Veteránom protikomunistického odboja stúpne príplatok k dôchodku

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom.

15.12.2020 10:03
dôchodci, penzisti, seniori, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata (9)

Vďaka tomu budú od 1. januára 2021 dostávať veteráni protikomunistického odboja zvýšený príplatok k dôchodku, a to 10 eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody (doteraz to bolo 5 eur). Zároveň im bude už v januári jednorazovo vyplatená symbolická suma 1989 eur.

Rehoľníčky a rehoľníci, ktorí boli v 50. rokoch odsunutí do internačných kláštorov, boli novelou zákona doplnení do skupiny politických väzňov. Spolu s ostatnými veteránmi protikomunistického odboja a ich pozostalými získajú od nového roka nárok na odškodnenie. Vyplýva to z novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorý schválila Národná rada SR v novembri tohto roka.

„Do zákona sa po viac ako tridsiatich rokoch od pádu komunizmu dostala skupina ľudí, na ktorú doteraz zákon nepamätal. Ľudí, ktorým komunisti obmedzili osobnú slobodu pred sedemdesiatimi rokmi, na rehoľníčky a rehoľníkov, ktorých internovali v centralizovaných (sústreďovacích) kláštoroch. Zároveň sme vyzdvihli utrpenie veteránov protikomunistického odboja a ako spoločnosť sme ich hrdinstvo a utrpenie ocenili zvýšením príplatku k dôchodku a symbolickou jednorazovou sumou 1989 eur,“ povedala jedna z predkladateľov novely zákona, poslankyňa NRSR Anna Andrejuvová.

O priznaní nároku na postavenie účastníka a veterána protikomunistického odboja rozhoduje Ústav pamäti národa.

„Ústav pamäti národa oceňuje prijatie novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom Národnou radou SR. Sme radi, že výsledkom iniciatívy na odškodnenie bývalých politických väzňov, ktorí boli v období vlády komunistického režimu za svoje činy, názory alebo presvedčenie obmedzení na osobnej slobode väznením alebo internáciou je popri zvýšeniu mesačného príplatku k dôchodku aj jednorazový finančný príplatok v symbolickej výške 1989 €“, povedal predseda správnej rady UPN Ján Pálffy.

Sociálna poisťovňa pripraví a zrealizuje celý proces priznania a následnej výplaty zvýšených príplatkov, resp. aj mimoriadneho príplatku v januári 2021.

„Vnímame tento krok ako akt spravodlivosti a aspoň čiastočnej nápravy krivdy. Tí naši spoluobčania, ktorí pred takmer sedemdesiatimi rokmi zažívali poníženie a utrpenie, si zaslúžia našu úctu a rešpekt. Aj vďaka nim môžeme my žiť v slobodnom svete“, povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Sociálna poisťovňa bude od januára 2021 vyplácať príplatky a zvýšené príplatky v nasledovnej výš­ke:

prizná príplatok k dôchodku poberateľom dôchodkov, ktorí boli ako rehoľníci/rehoľníč­ky a kňazi internovaní v centralizovaných kláštoroch najmenej 3 mesiace alebo pozostalým osobám, a to takto:

  • suma príplatku k dôchodku je 5 eur za každý mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch; ak sú veteránmi protikomunistického odboja, patrí im 10 eur za každý mesiac internácie v centralizovaných kláštoroch;
  • ak oprávnenou osobami je vdova, vdovec, prípadne sirota, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca pozostalostný dôchodok, príplatok k vdovskému a vdoveckému dôchodku je 60 % a sirotskému dôchodku je 40 % zo sumy, ktorá by patrila politickému väzňovi, ak počas internácie v centralizovaných kláštoroch politický väzeň zomrel, patrí pozostalej osobe príplatok k dôchodku v sume 40 % zo sumy určenej za fiktívnych 120 mesiacov;
  • zvýši príplatok k dôchodku politickým väzňom, ktorí sú veteránmi protikomunistického odboja, alebo pozostalým osobám:
  • Sociálna poisťovňa zvýši príplatok k dôchodku z 5 eur na 10 eur za každý mesiac jeho obmedzenia na slobode;
  • príplatok k dôchodku, ktorý sa vypláca spolu s dôchodkom, zvýši aj vdove, vdovcovi alebo sirote po veteránovi protikomunistického odboja, percentuálne zvýšenie príplatku je rovnaké, ako je uvedené pre pozostalé osoby po politických väzňoch veteránoch protikomunistického odboja – rehoľníkoch a kňazoch;
  • prizná jednorazový príplatok k dôchodku v sume 1 989 eur veteránom protikomunistického odboja alebo pozostalým osobám, ak 1. januára 2021 majú nárok na výplatu dôchodku, ku ktorému sa vypláca príplatok k dôchodku.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že o priznanie, resp. zvýšenie uvedených štátnych sociálnych dávok nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa o nich rozhodne zo zákona najneskôr do 60 dní na základe údajov doručených Ústavom pamäti národa.

Náklady na zvýšenie príplatku politickým väzňom sa predpokladajú v roku 2021 vo výške 3,5 mil. eur (zvýšenie z 5 na 10 eur) pri predpokladanom priemernom mesačnom počte 2440 príplatkov a náklady na výplatu jednorazového príplatku k dôchodku pre veteránov protikomunistického odboja sa v roku 2021 predpokladajú vo výške 1,7 mil. €. V roku 2021 tak Sociálna poisťovňa vyplatí 5,2 mil. eur (ide o výdavok, ktorý bude plne refundovaný z kapitoly Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

Praktické rady pre získanie priznania postavenia účastníka protikomunistic­kého odboja

Ak ste boli vy alebo niekto z vašich blízkych nespravodlivo väznený v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 alebo odvlečený do gulagu alebo odvedený do PTP alebo zaradený do tábora nútenej práce, resp. internovaný v centralizovanom (sústreďovacom) kláštore, prosím,

  • overte, či ste vy alebo váš blízky v minulosti požiadali Ústav pamäti národa (ÚPN) o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja.
  • Zoznam veteránov protikomunistického odboja je dostupný na stránke https://www.upn.gov.sk/…keho-odboja/ v PDF dokumente pod názvom Kompletný zoznam osôb, ktorým ÚPN do 6. augusta 2020 priznal postavenie veterána protikomunistického odboja.
  • Ak už máte vy alebo má váš blízky priznané toto postavenie, Sociálna poisťovňa o vyplatení jednorazového príspevku i zvýšení príplatku k dôchodku rozhodne ex offo. Prosím, v januári skontrolujte či ste dostali zvýšený príplatok k dôchodku a jednorazový príplatok k dôchodku vo výške 1989 eur.
  • písomne požiadajte ÚPN o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja, ak ste ešte o takéto postavenie nepožiadali. Žiadosť, ktorú je potrebné predložiť ÚPN, nájdete na https://www.upn.gov.sk/…a-formulare/ pod označením Žiadosť o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z. z.

Na akékoľvek otázky v tejto súvislosti zodpovie ÚPN. Na ústav sa môžete obrátiť e-mailom na adrese podatelna@upn.gov.sk, resp. poštou na adrese Ústav pamäti národa, Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

9 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #príspevok #veteráni #protikomunistický odboj