Kúpa auta: Aké sú neprijateľné zmluvné podmienky?

Je veľa vecí, na ktoré môžete pri kúpe ojazdeného auta naletieť. Kedy by ste zmluvu určite nemali podpísať alebo by ste od nej mali odstúpiť? A ako vyzerá zmluva o odstúpení?

, 18.12.2020 10:00
auto, notebook, hľadanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré

a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy

b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa

c) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým bola spotrebiteľovi spôsobená smrť alebo ujma na zdraví

d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za chyby alebo zodpovednosti za škodu

e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi

f) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú

g) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty

h) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli

i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve

j) určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia

k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku

l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti priniesť dôkazy, bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala priniesť iná zmluvná strana

m) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi

n) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy

o) oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi

p) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme

r) umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom

s) požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa

t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa

u) požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou, aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase

v) požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie.

Vzor: Odstúpenie od zmluvy o kúpe ojazdeného auta

Kupujúci: Peter Malý, Štúrova 5, Poprad

Predávajúci: Ján Jurovič, Banícka 56, Poprad

Vec: Odstúpenie od zmluvy o kúpe motorového vozidla

Vážený pán Jurovič,

dňa 1. 12. 2020 som s Vami uzatvoril zmluvu o kúpe osobného motorového vozidla značky Opel Astra, rok výroby: 2013,ŠPZ: PP 546 BC, č. karosérie: 78PGD335, č. motora: Tg 5327 KL32 (ďalej len „vozidlo“) za dohodnutú cenu 10 000 eur (ďalej len „Zmluva“).

Ešte v deň uzatvorenia zmluvy som Vám vyplatil dohodnutú cenu a vozidlo som si prevzial.

S poľutovaním Vám oznamujem, že po dôkladnej prehliadke a preskúšaní vozidla som v deň nasledujúci po uzatvorení zmluvy objavil nasledujúce chyby: vytekanie oleja z prevodovky, nefungujúca ručná brzda a diera vo výfuku vozidla s veľkosťou orecha.

Keďže ste ma pri uzatváraní zmluvy výslovne ubezpečili, že vozidlo nemá žiadne chyby a keďže chyby vzhľadom na ich povahu vozidlo muselo mať už v čase uzatvorenia zmluvy, od zmluvy podľa § 597 odst. 2 Občianskeho zákonníka odstupujem.

S ohľadom na hore uvedené Vás žiadam o vrátenie kúpnej ceny do troch dní od doručenia tohto odstúpenia, na základe čoho Vám bude vozidlo vydané.

V Poprade, dňa 2.12. 2020

Podpis: Peter Malý

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #jazdené autá #kúpna zmluva #zmluvné podmienky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy