Otázky a odpovede o darovaní majetku

Ako sa uzatvára darovacia zmluva? Čo všetko je možné darovať? Ako sa uzatvára darovacia zmluva a ako je možné ju napadnúť? Odpovedáme na vaše otázky.

26.11.2020 12:00
matka a dcéra, rodič, dieťa, darovanie, zmluva,... Foto:
Je darovanie platné, ak obdarovaný dar odmietol?
debata

Kedy nadobúda obdarovaný vlastnícke právo k nehnuteľnosti?

Vlastnícke právo k darovanej nehnuteľnosti nadobúda obdarovaný až po schválení návrhu na vklad do katastra. K návrhu na vklad sa prikladá darovacia zmluva. Obdarovaný teda nadobudne vlastníctvo k darovanej nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom katastrálnom úrade. Potrebné je uviesť jeho adresu. V zmluve sa špecifikuje, kedy a na základe čoho je možné zapísať vklad do katastra do listu vlastníctva uvedie sa číslo listu vlastníctva, správa katastra.

Video
Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o darovaní a darovacích zmluvách - publikované 13. 11. 2020.

Ako sa uzatvára darovacia zmluva?

Darovacia zmluva sa uzatvára podľa paragrafu 628 Občianskeho zákonníka, zákon však nepredpisuje pre uzavretie darovacej zmluvy osobitnú právnu formu. Zmluva musí byť podpísaná a nesmú v nej chýbať zákonom určené údaje. Písomná forma zmluvy sa vyžaduje pri nehnuteľnostiach (stavby, pozemky) a bytoch. Pri hnuteľných veciach sa písomná forma vyžaduje, len ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. V ostatných prípadoch môže byť zmluva uzavretá ústne, alebo aj mlčky takzvane konkludentne. Možno tak urobiť napríklad tak, že niekto nastrčením ruky vyzve osobu, aby si vec zobrala a tá si ju z tejto ruky vezme bez toho, aby čokoľvek povedali.

Čo môže byť predmetom darovania?

Predmetom daru môžu byť najmä hnuteľné veci alebo nehnuteľné veci, ale aj iné práva nemateriálnej povahy. Základným zákonným znakom darovania je jeho bezodplatnosť, teda prevod vlastníctva nemôže byť podmienený žiadnym finančným alebo iným plnením.

Ako možno napadnúť darovaciu zmluvu?

Zmluvu je možné napadnúť žalobou, vhodné je kontaktovať advokáta.

Možno napadnúť darovaciu zmluvu po smrti darcu?

Darovaciu zmluvu je možné napadnúť na príslušnom súde žalobou, je však potrebné, aby navrhovatelia (ostatní dediči), ak budú chcieť byť v predmetnom konaní úspešní, uniesli dôkazné bremeno a preukázali, že predmetná darovacia zmluva nespĺňa náležitosti ustanovené zákonom na právne úkony, alebo že darca v čase, keď bola darovacia zmluva podpísaná, konal v duševnej poruche. Podľa § 37 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení: „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“ V zmysle ust. § 38 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení: „Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.“

Do akej doby sa môže darca domáhať vrátenia daru?

Právo vrátiť dar podlieha premlčaniu vo všeobecnej 3-ročnej premlčacej dobe upravenej ustanovením Občianskeho zákonníka. Premlčacia doba začne plynúť odo dňa, kedy mohlo byť právo vykonané prvý raz, teda kedy mohla byť vada zistená obdarovaným pri obvyklej pozornosti.

Z akých dôvodov sa môže darca domáhať vrátenia daru?

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Pre určenie, čo je hrubé porušenie dobrých mravov, je dôležité objektívne posúdenie, nielen subjektívny pocit darcu. Zvyčajne ide o porušenie dobrých mravov značnej intenzity alebo o sústavné porušovanie, a to fyzickým konaním, hrubými urážkami, neposkytnutím potrebnej pomoci a pod. Pre hrubé porušenie dobrých mravov sa nevyžaduje intenzita trestného činu alebo priestupku, hrubým porušením však nie je len obyčajný nevďak alebo márnotratný život obdarovaného.

Akým spôsobom sa môže darca domáhať vrátenia daru?

Darca tak môže urobiť formou písomnej výzvy na vrátenie daru. Uvedená výzva musí obsahovať aj opísanie skutočností, ktoré považuje darca za hrubé porušenie dobrých mravov. Okamihom dôjdenia výzvy na vrátenie veci obdarovanému zaniká darovací vzťah. Darca by sa mal domáhať vrátenia daru písomnou výzvou, v ktorej podrobne opíše predmet daru, dôvody pre ktoré sa domáha vrátenia daru a uvedie primeranú lehotu, v ktorej požaduje vrátenie daru. Pokiaľ to je účelné, môže určiť aj miesto vrátenia daru. Pokiaľ zostane výzva na vrátenie daru bezúspešná a ďalšie mimosúdne rokovania by neviedli k vráteniu daru, zostáva jediná možnosť, a to podanie návrhu na súd na vrátenie daru.

Ako má vyzerať návrh na súd v prípade, ak darca žiada dar späť?

Návrh na súd je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má obdarovaný svoje bydlisko, a pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, tak v obvode súdu, v ktorom sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Čo by mal návrh obsahovať?

Návrh na súd na vrátenie daru by mal obsahovať najmä: osobné údaje navrhovateľa, ktorým je darca, ktorý návrh na súd podáva, s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je obdarovaný, proti ktorému návrh smeruje. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa darca domáha vrátenia daru od obdarovaného a z akých dôvodov. Dôvody odporúčame podrobne opísať, nakoľko súd na ne prísne prihliada. Z návrhu musí byť najmä zrejmé správanie obdarovaného, ktoré darca považuje za hrubo porušujúce dobré mravy. Návrh musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

Čo je potrebné priložiť k návrhu na súd?

K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä tieto prílohy: darovaciu zmluvu, pokiaľ bola uzatvorená v písomnej forme, listinné a iné dôkazy preukazujúce hrubé porušovanie dobrých mravov obdarovaným, príp. označenie svedkov, ktorých navrhuje vypočuť navrhovateľ, súd po doručení návrhu určí termín pojednávania, na ktoré predvolá účastníkov konania, ktorých k veci vypočuje. Následne po vykonaní potrebného dokazovania vo veci rozhodne a to tak, že buď zaviaže obdarovaného dar vrátiť darcovi, alebo jeho návrh zamietne.

Je darovanie platné, ak obdarovaný dar odmietol?

Podmienkou platného darovania je, aby obdarovaný dar prijal.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #nehnuteľnosť #darovacia zmluva