Ktorí živnostníci musia platiť odvody a odkedy + príklady

Ktorým živnostníkom vzniká povinné poistenie a ktorým nie? Ako je to napríklad s umelcami? A čo robiť, ak chcete zmeniť formu výkonu činnosti alebo ju ukončiť?

09.11.2020 08:00
gay, tablet, ružová košeľa, muž Foto:
Ilustračné foto.
debata

SZČO a vznik odvodovej povinnosti na základe podaného daňového priznania za rok 2019

 • SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, Sociálna poisťovňa do 21. júla 2020 písomne (v prípade, že SZČO má aktivovanú e-schránku, tak prostredníctvom nej) informovala o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia od 1. júla 2020. V tomto oznámení nájdu všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvý raz SZČO zaplatili poistné v novo určenej výške do 10. augusta 2020 (za mesiac júl). Ak SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, podá po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020 opravné daňové priznanie, ktoré bude mať vplyv na vznik/zánik sociálneho poistenia, resp. na výšku vymeriavacieho základu, opravné daňové priznanie bude zohľadnené k 1. februáru 2021.
 • Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2020 fyzickým osobám (FO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a ktoré za kalendárny rok 2019 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 078 eur (čiže 6 078,01 eura a viac), za rok 2019 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2020 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak FO činnosť nevykonáva na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za rok 2019 bez odpočítania výdavkov. Ak je SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, povinne poistená k 30. júnu 2020 a za rok 2019 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Povinné poistenie SZČO zaniká 30. júna 2020 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2019 dosiahli príjem rovnajúci sa sume 6 078 eur alebo nižší. Ak takáto SZČO mala za rok 2019 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, povinné poistenie jej zaniká až 31. januára 2021.
 • Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa. SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020 a ktorá za rok 2019 nemala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahla hranicu príjmu na vznik povinného poistenia alebo pokračovanie povinného poistenia, má od júla 2020 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného. Novú sumu poistného uhrádza prvýkrát so splatnosťou do 10 . augusta 2020.
 • SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 a využili „novú“ lehotu na podanie daňového priznania počas mimoriadnej situácie do 2. novembra 2020, sa vznik poistenia bude posudzovať k 1. februáru 2021.

Vymeriavací základ SZČO

Vymeriavací základ SZČO sa určuje takto:

 • Čiastkový základ dane: koeficient 1,486 : 12
 • Čiastkový základ dane je pri tomto výpočte neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO.
 • Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO možno použiť Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.

Umelci – autori – športovci

 • Fyzickým osobám, ktoré podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonávajú na základe oprávnenia (napr. umelci, autori, športovci) a za kalendárny rok 2019 dosiahli príjem vyšší ako 6 078 eur (čiže 6 078,01 eura a viac), od 1. júla 2020 (SZČO, ktoré do 31. marca 2020 podali daňové priznanie za rok 2019) alebo od 1. februára 2021 (SZČO, ktoré po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020 podali daňové priznanie za rok 2019) vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO. (Ide o príjem z činnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení.)

Za rovnakých podmienok vzniká od 1. februára 2021 povinné poistenie SZČO fyzickým osobám, ktoré mali za rok 2019 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak SZČO bola povinne poistená k 30. júnu 2020 (SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020) alebo k 31. januáru 2021 (SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020 alebo ak SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019) a za rok 2019 dosiahla príjem vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej.

Povinné poistenie SZČO, ktorá činnosť nevykonávala na základe oprávnenia, nevznikne takej fyzickej osobe, ktorá hranicu príjmu za kalendárny rok 2019 síce dosiahla, ale činnosť (uvedenú v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení) k 1. júlu 2020 alebo k 1. februáru 2021 nevykonáva a Sociálnej poisťovni o tom predložila čestné vyhlásenie najneskôr 1. júla 2020, resp. 1. februára 2021.

Komu nevzniká povinné poistenie

Povinné poistenie SZČO k 1. júlu 2020 alebo k 1. februáru 2021 nevzniká aj vtedy, ak čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti predloží:

 • od 1. januára do 30. júna 2020 (ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020) alebo do 31. januára 2021 (ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020 alebo ak SZČO má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019),
 • období predchádzajúceho kalendárneho roka, t. j. v roku 2019.

Právne účinky čestného vyhlásenia o nevykonávaní činnosti nastávajú odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia SZČO nevykonáva túto činnosť, ale najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni, t. j. čestné vyhlásenie nemá spätné právne účinky.

Športový odborník alebo profesionálny športovec vykonáva samostatne zárobkovú činnosť na základe oprávnenia.

Príklad:

 • Umelec predložil 22. decembra 2019 Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie SZČO, že od uvedeného dátumu nevykonáva zárobkovú činnosť (podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení). Pri vyhodnocovaní vzniku povinného poistenia SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, k 1. júlu 2020 Sociálna poisťovňa zistí (podľa údajov, ktoré jej poskytlo Finančné riaditeľstvo SR), že umelec dosiahol príjem (podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) za rok 2019 vo výške 7 000 eur. Povinné poistenie SZČO umelcovi nevznikne, keďže Sociálna poisťovňa disponuje čestným vyhlásením z 22. decembra 2019, že činnosť umelca nevykonáva. Uvedené platí za predpokladu, že umelec nemá zároveň žiadne oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Hranica príjmu pre posudzovanie vzniku, resp. trvania povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO je v sume 6 078 eur.

SZČO a skončenie výkonu činnosti

 • Povinné poistenie a s tým spojená odvodová povinnosť zaniká živnostníkovi alebo inej SZČO odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti. Ak má SZČO viac oprávnení, poistenie jej zaniká až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti SZČO. SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, zaniká jej povinné poistenie odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.
 • Ak SZČO zanikne oprávnenie alebo prestane vykonávať činnosť na základe čestného vyhlásenia (činnosť, ktorú možno vykonávať bez oprávnenia), vznik povinného poistenia sa jej nebude posudzovať k 1. júlu 2020 (ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020) alebo k 1. februáru 2021 (ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 do 2. novembra 2020 alebo v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 za predpokladu, že pred 1. júlom 2020, resp. 1. februárom 2021 jej nevzniklo nové oprávnenie, resp. nezačala vykonávať opätovne činnosť, ktorú možno vykonávať aj bez oprávnenia. To znamená, že povinné poistenie SZČO sa bude k 1. júlu 2020, resp. k 1. februáru 2021 posudzovať tým SZČO, ktoré k tomuto dátumu majú oprávnenie na výkon podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, resp. vykonávajú činnosť, ktorú možno vykonávať aj bez oprávnenia (autor, umelec alebo športovec).

SZČO a zmena formy výkonu činnosti

 • Čestné vyhlásenie o zániku alebo vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO predkladajú pobočkám Sociálnej poisťovne aj také fyzické osoby, ktoré síce majú oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale na jeho základe vykonávajú činnosť výlučne v právnom vzťahu, z ktorého nedosahujú príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. pracovnoprávny vzťah). Zároveň však platí, že také fyzické osoby nemajú žiadne iné oprávnenie na vykonávanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie sú ani fyzickými osobami vykonávajúcou činnosť bez oprávnenia.
 • To znamená, že od istého času môžu uvedené fyzické osoby zmeniť formu vykonávania činnosti na základe oprávnenia. Keďže inštitúcie vydávajúce oprávnenia podľa osobitného predpisu údaj o zmene formy výkonu činnosti Sociálnej poisťovni neoznamujú, toto deklarujú Sociálnej poisťovni fyzické osoby predložením čestného vyhlásenia.

Príklad

 • Fyzická osoba predloží 24. apríla 2020 čestné vyhlásenie o tom, že od 5. mája 2020 je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu výlučne na výkon činnosti v právnom vzťahu zakladajúcom právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a m) zákona o dani z príjmov a od toho dňa nevykonáva na základe uvedeného oprávnenia činnosť SZČO a nedosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Povinné poistenie SZČO zanikne takejto fyzickej osobe na základe predloženého čestného vyhlásenia 4. mája 2020.
 • Zmena formy výkonu činnosti späť na výkon činnosti SZČO, na dosahovanie príjmu z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, má analogické účinky, ako keď fyzická osoba je opätovne oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. vzniká jej povinné sociálne poistenie SZČO (za predpokladu, že je dosiahnutá aj zákonom stanovená hranica príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za sledovaný kalendárny rok). Na účely zániku/vzniku povinného poistenia SZČO sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne zverejnené tlačivá.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #odvody do Sociálnej poisťovne