Oplatí sa vedieť o kúpnej zmluve na auto

Dobrá zmluva by mala predávajúceho aj kupujúceho ochrániť pred podvodom druhej strany. Čo by mala obsahovať? Takto vyzerá jej vzor.

, 16.12.2020 12:00
žena, úsmev, kľúče, auto Foto:
Ak ste na strane kupujúceho, určite vás zaujíma, kedy si môžete auto odviezť. V zmluve sa zvyčajne uvádza, že v deň podpísania zmluvy.
debata

Čo nesmie chýbať v zmluve

Údaje o predávajúcom, kupujúcom a vozidle:

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • rodné číslo
 • číslo účtu (IBAN)
 • druh vozidla
 • továrenská značka, typ (model)
 • farba
 • výrobné číslo motora
 • identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • rok výroby
 • číslo technického preukazu
 • evidenčné číslo vozidla
 • počet najazdených kilometrov
 • výbava.

Kúpna cena: V zmluve musí byť uvedený aj presný spôsob úhrady (hotovosťou alebo na účet). Dohodnúť kúpnu cenu možno aj na dve časti – jednu zaplatí kupujúci pri prevzatí auta a tú druhú v dohodnutom termíne na účet predávajúceho.

 • dátum a miesto podpisu
 • podpisy zmluvných strán: Podpisy, ktoré budú na zmluve, by mali byť notársky overené. V opačnom prípade môže jedna zo strán argumentovať, že jej podpis bol sfalšovaný a zmluvu nikdy nevidela.
 • zmluva by mala byť vyhotovená v dvoch kópiách, pričom jedna ide predávajúcemu a druhá kupujúcemu.

Na čo si dať pozor

 • údaje o aute, ktoré sa nachádzajú v zmluve, nie sú len technického charakteru. Nesmú chýbať ani informácie o tom, že ide o používané auto, uvádza sa stav karosérie (havarovaná alebo nie), ale aj to, či má automobil servisnú knižku. Ak sú na aute nejaké chyby, o ktorých predávajúci vie, mali by byť napísané v zmluve.
 • súčasne s týmito informáciami sa zvyčajne uvádza, že kupujúci sa so stavom motorového vozidla riadne oboznámil. Takáto formulácia chráni predávajúceho pred neopodstatnenými reklamáciami.
 • ak ste na strane kupujúceho, určite vás zaujíma, kedy si môžete auto odviezť. V zmluve sa zvyčajne uvádza, že v deň podpísania zmluvy. Samotné vlastníctvo prechádza na kupujúceho až zaplatením úplnej kúpnej ceny. Všetky tieto informácie by sa mali nachádzať priamo v kúpnej zmluve.
Zdroj: carhelp.sk

Kúpna zmluva na auto medzi fyzickými osobami

Zmluvné strany:

Meno a priezvisko: .............­.............­...
Dátum narodenia: .............­.............­...
Rodné číslo: .............­.............­...
Trvale bytom: .............­.............­...
Číslo účtu: .............­.............­...
(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

Meno a priezvisko: .............­.............­...
Dátum narodenia: .............­.............­...
Rodné číslo: .............­.............­...
Trvale bytom: .............­.............­...
Číslo účtu: .............­.............­...
(ďalej len ako „Kupujúci“)

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):

Článok I: Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

Druh vozidla: osobné / nákladné

Továrenská značka, typ: .............­.............­...

Farba: .............­.............­...

Kód motora: .............­.............­...

VIN: .............­.............­...

Rok výroby: .............­.............­...

Číslo technického preukazu: .............­.............­...

Evidenčné číslo vozidla: .............­.............­...

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).

Článok II: Predmet Zmluvy

Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III: Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške ..............,– eur (slovom .............­.............­.............­.............­... eur)

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy:

bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to v deň podpisu tejto Zmluvy.

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.

Článok IV: Stav Predmetného motorového vozidla

Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo:

bolo používané

bolo riadne udržiavané

ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených .............­....... kilometrov,

je v dobrom stave

nemá žiadne chyby / má nasledovné chyby: ..............

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

Článok V: Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy.

Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje.

Článok VI: Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V .............­.........., dňa ..........

Podpis: Predávajúci, Kupujúci

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #auto #vzor #jazdené autá #kúpna zmluva
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy