Lesné pozemky môžete tiež prenajať

, 13.10.2020 12:00
les, lúka, jar, Kysuce, Korňa, príroda, Slovensko
Ak v zmluve nebude dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Autor:

Ktorými pravidlami sa musíte riadiť, ak chcete prenajímať lesnú pôdu? Akými spôsobmi je možné nájom skončiť? Aká je výpovedná lehota?

Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak zákon o lesoch neustanovuje inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a okrem obligatórnych náležitostí vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka musí obsahovať: spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa § 40 zákona o lesoch a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných na základe zákona o lesoch, grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa zákona o lesoch a tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí.

Takisto v prípade, ak nájomca alebo podielový spoluvlastník nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, prílohou nájomnej zmluvy je aj písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku.

V nájomnej zmluve môže byť dohodnutý rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa zákona o lesoch, zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva alebo zastupovanie podľa iného, osobitného predpisu. Týmto ustanovením zákon nepriamo nabáda účastníkov nájomnej zmluvy, aby si oprávnenie vymedzili už pri tvorbe nájomnej zmluvy a predišli prípadným komplikáciám v budúcnosti.

Skončenie nájmu

Ak bolo účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch, nájomný vzťah bude trvať najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru. Výpovedná lehota je päť rokov a výpoveď musí mať písomnú formu. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na určitú dobu, skončí sa uplynutím tejto doby. Nájomná zmluva sa obnovovať nebude, pokiaľ tak vyslovene nie je dohodnuté.

Ak v zmluve nebude dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška nájomného sa určí dohodou. Ak má byť výška nájomného nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady nájomného alebo bezodplatné užívanie lesného pozemku a v takom prípade bude táto považovaná za zmluvu o výpožičke podľa ustanovení § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

Obdobne ako v Občianskom zákonníku, nájom môže zaniknúť buď uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, alebo výpoveďou. Zákon o lesoch uvádza ešte jeden špecifický prípad, kedy nájom k lesnému pozemku zanikne po uplynutí platnosti programu starostlivosti o lesy. Vypovedať nájomný vzťah bude možné k 1. januáru a výpovedná lehota pri nájme lesného pozemku na dobu určitú bude rok a na dobu neurčitú až 5 rokov. Ak si účastníci nájmu nedohodnú inak, nájomné sa bude platiť ročne pozadu a výška nájomného bude tiež predmetom dohody. Nájomca bude mať právo požadovať aj primerané zníženie nájomného za zákonom o lesoch daných podmienok a primeranú náhradu za náklady, ktoré vynaložil na udržiavanie lesného pozemku.

Marek Chromjak, advokátsky koncipient, V4 Legal, s. r. o.

Nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch

Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú § 663 až 684 Občianskeho zákonníka, ak § 51a až 51f zákona o lesoch neustanovujú inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu (ak zákon o lesoch neustanovuje inak).

Nájomná zmluva obsahuje
a) spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných na základe zákona o lesoch
b) grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape
c) tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#prenájom pôdy #les
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku