Ste bez príjmu? Od štátu môžete dostať 300 eur mesačne

Ministerstvo práce opätovne zaviedlo aj poskytovanie SOS dotácie pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný príspevok z projektu „Prvá pomoc plus“. Po novom zvýšenú dotáciu vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

16.12.2020 08:00
manželia, starosti, problém, utešovanie Foto:
V prípade neúplných žiadostí úrady o predloženej žiadosti nebudú ďalej konať a informujú žiadateľa o neschválení žiadosti.
debata (2)

O SOS dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, z ktorej jej plynul príjem. Za príjem sa považuje v tomto prípade príjem zo závislej činnosti, z výkonu činnosti osobnej asistencie a z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Za nevykonávanie činnosti sa považuje nielen skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a podobne, ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať.

Túto dotáciu možno poskytnúť najskôr od mesiaca, v ktorom žiadateľ predložil úradu žiadosť o jej poskytnutie. Dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku. Dotácia sa poskytuje najviac v sume 300 eur v mesiaci, v ktorom žiadateľ splní podmienky.

V prípade poberateľa dôchodkovej dávky alebo člena domácnosti, ktorému bola pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS pomoci, ktorých suma je nižšia ako mesačná suma dotácie (300 eur), sa suma poskytnutej dotácie určí ako rozdiel medzi mesačnou sumou dotácie a sumou dôchodkovej dávky/pomoci v hmotnej núdzi, ktoré táto osoba poberá.

O SOS dotáciu je možné požiadať aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje. V prípade podávania žiadosti o SOS dotáciu elektronicky (e-mailom), žiadateľ zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu. Schválenie alebo neschválenie dotácie a jej sumu úrad žiadateľovi oznamuje písomne alebo elektronickými prostriedkami.

Pozor však, úrady práce upozorňujú žiadateľov, že v prípade neúplných žiadostí úrady o predloženej žiadosti nebudú ďalej konať a informujú žiadateľa o neschválení žiadosti.

Žiadatelia majú ale aj oznamovacie povinnosti voči úradu práce. Prijímateľ dotácie je totiž povinný bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala nejaká zmena, oznámiť úradu akékoľvek nové skutočnosti, ktoré s jeho žiadosťou súvisia a majú vplyv na vyplácanie dotácie.

Ide najmä o vykonávanie činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem, opätovný nástup do zamestnania, výkon živnosti, zmenu príjmových pomerov a podobne. V prípade, ak takto neurobí a neoznámi úradu zmenu skutočností a dotácia mu bude vyplatená neoprávnene, úrad má povinnosť požadovať vrátenie takto poskytnutej dotácie.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc od štátu #SOS dotácia