Nájom bytu si žiada dobrú zmluvu

Prenájmom voľnej nehnuteľnosti si možno pekne privyrobiť. Pozor si ale dajte na prípadné riziká a dôkladne zvážte obsah nájomnej zmluvy.

21.01.2021 08:00
nájom, prenájom, nové bývanie, sťahovanie,... Foto:
Výpovedné lehoty podľa nového zákona začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede, zatiaľ čo výpovedné lehoty podľa Občianskeho zákonníka začínajú plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede.
debata (1)

Občiansky zákonník hovorí, že zmluvu o prenájme bytu možno uzavrieť na dobu určitú aj neurčitú. Pre prenajímateľa je určite výhodnejšia zmluva na dobu určitú. V prípade, ak zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dobu určitú, nesmie v nej chýbať dátum začatia a dátum ukončenia nájmu. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú musí obsahovať dátum začatia nájmu. Potrebné si je ale v prípade zmluvy na dobu neurčitú vopred dohodnúť dĺžku výpovednej lehoty. Toto ustanovenie vám pomôže v prípade, ak budete chcieť skončiť nájomný vzťah a nájomca sa odmietne vysťahovať.

Výhodnejšie je ale uzavrieť nájomnú zmluvu podľa inej právnej úpravy – zákona o krátkodobom prenájme bytov. Ten umožňuje prenajať byt len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky a za rovnakých podmienok predĺžiť na ďalšie dva roky, a to najviac dvakrát. Nájomný vzťah môže teda trvať najviac šesť rokov, po uplynutí tejto doby môžu ale zmluvné strany uzavrieť novú zmluvu.

Video
Ako bez chýb prenajímať byt - s advokátkou Katarínou Kasalovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 4.8.

Aktuálna legislatíva vyžaduje, aby nájomná zmluva pre krátkodobý nájom bytu mala písomnú formu a spĺňala obsahové náležitosti uvedené v zákone. Jednou z povinných obsahových náležitostí zmluvy o krátkodobom nájme bytu je aj výslovné konštatovanie, že zmluva sa spravuje týmto zákonom, aby sa tak predišlo pochybnostiam zmluvných strán o tom, ktorým právnym režimom sa konkrétna zmluva spravuje.

Pre prenajímateľa je nájom podľa tejto legislatívy výhodnejší, v porovnaní s Občianskym zákonníkom zaviedol tento zákon napríklad výrazne kratšie výpovedné lehoty. Výpovedná lehota z nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka je najmenej trojmesačná a za určitých okolností môže byť predĺžená o ochrannú dobu ďalších šesť mesiacov, zákon o krátkodobom prenájme zavádza minimálnu výpovednú lehotu jeden mesiac, v prípade presne zákonom definovaných výpovedných dôvodov dokonca len pätnásť dní.

Výpovedné lehoty podľa nového zákona začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede, zatiaľ čo výpovedné lehoty podľa Občianskeho zákonníka začínajú plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede. V prípade ukončenia krátkodobého nájmu bytu podľa tohto zákona nevzniká povinnosť prenajímateľa poskytovať nájomcovi bytové náhrady. Občiansky zákonník túto povinnosť ukladá.

Pozor však, nie každý byt možno prenajať na základe zákona o krátkodobom nájme. Zákon sa totiž nevzťahuje na nájomné pomery v bytoch obstaraných podľa osobitných predpisov, na nájomné pomery v služobných bytoch, v bytoch osobitného určenia, v družstevných bytoch, v bytoch vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov a vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, mesta Košice a ich mestských častí.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #nájomná zmluva #nájom bytu #prenájom nehnuteľnosti