Ako možno vydržať pozemky od SPF plus vzor zmluvy

, 16.10.2020 11:00
pole, farmári, manželia, pozeranie, hodnotenie,...
Ilustračné foto. Autor:

Aké podmienky musíte splniť? Čo by mala obsahovať vaša žiadosť o vydržanie pozemku od Slovenského pozemkového fondu (SPF)? Ako postupuje SPF pri vyjadrení?

Právny inštitút vydržania vlastníckeho práva upravuje Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Inštitút vydržania predstavuje osobitný spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona. Predpoklady vydržania možno určiť takto:

 • spôsobilý predmet vydržania
 • spôsobilý subjekt
 • oprávnenosť držby
 • dobrá viera (dobromyseľnosť) vydržateľa
 • nepretržitosť držby počas celej zákonom ustanovenej doby

Splnením uvedených predpokladov vydržania je nadobudnutie vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávneným držiteľom, a to okamihom uplynutia vydržacej doby a zároveň zánik vlastníckeho práva doterajšieho vlastníka.

Vydržať pozemky môže fyzická, ako aj právnická osoba, prípadne štát, pokiaľ je účastníkom občianskoprávnych vzťahov.

Listiny a zápis vlastníckeho práva

Na zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vydržaním sú spôsobilé tieto listiny:

 • právoplatné súdne rozhodnutie vydané na základe určovacej žaloby oprávneného držiteľa
 • rozhodnutie správneho orgánu v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa § 11 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • osvedčenie vyhlásenia o vydržaní podľa Notárskeho poriadku

Nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním vyznačí katastrálny odbor okresného úradu na základe príslušnej listiny:

 • súdne rozhodnutie
 • rozhodnutie správneho orgánu
 • alebo formou notárskej zápisnice (osvedčenie notára).

Do katastra nehnuteľností sa zapisujú formou záznamu.

Vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond (SPF) je v zmysle Notárskeho poriadku príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice. SPF je príslušný na vydanie vyjadrenia, ak predmetom vydržania sú nehnuteľnosti:

 • v správe SPF podľa ust. § 1, § 17 a § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 3 prvá veta zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
 • v nakladaní SPF podľa ust. § 34 ods. 3 druhá veta zákona č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie k osvedčeniu

Vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní formou notárskej zápisnice vydáva právny odbor SPF / referát vydržania vlastníckeho práva. Vyjadrenie podpisuje riaditeľ právneho odboru.

Vyjadrenie vydáva na základe:

 • žiadosti o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 písm. a) bod 3 Notárskeho poriadku
 • dokladov k žiadosti
 • ďalších doplňujúcich podkladov – napríklad z regionálneho odboru SPF, v územnej pôsobnosti ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, resp. od iných subjektov

Podkladom pre vypracovanie a vydanie vyjadrenia je písomná žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 Notárskeho poriadku, ktorú predloží osoba, v prospech ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu má vydržať

Náležitosti žiadosti a nevyhnutné prílohy

Žiadosť má obsahovať:

Základné (identifikačné) údaje o osobe žiadateľa. Takýmito údajmi sú pri:
fyzickej osobe – titul, meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, trvalé bydlisko, PSČ, prípadne telefonický kontakt a e-mail
právnickej osobe – názov, sídlo, IČO, prípadne telefonický kontakt a e-mail

Označenie osoby, po ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu osvedčuje s jej základnými údajmi (meno, priezvisko, rodné meno, dátum narodenia, dátum úmrtia, príbuzenský vzťah a iné).

Identifikácia nehnuteľností – stav podľa PK a KN (čísla PKVL, LV), katastrálne územie, číslo parcely, výmera, druh pozemku, vlastnícky podiel a pod.

Právne skutočnosti a dôkazy (doklady a iné súvisiace listiny), o ktoré žiadateľ opiera svoje tvrdenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a ktoré tvoria prílohy žiadosti, napr.: kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia zmluva, iná listina, doklad o odovzdaní pozemkov do užívania JRD, prídelová listina, výmer o vlastníctve pôdy, konečný rozdeľovací plán o prídele, list vlastníctva, pozemno-knižná vložka, identifikácia parciel, geometrický plán, pozemková mapa, katastrálna mapa, rôzne náčrty, a iné.

Začiatok plynutia lehoty na vydržanie, odkedy žiadateľ má nehnuteľnosť nerušene, dobromyseľne v oprávnenej držbe.

Uvedenie dátumu vyhotovenia žiadosti a podpis žiadateľa.

Pri zastúpení žiadateľa inou osobou na základe splnomocnenia je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti plná moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo overená kópia plnej moci.

Povinnou prílohou k žiadosti je „čestné vyhlásenie žiadateľa“.

