Čo s účtami a službami zosnulého príbuzného?

Ako odhlásiť zosnulého u mobilného operátora, zrušiť mu účet v banke či zrušiť odber energií?

06.11.2020 10:00
dôcodkyňa, babička, sedenie, rozmýšľanie Foto:
V prípade úmrtia jedného z manželov sa robí prepis energií na žijúceho manžela.
debata

Služby mobilných operátorov

Zákazník môže úmrtie nahlásiť na predajnom mieste, v špecifických prípadoch, ak to nie je možné, môže tak urobiť aj prostredníctvom webového formulára alebo písomnou žiadosťou, zaslanou na adresu príslušného operátora. Úmrtie môže nahlásiť ktokoľvek, podmienkou býva preukázanie sa úmrtným listom.

Zrušenie zmluvy z dôvodu úmrtia je bezplatné. Faktúra sa platí štandardnými spôsobmi úhrady. Vystavená bude vyúčtovacia faktúra za služby do momentu odpojenia čísla (oznámenia o úmrtí). Tá bude zaslaná na adresu zákazníka a je povinné ju uhradiť. V prípade úmrtia vyzve operátor pozostalých na úhradu vymáhanej pohľadávky a v prípade neuhradenia pohľadávku môže prihlásiť do dedičského konania. Ponechať pôvodný paušál/pripojenie nie je možné u každého operátora.

Ku dňu úmrtia operátor následne zruší telefónne čísla a všetky služby spojené s ich využívaním. Od momentu zániku zmluvy (resp. pri oznámení o úmrtí) sú všetky služby na SIM karte zákazníka deaktivované. Ak si chce niekto z pozostalých rodinných príslušníkov ponechať telefónne číslo, môže požiadať o prevod daného čísla na svoj fakturačný profil podpismi dohody o prevode a zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ale musí o to požiadať hneď pri oznámení o úmrtí (odovzdaní kópie úmrtného listu), v ostatných prípadoch je číslo okamžite zrušené.

Účty a úvery

V prípade, ak mal zosnulý založený účet v banke alebo si sporil, je potrebné informovať banku predložením úmrtného listu. Jeho účty sa tak zablokujú. V prípade, ak banku neinformujú pozostalí, účet je zablokovaný hneď, ako jej túto informáciu poskytne iný hodnoverný zdroj (notár, Sociálna poisťovňa).

Vedenie účtu je odo dňa zablokovania po dedičské konanie bezplatné. Banka však od zablokovania účtu musí zachovať mlčanlivosť a nesmie podať žiadnu informáciu o účtoch zomretého ani jeho príbuzným. Výnimka je udelená notárovi, ktorý vedie dedičské konanie, prípadne ustanovenému správcovi dedičstva.

Pokiaľ mal zosnulý hypotéku alebo iný úver, je vhodné riešiť toto s bankou individuálne. Aj riešenie hypotéky alebo úveru je súčasťou dedičského konania, ale vzhľadom na možnú dĺžku trvania dedičského konania, nesplácanie úveru môže pri nesúčinnosti pozostalých s bankou viesť zo strany banky k rôznym nežiaducim krokom.

Elektrina a plyn

Pozostalí by mali čo najskôr kontaktovať svojho dodávateľa energií, aby im poskytol informácie, ako majú ďalej postupovať. Relevantným dokladom na zmenu odberateľa na odbernom mieste, prípadne na ukončenie zmluvy o odbere energií je záver z dedičského konania, z ktorého je jasné, kto je dedičom nehnuteľnosti, do ktorej bol dodávaný plyn alebo elektrina.

V prípade viacerých dedičov sa vyžaduje zvyčajne súhlas dedičov s celkovo nadpolovičným spoluvlastníckym podielom s prepisom odberného miesta, prípadne s ukončením zmluvy. Potenciálny dedič však môže korektne uzavrieť zmluvu aj pred ukončením dedičského konania, a to predložení úmrtného listu a čestného vyhlásenia, že má v čase uzatvorenia zmluvy vzťah k nehnuteľnosti resp. právo danú nehnuteľnosť využívať.

V prípade úmrtia jedného z manželov sa robí prepis na žijúceho manžela, prípadne na ukončenie zmluvy, aj na základe predloženia úmrtného listu (k nahliadnutiu) za predpokladu, že žijúci manžel má vzťah k nehnuteľnosti v čase podania žiadosti, t.j. je spoluvlastníkom prípadne spolunájomníkom danej nehnuteľnosti. Takýto vzťah k nehnuteľnosti môže preukázať prostredníctvom listu vlastníctva, nájomnej zmluvy, prípadne aj čestným prehlásením.

V prípade, že sa pozostalí rozhodnú napríklad elektrickú energiu alebo plyn ďalej nevyužívať, je možné ukončiť existujúcu zmluvu. Tento krok je zvyčajne spojený s demontážou meradla. Zmena odberateľa alebo len ukončenie zmluvy sa robí písomnou formou, prostredníctvom určeného formulára, ktorý nájdete na weboch dodávateľov energií. Tiež je možné požiadať o zaslanie formulára mailom, navštíviť zákaznícke centrum alebo sa informovať telefonicky na zákazníckej linke.

Z dôvodu ukončenia zmluvy dodávateľ energií vyhotoví k pôvodnej zmluve vyúčtovaciu faktúru spotreby. Vyúčtovacia faktúra k ukončeniu zmluvy o dodávke elektriny slúži ako doklad k odhláseniu alebo zmene platiteľa koncesionárskych poplatkov za služby RTVS.

Ak pozostalý/dedič požaduje prepis zmluvy na seba, tak spolu s dokladom o úmrtí doloží aj vyplnené tlačivo, v ktorom o prepis požiada. Následne je ukončená zmluva s pôvodným odberateľom a dôjde k uzatvoreniu zmluvy s novým odberateľom – pozostalým, tak, aby dodávka bola zabezpečená bez prerušenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #smrť blízkej osoby #povinnosti pozostalých