SOS dotácia pre ľudí bez príjmu

, 17.12.2020 08:00
žena, úsmev, prekrížené ruky
Ilustračné foto. Autor:

Pomoc štátu občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Čo všetko o nej potrebujete vedieť?

Oprávnený žiadateľ:
osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

Výška dotácie:
Za mesiac október a nasledujúce mesiace sa dotácia poskytuje v sume 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa.

Oprávnené obdobie:
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej situácie.

Prijímateľ dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala zmena skutočnosti, oznámiť úradu práce akékoľvek nové skutočnosti, ktoré súvisia s jeho žiadosťou a majú vplyv na vyplácanie dotácie.

Ako požiadať o dotáciu?
Žiadosti o SOS dotáciu prijímajú príslušné úrady práce (podľa miesta pobytu žiadateľa). Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou alebo elektronicky.

Žiadosť o poskytnutie dotácie

1. Údaje o fyzickej osobe

  • meno, priezvisko, titul
  • dátum narodenia
  • rodné číslo
  • adresa: obec (mesto), ulica, číslo, PSČ
  • tel. číslo, e -mail
  • IBAN (uviesť IBAN účtu, ktorého je žiadateľ vlastníkom/dis­ponentom):

2. Čestné vyhlásenie

Svojím podpisom potvrdzujem, že:

som fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z výkonu činnosti osobnej asistencie, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti

nie som poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesačne

nie som členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia

nemám nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov

nie som študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole

som v evidencii uchádzačov o zamestnanie

spĺňam podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to tým, že:

a) mám vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

b) nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia

3. Poučenie o ochrane osobných údajov

Podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované. Osobné údaje, ktoré sú nesprávne

z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia. V prípade poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich nesprávnosť. Osobné údaje v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov spracúva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt.

4. Poučenie

Potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti. Som si vedomý/á právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach v predchádzajúcich odsekoch podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 Podvod, § 225 Subvenčný podvod Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Som si vedomý/á, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v tejto žiadosti je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný odo mňa požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

Súhlasím, aby údaje uvedené v žiadosti boli použité a spracované v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté podľa nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý/á, že akékoľvek nové skutočnosti, ktoré súvisia s mojou žiadosťou o dotáciu a budú mať vplyv na vyplácanie dotácie, som povinný/á do konca mesiaca, v ktorom zmena skutočnosti nastala, oznámiť úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Som si vedomý/á, že ak neoznámim úradu práce sociálnych vecí a rodiny zmenu skutočností, ktorá má vplyv na vyplatenie dotácie (vykonávanie činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem, opätovný nástup do zamestnania, výkon živnosti, zmena príjmových pomerov a pod.) a táto mi bude vyplatená neoprávnene, je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny povinný odo mňa požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona.

Chýbať nesmie dátum a podpis žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti

Žiadateľ, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, je povinný predložiť k žiadosti o dotáciu rozhodnutie/pot­vrdenie o aktuálnej výške dôchodkových dávok, ak úhrn súm týchto dávok je nižší ako 300 eur/mesačne.

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade neúplných žiadostí úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti.

Zdroj: pomahameludom.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#SOS dotácia #pomoc od štátu #koronavírus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku