Podávanie daňového priznania po úmrtí daňovníka

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie za zosnulého? Kedy sa pozostalých táto povinnosť netýka? A musí to byť vždy dedič, kto ho podá?

03.11.2020 08:00
manželia, čítanie, papiere, kuchyňa, účtovníctvo Foto:
Ilustračné foto.
debata

Povinnosti dedičov: Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, povinnosť podať daňové priznanie z jeho zdaniteľných príjmov za príslušnú časť roka sa vzťahuje na jeho dediča. Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane.

Povinnosť podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka sa vzťahuje na dediča aj v tom prípade, ak daňovník mal podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pred svojím úmrtím, ale túto povinnosť zomrelý daňovník nestihol splniť.

Video
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

Daňové priznanie sa podáva v lehote do troch kalendárnych mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane má možnosť lehotu na podávanie daňového priznania predĺžiť na základe žiadosti dediča. Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť správcovi dane predložená najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Daňové priznanie za zomrelého daňovníka nemusí podávať len dedič, môže to byť aj osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, pretože tieto jeho smrťou nezanikajú, ale prechádzajú postupne priamo na jeho manžela/manželku, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti (iba v prípade ak takýchto osôb niet, sa peňažné nároky stávajú predmetom dedičstva).

Dedič alebo osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie, aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie. Správca dane v tomto prípade neuloží sankciu podľa osobitného predpisu.

Výnimka, kedy sa daňové priznanie za zomrelého daňovníka nepodáva, je v tom prípade, ak dedičom je Slovenská republika.

Povinnosti dedičov

Kedy nie je dedič povinný podať daňové priznanie za zomrelého daňovníka?

Ak zomrelému daňovníkovi nevznikla povinnosť podať daňové priznanie (tzn. zdaniteľné príjmy za rok 2019 nepresiahli sumu 1 968,68 € a daňovník nevykázal ani daňovú stratu), potom dedič nie je povinný podávať za zomrelého daňovníka daňové priznanie.

Kto podpisuje daňové priznanie?

Daňovníkovi zomrela manželka, ktorá dosahovala príjmy zo závislej činnosti. Dedič manžel podáva za manželku daňové priznanie do troch mesiacov po jej úmrtí. Kto podpíše toto daňové priznanie? Daňové priznanie za zomrelého daňovníka podáva a podpisuje dedič.

Kde v daňovom priznaní podávanom za zomrelého daňovníka sa vyznačí skutočnosť, že daňové priznanie podáva dedič?

V II. oddiele daňového priznania k dani z príjmov sa uvádzajú údaje o dedičovi, ktorý za zomrelého daňovníka podáva daňové priznanie.

Je potrebné priložiť k daňovému priznaniu podávanému za zomrelého daňovníka úmrtný list?

Úmrtný list nie je prílohou daňového priznania podávaného za zomrelého daňovníka.

Úmrtie zamestnanca a daňové priznanie

Ak zamestnanec zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič, pričom sa daňové priznanie podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka. Správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého zamestnanca osoba podľa osobitného predpisu (§ 35 Zákonníka práce).

V prípade, ak zamestnávateľ vyplatí príjem zo závislej činnosti osobe, na ktorú prešlo právo na tento príjem po úmrtí zamestnanca, tento príjem sa zdaní u zamestnanca a zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého zamestnanca. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého zamestnanca po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého zamestnanca dodatočné daňové priznanie.

Zamestnávateľ vystaví doklad – potvrdenie o zamestnávateľom vyplatenom príjme. Pričom v úhrne jeho príjmov budú uvedené aj príjmy, na ktoré prešlo právo podľa Zákonníka práce. Dedič podávajúci daňové priznanie vyplní prvú stranu priznania (údaje o osobe, za ktorú ho podáva) a na 2. strane vyplní II. oddiel – údaje o … dedičovi…, ktorý podáva daňové priznanie. Prílohou priznania je tlačivo Potvrdenie o zamestnávateľom vyplatených zdaniteľných príjmoch.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých