Ako sa ruší spoluvlastníctvo + vzor zmluvy

Aké dve možnosti zrušenia pripúšťa zákon? A ako by mala vyzerať Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti?

26.10.2020 12:00
žena, úsmev, ukazovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Zrušenie spoluvlastníctva dohodou:

  • podieloví spoluvlastníci sa môžu kedykoľvek v priebehu trvania spoluvlastníckeho vzťahu dohodnúť o jeho zrušení a následnom vyporiadaní. Právny poriadok tento spôsob zrušenia naviac uprednostňuje pred zrušením podielového spoluvlastníctva súdnym rozhodnutím.
  • pokiaľ sa všetci spoluvlastníci veci dokážu dohodnúť na zrušení, no najmä na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, uzatvárajú tzv. dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Občiansky zákonník bližšie nešpecifikuje žiadne formálne náležitosti takejto dohody, dokonca pripúšťa, aby takáto dohoda mala len ústnu formu, ale s tým, že každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vysporiadali. V prípade, ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť vždy písomná. Základnou a nevyhnutnou obsahovou náležitosťou každej dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je jasný a zrozumiteľný spôsob vysporiadania, t.j. z dohody musí byť zrejmé, ako sa spoluvlastníci vysporiadali.
  • dohoda o zrušení spoluvlastníctva by mala upraviť všetky vzájomné práva, povinnosti a nároky, a to najmä, akým spôsobom sa podielové spoluvlastníctvo ruší a akým spôsobom sa majetok vysporiadava. Okrem toho, dohoda, predmetom ktorej je nehnuteľnosť, musí spĺňať všetky zákonnom stanovené náležitosti, musí byť vyhotovená v písomnej forme a zavkladovaná na katastri. „V prípade, že predmetom dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je nehnuteľnosť, musí takáto písomná dohoda mať aj formálne a obsahové náležitosti ustanovené nielen v §37, §141 Občianskeho zákonníka, ale aj náležitosti ustanovené katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z. z. príp. zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. Nie je možné vylúčiť aj aplikáciu iných právnych noriem,“ uvádza advokát Milan Hurtaj na webovej stránke hurtaj.sk.
  • základnou a nevyhnutnou obsahovou náležitosťou každej dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je jasný a zrozumiteľný spôsob vysporiadania, teda z dohody musí byť zrejmé, ako sa spoluvlastníci vysporiadali.

2. Zrušenie spoluvlastníctva rozhodnutím súdu

  • ak sa spoluvlastníkom nepodarí dospieť k dohode o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníckeho práva, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd. Súd v tomto prípade môže rozhodnúť o niektorom z týchto vyporiadaní:

a) rozdelenie veci: ak ide o deliteľnú vec, ktorej rozdelenie je dobre možné a ak naďalej môže plniť svoj účel (zákonom stanovená výnimka platí pri delení poľnohospodárskych a lesných pozemkov v extraviláne)

b) prikázanie jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu – ak rozdelenie veci nie je dobre možné. Komu bude vec prikázaná, závisí od rozhodnutia súdu, pričom veľkosť podielu nebýva vždy kľúčovým kritériom pre posúdenie, kto nadobudne vec do svojho výlučného vlastníctva.

c) predaj tretej osobe a rozdelenie výťažku podľa veľkostí spoluvlastníckych podielov – ak žiadny so spoluvlastníkov nemá záujem vec vlastniť.

Vzor: Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti

(podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

Spoluvlastníci:
Peter Mokrý
nar. 1.9. 1970
r. č. 123456/7890
bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

Pavol Mokrý
nar. 2. 3. 1975
bytom Pekná cesta 2, 852 02 Bratislava

uzavreli túto dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Účastníci sú spoluvlastníkmi pozemku, parcely č. 1324 vo výmere 15 000 m2 a na ňom postavených dvoch rekreačných domov, každý vo výmere 100 m2. Domy pozostávajú z prízemia a podkrovia. Pozemok s nehnuteľnosťami sa nachádza v katastrálnom území Nové Zámky, zapísaný je na liste vlastníctva č. 73 Katastrálneho úradu v Nových Zámkoch. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

Od nadobudnutia uvedenej parcely do vlastníctva na základe kúpnej zmluvy z 30. júna 2010, registrovanej na Notárskom úrade v Nových Zámkoch, pod sp. zn. R I 483/01, ju účastníci užívajú v rozdelenom stave. Dohodli sa preto zrušiť spoluvlastníctvo k tomuto pozemku a nehnuteľnostiam a vysporiadať sa podľa stavu, v akom sa doteraz užívali. Za tým účelom Peter Mokrý dal vyhotoviť geometrický plán č. 85081 zo dňa 24. 2. 2020, overený Katastrálnym úradom v Nových Zámkoch.

Účastníci zrušujú spoluvlastníctvo k označenej parcele a nehnuteľnostiam a vzájomne sa vysporiadajú tak, ako je to vyznačené na pripojenom geometrickom pláne, t. j. že:

  1. Peter Mokrý sa stáva bezpodielovým spoluvlastníkom novovytvorenej parcely č. 4071/1 vo výmere 7 500 m2 a domu na tomto pozemku vo výmere 100 m2.
  2. Pavol Mokrý sa stáva bezpodielovým spoluvlastníkom novovytvorenej parcely č. 4071/2 vo výmere 7500 m2 a chaty na tomto pozemku vo výmere 100 m2

Účastníci si navzájom nič nedoplácajú.

Hodnota vysporiadanej parcely je 4 000 eur a hodnota domu je 10 000 eur, celkom teda ide o hodnotu 14 000 eur.

Účastníci súhlasia, aby Katastrálny úrad v Nových Zámkoch na základe tejto dohody zapísal vklad vlastníckeho práva.

Na dôkaz toho, že účastníci si dohodu prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, ju vlastnoručne v siedmich vyhotoveniach podpísali.

V Bratislave dňa 7. 10. 2020

dátum a podpisy zmluvných strán

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podielové spoluvlastníctvo #zrušenie