Kedy sa obrátiť na advokáta

Advokát nie je potrebný len ako obhajca na súde, ale napríklad aj pri posudzovaní zmlúv či poradenstve v rôznych odvetviach práva. Kedy je vhodné ho kontaktovať?

02.02.2021 11:00
právnička, notárka, advokátka, vysvetľovanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Občianske právo

Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov, právne služby týkajúce sa podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradenstvo a služby pri kúpe, predaji alebo nájme nehnuteľností, vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv, úprava a urovnanie susedských vzťahov, právne služby a zastupovanie v dedičskom konaní, zabezpečenie, zmena a zánik záväzkov, zastupovanie v konaní o pozbavenie/na­vrátenie spôsobilosti na právne úkony, zastupovanie v spotrebiteľských sporoch.

Rodinné právo

Vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie v následnom konaní, vypracovanie návrhu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, poradenstvo pri úprave styku rodičov s dieťaťom, poradenstvo a zastupovanie v sporoch o výživné.

Trestné právo

Obhajoba obvineného v trestnom konaní, stíhaného väzobne alebo na slobode, obhajoba odsúdených vo výkone trestu a vypracovanie žiadostí o podmienečné prepustenie, zastupovanie poškodených trestnými činmi a uplatňovanie nárokov na náhradu škody, poradenstvo a vypracovanie trestných oznámení pre obete trestných činov alebo svedkov.

Správne právo

Zastupovanie a poradenstvo týkajúce sa stavebného práva, vypracovanie podaní a žiadostí na správne orgány, zastupovanie v konaní o priestupkoch, zastupovanie klientov v katastrálnom konaní, zastupovanie a poradenstvo v konaní v správnom súdnictve, vypracovanie žalôb o preskúmanie právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, uplatňovanie opravných prostriedkov proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov, vypracovanie podaní za účelom odstránenia prieťahov v konaní a nečinnosti správnych orgánov.

Video
Ide o právo - o výbere a službách právnikov s advokátkou Janou Alušíkovou - publikované 29. 5. 2020.

Pracovné právo

Poradenstvo v pracovnom práve poskytované zamestnancom, ako aj zamestnávateľom, spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku pracovnoprávneho vzťahu, zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, ako napr. v sporoch o platnosť rozviazania pracovného pomeru, uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru, analýza práv a nárokov vyplývajúcich z existujúcich zmlúv a interných predpisov, pracovný poriadok, vnútorné smernice upravujúce práva a povinnosti zamestnancov.

Obchodné právo

Príprava a právne posúdenie zmlúv a ich návrhov, zakladanie obchodných spoločností a vykonávanie zmien zapísaných údajov, zvýšenie alebo zníženie základného imania, prevod obchodných podielov, zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a daňovým úradom, vypracovanie vnútorných predpisov obchodných spoločností, príprava a vedenie valných zhromaždení, plnenie registračných a oznamovacích povinností, správa a vymáhanie pohľadávok.

Ústavné právo

Vypracovanie ústavných sťažností a zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #advokát #právne služby