Ako sa prenajíma garáž alebo iný nebytový priestor

Na aké nehnuteľnosti sa vzťahuje zákon o nájme nebytových priestorov? Čo musí obsahovať zmluva o nájme? Aké sú práva a povinnosti účastníkov a ako nájom skončí?

26.01.2021 08:00
autoservis, pneumatiky, dohoda Foto:
Nájomca je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa.
debata

Nájom nebytových priestorov sa riadi zákonom o nájme nebytových priestorov a ten sa vzťahuje:

a) na nebytové priestory, ktorými sú miestnosti alebo súbory miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie – nebytovými priestormi nie sú príslušenstvo bytu ani spoločné priestory domu.

b) na byty, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely

Video
Ako bez chýb prenajímať byt - s advokátkou Katarínou Kasalovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 4.8.

Zmluva o nájme

Prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému nájomcovi zmluvou o nájme.

Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené.

Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia, možno zmluvu na určitý čas uzavrieť najdlhšie na dva roky, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

Čo by nemalo v zmluve chýbať

a) pomenovanie nebytového priestoru

b) číslo nebytového priestoru, pokiaľ takýmto číslom nebytový priestor disponuje

c) výmeru nebytového priestoru,

d) podlažie, na ktorom sa nebytový priestor nachádza, pokiaľ sa tento nachádza v budove členenej na viac nadzemných alebo podzemných podlaží

e) označenie budovy, v ktorom sa nebytový priestor nachádza

f) názov ulice alebo iného verejného priestranstva spolu s uvedením čísla vchodu

g) názov a PSČ obce, v ktorej sa nebytový priestor nachádza

h) súpisné číslo budovy

i) určenie čísla parcely, na ktorej sa nachádza budova, v ktorej s nebytový priestor nachádza, s odkazom na list vlastníctva vydaný príslušným katastrom

j) názov obce, okresu a katastrálneho územia, v ktorom sa daná nehnuteľnosť – budova, v ktorej sa nachádza nebytový priestor nachádza

k) číslo listu vlastníctva, na ktorom je daný nebytový priestor zapísaný, spolu s uvedením katastra, ktorý, daný list vlastníctva vydal a vedie vo svojej evidencii.

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

Ak nie je dohodnuté inak, prenajímateľ je povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené.

Nájomca je oprávnený užívať nebytový priestor v rozsahu dohodnutom v zmluve.

Nájomca je povinný uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním.

Nájomca je tiež povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi potrebu opráv, ktoré má prenajímateľ urobiť, a umožniť vykonanie týchto i iných nevyhnutných opráv; inak nájomca zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.

Podnájom

Nájomca je oprávnený prenechať nebytový priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa.

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona sa vzťahujú aj na toho, komu sa nebytový priestor prenechal do podnájmu.

Nájomné

Ak výška nájomného alebo úhrada za podnájom nie je upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí sa dohodou.

Ak nájomca môže nebytový priestor užívať obmedzene len preto, že prenajímateľ neplní svoje povinnosti zo zmluvy alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom, má nájomca nárok na pomernú zľavu z nájomného; toto ustanovenie sa vzťahuje aj na podnájom.

Skončenie nájmu

Nájom dojednaný na určitý čas sa skončí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný.

Prenajímateľ môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím času, ak

 • a) nájomca užíva nebytový priestor v rozpore so zmluvou
 • b) nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného alebo za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom
 • c) nájomca, ktorý na základe zmluvy má prenajímateľovi poskytovať na úhradu nájomného určité služby, tieto služby neposkytuje riadne a včas
 • d) nájomca alebo osoby, ktoré s ním užívajú nebytový priestor, napriek písomnému upozorneniu hrubo porušujú pokoj alebo poriadok
 • e) užívanie nebytového priestoru je viazané na užívanie bytu a nájomcovi bola uložená povinnosť byt vypratať
 • f) bolo rozhodnuté o odstránení stavby alebo o zmenách stavby, čo bráni užívať nebytový priestor
 • g) nájomca prenechá nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu bez súhlasu prenajímateľa
 • h) ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa zákona o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
 • i) ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti prevedenej pôvodnému vlastníkovi podľa zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

Nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím dojednaného času, ak

 • a) stratí spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na ktorú si nebytový priestor najal
 • b) nebytový priestor sa stane bez zavinenia nájomcu nespôsobilý na dohovorené užívanie
 • c) prenajímateľ hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z zákona o nebytových priestorov

Ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak.

Prenajímateľ je povinný vypovedať zmluvu, ak sa mu uložila povinnosť uzavrieť zmluvu s prikázaným nájomcom.

Výpovedná lehota je tri mesiace, ak nebolo dohodnuté inak; počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

Ak nebolo dohodnuté inak, je v prípade skončenia nájmu nájomca povinný vrátiť nebytový priestor v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Ak nebolo dohodnuté inak, nájom zaniká
a) zánikom predmetu nájmu
b) smrťou nájomcu, pokiaľ dedičia po poručiteľovi, ktorý bol nájomcom, do 30 dní od jeho smrti neoznámia prenajímateľovi, že pokračujú v nájme. K prechodu nájmu v týchto prípadoch je teda potrebný úkon dediča vo forme oznámenia o pokračovaní v nájme, nedochádza k nemu priamo zo zákona. Zmluvné strany sa aj v tomto prípade môžu dohodnúť inak.
c) zánikom právnickej osoby, ak je nájomcom

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #garáž #prenájom nehnuteľnosti #nebytové priestory