Prílohy k žiadosti

 • Doklady (ich overené kópie, predkladajú sa individuálne podľa prípadu):
 • Čestné vyhlásenie žiadateľa (vzor – pozri príloha nižšie) – úradne overený podpis
 • Splnomocnenie (v prípade ak žiadateľa zastupuje iná osoba – FO resp. PO)
 • Identifikácia parciel (na stav PK, E-KN + C-KN)
 • List vlastníctva (LV)
 • Pozemno-knižná vložka (PKVL)
 • Doklady o prídele pozemkov do vlastníctva (prídelová listina, výmer o vlastníctve pôdy, konečný rozdeľovací plán, listina o odovzdaní pozemkov do užívania JRD a pod.) – úradne overená kópia
 • Kópia katastrálnej mapy (mapa KN) so zakreslením právneho stavu
 • Geometrický plán (ak je potrebný)
 • Doklady, ktorými žiadateľ mieni preukázať oprávnenú držbu (kúpna zmluva, zámenná zmluva, darovacia listina, iná zmluva alebo listina alebo právny úkon, z ktorého žiadateľ odvodzuje svoje vlastnícke právo) – úradne overená kópia
 • Vyjadrenie obce – originál listiny resp. úradne overená kópia
  • či má, resp. nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním,
  • o úhrade miestnych daní z nehnuteľností,
  • že jej nie je známy pobyt NV, resp. ich právnych nástupcov
 • Evidencia obyvateľov SR – potvrdenia o trvalom pobyte (Register obyvateľov SR)
 • Vyhlásenia podielových spoluvlastníkov – že nemajú výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním (vyjadrenia osôb, ktorých posledný zápis v KN preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnostiam resp. ich právnych nástupcov) – úradne overený podpis
 • Vyhlásenie osôb znalých miestnych pomerov (svedkov) – úradne overený podpis
 • Osvedčenie o dedičstve resp. dedičské rozhodnutie

Vydanie vyjadrenia – postup v rámci SPF

Podanie žiadosti:

 • ak sa žiadateľ dostaví na príslušný regionálny odbor alebo právny odbor osobne a požiada o informáciu k vydržaniu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (bez písomnej žiadosti) preveruje sa, či je SPF príslušnou právnickou osobou pre vydanie vyjadrenia, a zároveň sa žiadateľovi poskytne informácia o náležitostiach žiadosti
 • žiadosť sa podáva v podateľni na príslušnom regionálnom odbore alebo v podateľni na generálnom riaditeľstve
 • žiadosť môže byť doručená poštou, faxom alebo osobne
 • žiadosť sa považuje za doručenú po jej zaevidovaní v mieste podania v súlade s registratúrnym poriadkom fondu
 • žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba
 • ak bola žiadosť (vrátane nevyhnutných príloh) doručená na príslušný regionálny odbor a nie je predpoklad potreby ďalšieho doplnenia podkladov – zasiela sa so sprievodným listom regionálneho odboru na právny odbor
 • ak predložená žiadosť neobsahuje údaje a písomnosti nevyhnutné na vydanie vyjadrenia, príslušný regionálny odbor alebo právny odbor vyzve listom žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu na jej doplnenie s uvedením časového termínu, do ktorého sa má uskutočniť doplnenie požadovaných skutočností resp. podkladov
 • v prípade, ak v uvedenom časovom termíne SPF nedostane doplnenie podkladov, žiadosť môže byť uzavretá – a to vyjadrením s výhradami z titulu neuvedenia doplňujúcich skutočností resp. nepredloženia požadovaných podkladov
 • doručenú žiadosť s nevyhnutnými prílohami spracováva a vyjadrenie vydáva právny odbor / referát vydržania vlastníckeho práva
 • vyjadrenie sa zasiela poštou v jednom vyhotovení na adresu žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, v jednom vyhotovení na príslušný regionálny odbor, a v prípade zamietavého vyjadrenia v jednom vyhotovení i na katastrálny odbor príslušného okresného úradu
 • v zmysle pokynu predsedníčky ÚGKK č. P-473/2011 zo dňa 21. 1. 2011 sú na SPF zasielané oznámenia o všetkých prípadoch, v ktorých je na okresný úrad – katastrálny odbor (v minulosti správa katastra) za účelom zápisu vlastníckeho práva záznamom doručené osvedčenie o vydržaní vlastníckeho práva vydané notárom – bez vyjadrenia SPF, tieto oznámenia (vrátane notárskych zápisníc), ako i iné podania rovnakého charakteru zo strany ďalších fyzických alebo právnických osôb – sú riešené postúpením na Notársku komoru SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, resp. v rámci vlastnej činnosti zabezpečením ďalšieho právneho postupu
 • v prípade potreby doplnenia informácií alebo v prípade nejasností sa žiadateľ môže obrátiť:

  priamo na príslušný regionálny odbor (osobne, telefonicky, e-mailom)

  právny odbor / referát vydržania vlastníckeho práva SPF (osobne, telefonicky – 02/20 941 111, 20 941 254, e-mailom – pravne@pozfond.sk)

Následne prebehne spracovanie žiadosti, vybavenie žiadosti a vydanie vyjadrenia.

