Návod: Daňové priznanie s paušálnymi výdavkami

Ako vyplnil svoje daňové priznanie živnostník pán Dobrota? Ktorý typ zvolil? A ako si v ňom uplatnil paušálne výdavky?

30.10.2020 08:00
muž, papier, čítanie, rozmýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ivan Dobrota je podnikateľ živnostník, ktorý vykonáva stavebné práce. Nie je platiteľom DPH. Za rok 2019 dosiahol príjmy zo živnosti, a to vo výške 19 500 eur. Rozhodol sa, že za zdaňovacie obdobie roku 2019 uplatní výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 60 % z úhrnu príjmov. V roku 2019 zaplatil poistné na sociálne poistenie vo výške 1 580 eur a poistné na zdravotné poistenie 550 eur.

Má manželku, ktorá je zamestnaná a pán Dobrota si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Nárok na daňový bonus na vyživované deti si uplatňovala jeho manželka u zamestnávateľa. Pán Dobrota v roku 2019 neplatil preddavky na daň.

Pán Dobrota bude za rok 2019 podávať elektronicky daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Postup pri vyplnení daňového priznania:

Na riadku 01 sa uvádza daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania daňovník vyznačí, že podáva daňové priznanie za rok 2019.

Na riadku 03 uvedie kód SK NACE vykonávanej činnosti a v kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie jej názov. Jednotlivé kódy (klasifikácie kódov SK NACE) aj názvy činností možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk.

I. oddiel riadky 04 až 11 – uvádza sa meno, priezvisko a ostatné údaje.

Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a emailovú adresu.

VI. oddiel

V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 1 uvedie príjmy zo živnosti vo výške 19 500 eur.

V tabuľke č. 1 na riadku 2 stĺpca 2 výdavky neuvádza.

V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 1 uvedie sumu príjmov vo výške 19 500 eur.

Za zdaňovacie obdobie roku 2019 si môže daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatniť výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona vo výške 60 %, ale maximálne do výšky 20 000 eur ročne. Pán Dobrota si uplatní výdavky vypočítané vo výške 60 % z príjmov zo živnosti v sume 11 700 eur (19 500*0,60).

V tabuľke č. 1 na riadku 10 stĺpca 2 uvedie sumu percentuálnych výdavkov vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného, t.¤j. sumu 13 830 eur (11 700+ 2130).

Pán Dobrota pri vyčíslení čiastkového základu dane z príjmov z podnikania uplatňoval v roku 2019 výdavky percentom z príjmov. Pod tabuľkou č. 1 v príslušnom políčku vyznačí skutočnosť, že pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uplatňoval výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona.

Pod tabuľkou č. 1 na strane 4 uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona vo výške 2 130 eur (preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie 1 580 eur a preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie 550 eur).

Tabuľku č. 1b vypĺňa z vedenej evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona, ktorú viedol počas zdaňovacieho obdobia roku 2019. Pretože neevidoval pohľadávky a zásoby na začiatku zdaňovacieho obdobia ani na konci zdaňovacieho obdobia, túto tabuľku nemusí vyplniť.

Na riadku 41 uvedie príjmy z tabuľky č. 1, stĺpca 1 riadka 10, sumu 19 500 eur.

Na riadku 42 uvedie výdavky z tabuľky č. 1, stĺpca 2. riadka 10, sumu 13 830 eur.

Na riadku 43 uvedie základ dane (kladný rozdiel medzi riadkom 41 a 42) sumu 5 670 eur.

Na riadku 47 uvedie sumu 5 670 eur.

Na riadku 55 uvedie sumu 5 670 (základ dane z riadka 47).

Na riadku 57 uvedie sumu 5 670 (základ dane z riadka 55) .

IX. oddiel Výpočet dane podľa § 15 zákona

Na riadku 72 uvedie sumu 5 670 eur – základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (z riadka 57).

Na riadku 73 uvedie sumu 3 937,35 eura.

Na riadku 77 uvedie sumu 3 937,35 eura z riadka č. 73.

Na riadku 78 uvedie sumu 1 732,65 eura (5 670–3 937,35).

Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 zákona vo výške 1 732,68 eura (z riadka 78).

Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona vo výške 329,20 eura (1 732,88 × 0,19).

Na riadku 90 prepíše daň vo výške 329,20 eura (z riadka 81).

Na riadku 105 prepíše daň vo výške 329,20 eura(z ri­adka 90).

Na riadok 107 a riadok 113 uvedie sumu 329,20 eura.

Na riadku 125 daň na úhradu uvedie sumu 329,20 eura.

XII. oddiel

Pán Dobrota sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2% resp. 3% podiel zaplatenej dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom políčku.

Na riadku 143 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, vrátane príloh č. 1, 2, 3 aj keď sa nevypĺňajú. Pán Dobrota na riadok 143 uvedie počet príloh 3.

Pán Dobrota na strane 13 daňového priznania uvedie dátum.

Príloha č. 3 Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (strana 17 daňového priznania).

Pán Dobrota na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplní riadky č. 11, 13, 14.

Na riadok 11 uvedie z riadka preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 1 580 eur.

Na riadok 13 uvedie z riadka preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 časť pripadajúcu na preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to sumu 550 eura, z toho na riadku 14 preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, príslušné k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie (2019), a to sumu 550 eur.

V prílohe č. 3 Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia na strane č. 17 uvedie dátum

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnostník #daňové priznanie #návod