové spoločenstvá zapísané v registri pozemkových spoločenstiev a budú aktivované najneskôr do 10 dní od ich zriadenia. Odo dňa aktivácie budú orgány verejnej moci zasielať všetky dokumenty len elektronicky.

Do elektronickej schránky, zriadenej na slovensko.sk, sa dostane iba ten štatutár pozemkového spoločenstva, ktorý má v príslušnom zdrojovom registri správne uvedené údaje v podobe IČO organizácie, mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska štatutára.

Agrorezort vyzýva štatutárov, aby si dali pozor. Ak totiž nemajú v registri pozemkových spoločenstiev správne a kompletné informácie o svojom urbári, do e-schránky sa nedostanú a nebudú si vedieť prečítať doručené úradné rozhodnutia.

Na prístup do elektronickej schránky je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a príslušné certifikáty. Štatutárom sú k dispozícii na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. V súčasnosti tieto oddelenia fungujú päť dní v týždni. Potrebná je aj čítačka občianskych preukazov. Aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie NASES zrealizuje automaticky, bez toho, aby sa štatutár do svojej e-schránky prihlásil.

Do takto aktivovaných elektronických schránok sú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia. Štatutári alebo nimi poverené osoby už nemusia chodiť so „žltým lístkom“ na poštu, ale rozhodnutia im štát doručí do úradných e-schránok zriadených na slovensko.sk. Rovnako platí, že tieto organizácie nemusia úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky. Elektronicky doručené rozhodnutie má rovnaký právny účinok ako listinná forma.

Štatutári, ktorí nebudú pracovať s e-schránkou, môžu prístup k nej zabezpečiť prostredníctvom delegovania oprávnenia na prístup a disponovanie s e-schránkou inej osobe. Potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim nájdu na webstránke statutar.sk. Informácie sú dostupné aj na slovensko.sk.

Agrorezort reagoval aj na potrebu zmien v zákone o pozemkových spoločenstvách, ktoré si vyžiadala situácia s pandémiou koronavírusu a novelizoval zákon o pozemkových spoločenstvách. V situácii, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia a keď bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu a právo na pokojné zhromažďovanie sa, bolo pre spoločenstvá problematické plniť niektoré ich úlohy a zákonmi uložené povinnosti, pretože sa nemohli schádzať ich valné zhromaždenia.

Väčšina spoločenstiev obvykle zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia na účely schválenia účtovnej závierky, ako aj na účely plnenia rôznych ďalších úloh, ktoré vyžaduje inak bežná prevádzka spoločenstiev, a ktoré sú zmluvou o spoločenstve, či stanovami zverené práve valnému zhromaždeniu. Spoločenstvá ale v čase obmedzení neboli schopné tieto úkony realizovať. Situáciu komplikovala aj skutočnosť, že vo viacerých spoločenstvách nebol k dispozícii funkčný výbor, ako štatutárny orgán spoločenstva, ktorého sfunkčnenie je v mnohých prípadoch práve cieľom tých valných zhromaždení.

Všetky tieto okolnosti predstavovali vážne komplikácie v činnosti spoločenstiev, čo mohlo mať aj negatívny vplyv na ich činnosť ako obhospodarovateľov lesa a poľnohospodárskej pôdy, ako aj na ich ekonomickú situáciu, ktorá sa priamo či nepriamo môže týkať ich členov a to aj po stránke ochrany verejného zdravia, pretože značná časť členov spoločenstiev je tvorená osobami v dôchodkovom veku.

Problém zostavenia a odovzdania účtovnej závierky vyriešil medzičasom zákon v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorý paušálne predĺžil všetky lehoty vyplývajúce zo zákona o účtovníctve. Taktiež možnosť korešpondenčného hlasovania alebo účasť členov všetkých orgánov spoločenstva (vrátane valného zhromaždenia alebo výboru) na ich zasadnutí prostredníctvom elektronických prostriedkov bola paušálne ustanovená pre právnické osoby v zákone, vydanom v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách preto vykonala nasledovné úpravy, platné počas mimoriadnych opatrení proti koronavírusu v roku 2020:
a) dočasne prechádza na výbor právo robiť úkony, na ktoré je inak potrebné schválenie valným zhromaždením, za podmienky, že nevykonaním takých úkonov by hrozilo nedodržanie zákonom stanovených lehôt, alebo by spoločenstvu hrozilo uloženie sankcie za nesplnenie zákonnej povinnosti (ide teda len o neodkladné úkony, nejde napríklad o rozhodovanie o rozdelení zisku a majetku spoločenstva medzi členov spoločenstva),

b) v prípade nefunkčnosti výboru tieto oprávnenia budú patriť dočasne dozornej rade, a to aj v prípade, že sama dozorná rada je nefunkčná,

c) okresné úrady neukladali dočasne spoločenstvám sankcie za porušenie dvoch zákonných povinností, konkrétne za nezvolanie valného zhromaždenia aspoň raz za rok a za nesplnenie povinnosti zvoliť výbor alebo dozornú radu v súlade s ich volebným obdobím.

Zároveň sa vykonali tri úpravy potrebné pre zvýšenie zrozumiteľnosti a jednoznačnú aplikáciu zákona o pozemkových spoločenstvách a taktiež pre zabezpečenie plnenia neodkladných úkonov v každom spoločenstve:
a) jednoznačne sa uvádza, že tzv. nefunkčným výborom je ten výbor, ktorého počet členov klesol pod minimálny počet ustanovený zákonom, teda sú v ňom menej ako traja členovia,
b) tzv. nefunkčné výbory budú mať medzi svojimi obmedzenými oprávneniami aj právo robiť úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo značnej škody,
c) tzv. nefunkčné dozorné rady budú mať okrem právomoci zvolávať valné zhromaždenie aj oprávnenie kontrolovať úkony tzv. nefunkčného výboru.

Členovia pozemkového spoločenstva

Zoznam členov: Spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu členov sa zapisuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, dátum vzniku členstva v spoločenstve, právny predchodca člena spoločenstva a dátum zápisu do zoznamu členov. Do zoznamu členov možno zapisovať aj právny dôvod vzniku členstva a spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, ak to vyplýva zo zmluvy o spoločenstve.

Zoznam nehnuteľností: Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností. Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

Zmeny v zoznamoch: Do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností sa zapisujú zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve spoločenstva a zmien údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach. Členovia spoločenstva, fond a správca sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností zmeny evidovaných skutočností do piatich dní odo dňa ich nahlásenia.

Člen spoločenstva, fond a správca majú právo nahliadnuť do zoznamu členov a do zoznamu nehnuteľností, žiadať o výpisy z nich a robiť si z nich výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý vedie zoznam členov a zoznam nehnuteľností, je povinný
a) umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností
b) vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov a zo zoznamu nehnuteľností.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá #urbáre #koronavírus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy