Otázky a odpovede o delení BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Kedy musí manželka manžela vyplatiť? Možno prepísať podiel na exmanžela? A môže manžel darovať polovicu bytu synovi?

13.01.2021 10:00
dom, sudca, kladivko, spravodlivosť, rozvod,... Foto:
Ak manželia nadobudli nehnuteľnosť počas trvania manželstva, potom je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Znamená to, že podiely manželov nie sú určené a nie je možné, aby jeden z nich daroval polovicu svojho podielu.
debata

Kedy musí manželka manžela vyplatiť?

Manželia sa rozviedli. Pred rozvodom spoločne obývali nehnuteľnosť, ktorú darovali manželke rodičia. Má manžel právo v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov žiadať od manželky vyplatenie nejakej finančnej sumy z domu, ktorý spoločne obývali? Na rekonštrukciu domu mali manželia spoločný úver. Bude tento dom predmetom dedičského konania po manželkiných rodičoch?

Majetok, ktorý manželkini rodičia darovali manželke, je jej majetkom a nebude už predmetom dedičského konania po rodičoch manželky. Rozvodom manželstva zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a zo zákona sú povinní spoločne nadobudnutý majetok vyporiadať a rozdeliť. Ak za trvania manželstva spoločne rekonštruovali rodinný dom a úver splácali spoločne, potom má manžel nárok, aby sa s manželkou finančne vyporiadali.

Môže sa s manželkou dohodnúť alebo sa obrátiť na súd, aby vykonal vyporiadanie majetku. Dôležité je, že na súd sa môžete obrátiť len v lehote troch rokov od právoplatnosti rozsudku, ktorým bolo manželstvo rozvedené. Súd je povinný vykonať vyporiadanie majetku podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka – pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Prihliadne sa na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Video
O bezpodielovom spoluvlastníctve manželov s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - publikované 23. októbra 2020.

Možno prepísať podiel na bývalého manžela?

Bývalí manželia sa chcú dohodnúť ohľadom rozdelenia spoločného majetku. Od rozvodu už uplynuli tri roky. Bývalá manželka chce bývalého manžela „vyplatiť“ a on svoju podiel na nehnuteľnosti prepíše na ňu. Je to možné?

V prípade, ak už uplynuli tri roky od právoplatnosti rozsudku, ktorým bolo manželstvo rozvedené a bývalí manželia nevyporiadali v tejto lehote spoločne nadobudnutý majetok dohodou o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, potom platí podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, že sa po uplynutí týchto troch rokov obaja stali podielovými spoluvlastníkmi bytu. Bývalí manželia môžu uzavrieť zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorou bývalý manžel odpredá svoju polovicu bytu bývalej manželke.

Môže manžel darovať svoju polovicu bytu synovi?

Manželia sa rozvádzajú a vlastnia trojizbový byt, ktorý nadobudli kúpou v čase manželstva. Manžel chce svoju polovicu darovať synovi zo svojho prvého manželstva. Manželka s tým nesúhlasí. Môže tak manžel urobiť?

Ak manželia nadobudli nehnuteľnosť počas trvania manželstva, potom je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Znamená to, že podiely manželov nie sú určené. Na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností sú ako vlastníci uvedení obaja manželia spoločne. To znamená, že manžel nemôže darovať ideálnu polovicu synovi. Mohli by tak urobiť spoločne obaja manželia, čím by sa stali podielovými spoluvlastníkmi so synom z prvého manželstva, ktorý by vlastnil ideálnu polovicu a manželia by boli bezpodielovými spoluvlastníkmi druhej polovice. Bez súhlasu manželky však manžel nemôže synovi darovať podiel na nehnuteľnosti.

Zomrel rozvedený otec troch synov. S bývalou manželkou sa ale nestihol majetkovo vyporiadať. Ako sa bude dediť? Kto má nárok na dedičstvo po zosnulom otcovi? Má nárok na dedičstvo aj bývalá manželka?

Rozvodom zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a bývalí manželia si ho vyporiadajú buď dohodou, alebo ho vyporiadava súd. Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak o BSM ešte nerozhodol súd na základe návrhu podaného do troch rokov od zániku BSM, treba vedieť, že súd rozhodne tak, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, tak sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Do BSM nepatria veci, ktoré jeden z manželov nadobudol pred uzavretím manželstva, veci darované, zdedené alebo vydané v reštitúcii v prípade, ak boli jeho pred uzavretím manželstva, alebo ich nadobudol po právnom predchodcovi. Dediť možno zo zákona, závetu, alebo z oboch týchto dôvodov. V prípade ak chýba závet, tak sa dedí iba zo zákona v štyroch dedičských skupinách. Deti dedia v prvej skupine, rovnako ako manželka. Dedí sa teda majetok, ktorý v rámci vyporiadania BSM pripadol zosnulému manželovi, bývalá manželka a matka synov dediť nebude, dedičstvo pripadne synom zosnulého.

Manželka zomrela počas rozvodového konania. Má manžel v rámci vyposporiadania BSM v rámci dedičského konanaia nárok na dom, ktorý získala manželka ako dar od svojich rodičov?

Vec nadobudnutá darovaním počas manželstva nepatrí do BSM, a preto nebude ani predmetom vyporiadania. Ak by jeden z manželov zdedil nejaký majetok, takisto by nepatril do BSM a nebol by predmetom vyporiadania. Ak sa však peniaze alebo majetok z dedičstva či darovania použije na majetok patriaci do BSM, potom investujúci manžel (dedič) má právo požadovať vrátiť tieto peniaze pri vyporiadaní BSM.

Komu patria peniaze zo zdedeného bytu?

Manžel nadobudol byt pred manželstvom v dedičskom konaní. Byt predal až počas manželstva a následne zomrel. Patria peniaze z predaja bytu do BSM a budú predmetom vyporiadania BSM v rámci dedičského konania?

Majetok, ktorý manžel získal ešte pred manželstvom z dedičstva, do BSM nepatrí. To znamená, že do BSM nepatria ani peniaze, ktoré získal manžel predajom tohto majetku a nebudú teda patriť do obsahu BSM v rámci jeho vyporiadania v dedičskom konaní.

Ako sa rozdeľuje v dedičstve majetok v BSM?

Účelom vyporiadania BSM v konaní o dedičstve je určiť, čo z majetku BSM pripadne do vlastníctva pozostalého manžela a čo bude patriť do dedičstva. Výsledkom tohto procesu je potom určenie, ktorá konkrétna vec alebo aká jej časť patrí do dedičstva. Pri vyporiadaní sa postupuje podľa predpisov Občianskeho zákonníka.

Aby tak bolo možné urobiť, musí: existovať majetok v BSM, v prípade uzavretia dohody o vyporiadaní BSM musí existovať aspoň jeden dedič okrem pozostalého manžela, musí byť dokázané, že o vyporiadaní BSM sa nezačalo konanie na súde, od prípadného zániku BSM neuplynula lehota tri roky.

Predmet BSM je vymedzený v Občianskom zákonníku. Ak je medzi účastníkmi konania nesporné, že poručiteľ s pozostalým manželom nemali žiaden majetok v BSM, je vhodné o tom vykonať záznam v zápisnici o prejednaní dedičstva.

Ako prebieha vyporiadanie BSM pri dedičskom konaní?

BSM sa vyporiadava medzi pozostalým manželom a dedičmi. Bez ohľadu na to, či pozostalý manžel je zároveň dedičom, nemôže pri vyporiadaní dohodou vystupovať na strane dedičov. Ak je však manžel jediným dedičom, nemožno vykonať vyporiadanie dohodou, ale iba rozhodnutím. Osobitná situácia môže nastať, ak existuje nevyporiadaný majetok v BSM, ktoré zaniklo zánikom manželstva pred smrťou poručiteľa, bývalý manžel nie je dedičom a nikto iný nededí, teda dedičstvo pripadá štátu.

V takomto prípade sa BSM vyporiada medzi bývalým manželom a štátom. Ak sú splnené všetky uvedené predpoklady, vyporiada sa BSM buď dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi uzavretou písomne, alebo ústne do zápisnice, alebo vyporiadanie vykoná súd.

Kedy nemôže vyporiadanie BSM prebehnúť?

Ak od zániku BSM uplynuli tri roky, nemožno vykonávať vyporiadanie BSM, pretože v súlade s Občianskym zákonníkom platí pre hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom ich každý výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach, nehnuteľných veciach a spoločných majetkových právach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #bezpodielové spoluvlastníctvo #otázky a odpovede #spoluvlastníctvo