Vzor: Čestné vyhlásenie

Kontaktné údaje žiadateľa

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Dolupodpísaný/á .............­.............­........, rod. .............­.............­........, nar. .............­.............­........, bytom .............­.............­........ (ďalej aj ako „žiadateľ“) čestne vyhlasujem, že skutočnosti uvedené v rámci žiadosti zo dňa .............­.............­........ (prípadne ďalších podaní) o vydanie vyjadrenia v zmysle ustanovenia § 63 písm. a) bod 3. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Notársky poriadok“) sú pravdivé a nemám vedomosť o iných relevantných skutočnostiach, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť preukázanie a posúdenie oprávnenosti a dobromyseľnosti držby – vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom žiadosti.

Predmetom žiadosti o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 Notárskeho poriadku je nehnuteľnosť vedená v katastrálnom území .............­.............­....., ako parcela č. C/E KN .............­.............­..... vo výmere .............­.............­..... m2 – druh pozemku .............­.............­....., LV č. .............­.............­..... .

Zároveň týmto čestne vyhlasujem, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom žiadosti o vydanie vyjadrenia, nepodliehajú/nie sú predmetom dedičského konania resp. konania o určenie vlastníctva podľa § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v platnom znení. Záverom čestne vyhlasujem, že vydaním osvedčenia k vzniku vlastníckeho práva nie sú dotknuté vlastnícke práva ostatných spoluvlastníkov, resp. práva tretích osôb.

Čestné vyhlásenie som vykonal/a slobodne a vážne na účely posúdenia žiadosti o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 písm. a) bod 3. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov – v konaní na Slovenskom pozemkovom fonde.

žiadateľ (úradne overený podpis)

Vzor vyjadrenia obce k vydržaniu vlastníckeho práva

Obec ....., Obecný úrad …(sídlo)

Váš list značky/zo dňa.. Vybavuje…Dátum:

Vec: Vyjadrenie obce – v zmysle § 63 písm. a) bod 2. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

(Vyjadrenie obce k vydržaniu)

Obec .., IČO …, so sídlom ..– zastúpená starostom obce ..(ďalej len „Obec“) týmto potvrdzuje, že …(ďalej aj ako „žiadateľ“) – v celosti / v inom podiele užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území .., vedenú na LV č. .. – parcela č. C/E KN… vo výmere … m2 – druh pozemku … Podľa našich vedomostí žiadateľ vstúpil do oprávnenej držby nehnuteľnosti – titulom …, ku dňu …

(Potvrdenie obce k plateniu miestnych daní)

Obec zároveň potvrdzuje, že k predmetnej nehnuteľnosti boli riadne uhrádzané dane z nehnuteľnosti resp. miestne poplatky zo strany žiadateľa / právneho predchodcu.

K nehnuteľnosti vedenej ako parcela č. C/E KN … bola uhrádzaná daň z nehnuteľností zo strany žiadateľa v období od roku … Zo strany právneho predchodcu žiadateľa bola uhrádzaná daň z nehnuteľností k predmetnej parcele v období od roku …

(Vyjadrenie obce k pobytu NV resp. ich právnych nástupcov)

Obec týmto potvrdzuje, že osoby resp. vlastníci vedení v nakladaní Slovenského pozemkového fondu (ďalej aj ako „SPF“) – k vyššie uvedenej nehnuteľnosti – nemajú vedený pobyt v obci (podľa evidencie obce) – nachádzajú sa na neznámom mieste a ich pobyt je obci neznámy. Zároveň obec vyhlasuje, že nemá vedomosť ani o pobyte ich právnych nástupcov.

(Záverečné vyjadrenie obce)

Obec nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním k nehnuteľnosti vedenej v katastrálnom území … ako parcela č. C/E KN …vo výmere ..... m2 (vedená na LV č. ......) – a to v prospech (žiadateľa) …

Vyjadrenie obce sa vydáva pre potreby Slovenského pozemkového fondu za účelom posúdenia žiadosti o vydanie vyjadrenia v zmysle § 63 písm. a) bod 3. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Obec týmto vyhlasuje, že údaje uvedené v rámci tohto vyjadrenia sú pravdivé a nemá vedomosť o iných relevantných skutočnostiach, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť, resp. by bránili vydaniu osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva v prospech žiadateľa. Zároveň vyhlasuje, že jej nie sú známe okolnosti, v zmysle ktorých sa vydaním osvedčenia zasiahlo do práv tretích osôb.

podpis starostu obce

Zdroj: Slovenský pozemkový fond

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#vydržanie pôdy #Slovenský pozemkový fond
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku