Všetko dôležité o zmluve s vecným bremenom + vzory

Okrem zmluvy s vecným bremenom musíte aj podať návrh na kataster. Ako na to? A ako možno neskôr takúto zmluvu zrušiť? Koľko za tieto úkony zaplatíte?

15.02.2021 11:00
otec, dcéra, notebook, pomoc, vysvetľovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Každá zmluva si vyžaduje presnú identifikáciu zmluvných strán. Darovacia zmluva musí mať písomnú podobu. Chýbať nesmie meno a priezvisko, adresa, rodné číslo darcu, ktorý je súčasne aj osobou povinnou z vecného bremena. Takisto sa musí do zmluvy uviesť meno a priezvisko, adresa, rodné číslo obdarovaného, ktorý je súčasne aj osobou oprávnenou z vecného bremena.

Uvedie sa, že darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti uvedie sa presná špecifikácia nehnuteľnosti: typ nehnuteľnosti, rozloha nehnuteľnosti, údaje z katastra nehnuteľností. Takisto sa uvedie ako darca predmetnú nehnuteľnosť nadobudol: napr. dedením, prevodom vlastníckeho práva, darovacou zmluvou. Uvedie sa, že darca daruje obdarovanému nehnuteľnosť popísanú na tejto zmluve a obdarovaný túto nehnuteľnosť prijíma.

Obdarovaný zriaďuje v prospech darcu bezplatné vecné bremeno, ktoré zodpovedá jeho právu užívať napríklad dve miestnosti a príslušenstvo.

Všetky opravy a náklady na zachovanie nehnuteľnosti, na ktorej viazne vecné bremeno, a opravy a náklady na zachovanie príslušenstva tohto bytu bude hradiť obdarovaný ako povinný z vecného bremena. Dohodnúť sa však môže napríklad aj to, že darca, ako oprávnený z vecného bremena, bude obdarovanému prispievať jednou tretinou na úhradu nákladov spojených s užívaním bytu.

Vecné bremeno uvedené v tejto zmluve sa zriaďuje bezplatne, z vďačnosti za darovanie nehnuteľnosti uvedenej v tejto zmluve.

Darca aj osoba oprávnená z vecného bremena berie na vedomie, že práva zodpovedajúce vecnému bremenu nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností na príslušnom katastri nehnuteľností.

Darca vyhlasuje, že na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné povinnosti.

Obdarovaní vyhlasujú, že stav nehnuteľnosti, ktorá je predmetom darovania, poznajú.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k nemu alebo k členom jeho rodiny správal spôsobom porušujúcim dobré mravy.

Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Na základe tejto zmluvy možno vykonať vklad vlastníckeho práva, ako aj vklad práva zodpovedajúceho zriadenému vecnému bremenu do katastra nehnuteľností.

Uvedie sa dátum podpisu darcu a obdarovaného.

Video
Ide o právo: Všetko o vecnom bremene s právničkou Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 12. 2. 2021.

Vzor zmluvy

Darovacia zmluva
(uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka)

Darcovia::
I. Katarína Slaná, nar. 2. marca 1955, bytom Dunajská 10, 800 01 Bratislava, r. č. 2345/112233, občan SR
II. Milan Slaný, nar. 20. apríla 1952, bytom Dunajská 10, 800 01 Bratislava, r. č. 1234/001122, občan SR

a obdarovaný:
Martin Slaný , nar. 11. júna 1985, bytom Dunajská 10, 800 01 Bratislava, r. č. 3456/223344, občan SR,

uzavierajú túto darovaciu zmluvu:

I. Predmet zmluvy

 • Darcovia majú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov 4-izbový byt na druhom poschodí s číslom 5 v bytovom dome na Dunajskej ulici súpisné číslo 10 postavený na parcele číslo 123 v zastavanom území Bratislava, zapísaný v katastri na katastrálnom úrade v Bratislave na liste vlastníctva č. 456 kat. úz. Bratislava, výmera podlahy 120 m2. Byt pozostáva zo 4 izieb, z kuchyne, kúpeľne, chodby, toaliet, balkóna. Pozn.: byt je potrebné charakterizovať tak, aby nemohol byť zamenený za iný, opísať údaje z listu vlastníctva.
 • Túto nehnuteľnosť nadobudli počas trvania manželstva na základe kúpnej zmluvy zo dňa …..

II. Darcovia darujú svojmu synovi Martinovi Slanému byt opísaný v bode I. tejto zmluvy a obdarovaný túto nehnuteľnosť s vďakou prijíma.

III. Darcovia vyhlasujú, že obdarovaného oboznámili so stavom darovaného bytu. Na tejto nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

IV. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu daru vkladom do katastra nehnuteľností na katastrálneho úrade v Bratislave.

V. Darcovia sa môžu domáhať vrátenia daru, ak by sa obdarovaný správal k nim alebo členom ich rodiny tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.

VI. Obdarovaný zriaďuje v prospech darcov Milana Slaného a Kataríny Slanej bezplatne vecné bremeno, ktoré zodpovedá ich právu doživotne užívať celý byt vymedzený v bode I tejto zmluvy. Uvedené právo zodpovedajúce vecnému bremenu patrí výlučne každému z darcov, ktorí ho prijímajú, a obdarovaný sa zaväzuje toto právo darcov trpieť.

VII. Práva zodpovedajúce zriadenému vecnému bremenu oprávnení nadobudnú vkladom do katastra. Zmluvné strany s týmto vkladom súhlasia.

VIII. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju v šiestich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

IX. Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať takto:

 • v novom liste vlastníctva, kat. úz. Bratislava
 • ALV: Martin slaný r. č. 3456/223344. …
 • BLV: 4-izbový byt na druhom poschodí s číslom 5 v bytovom dome na ulici Dunajskej súpisné číslo 10 postavený na parcele číslo 123. s výmerou podlahy 120 m2
 • CLV: vecné bremeno doživotného užívania v prospech Milana Slaného, r. č. 1234/001122, a Kataríny Slanej , r. č. 2345/112233 …
 • V…Bratislave 2. februára 2021
 • Podpisy darcov
 • Podpis obdarovaného

Ako sa podáva vklad práva do katastra nehnuteľností

 • práva k nehnuteľnostiam (napr. vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno…) zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.
 • konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý je účastníkom právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.
 • pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu
 • ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie

Návrh na vklad

1. Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje:
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu
b) označenie katastra, ktorému je adresovaný
c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony

Prílohy
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zákona
e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv, možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk/). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa podáva jeden rovnopis návrhu na vklad a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickom podobe a opatrené zaručeným elektronickom podpisom a časovou pečiatkou.

Poplatky za návrhy

 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností…66 e­ur
 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky…33 e­ur
 • správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eura, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
 • správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.

Ako možno zrušiť zmluvu o vecnom bremene

Prevod vlastníctva býva zvyčajne jednoduchší, ak ide nehnuteľnosť, ktorá nie je zaťažená vecným bremenom. Zákon umožňuje vo väčšine prípadov vecné bremeno zrušiť.

Výmaz vecného bremena (doživotného užívania nehnuteľnosti) z katastra nehnuteľností môže nastať na základe dohody zmluvných strán. Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania sa uzatvára podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Zmluva o zániku vecného bremena a návrh na vklad

 • Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje. Je potrebné tak urobiť zmluvou o zániku vecného bremena. Zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena.
 • Bližšie náležitosti tejto zmluvy zákon neuvádza, odporúčame však uviesť napríklad, či sa strany dohodli na odplatnom, alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod zrušenia vecného bremena, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, či kto a kedy podá návrh na vklad.
 • K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je však potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, ako vyplýva z § 151p Občianskeho zákonníka („Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.“) Okrem uzavretia zmluvy je tak potrebné aj podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa bude žiadať výmaz vecného bremena.
 • Katastrálny zákon v § 42 ods. 3 výslovne uvádza, na ktorých dokumentoch predkladaných katastru nehnuteľností sa vyžaduje overený podpis. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

Ako zaniká zmluva o vecnom bremene doživotného užívania:

Zmluva o zániku vecného bremena doživotného užívania sa uzatvára podľa § 151p Občianskeho zákonníka:

Oprávnený z vecného bremena:

 • uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo

Povinný z vecného bremena:

 • uvedie sa meno, priezvisko, ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, rodné číslo

vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto

Zmluvu o zrušení vecného bremena doživotného užívania

Povinný z vecného bremena je na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … vlastníkom nehnuteľného majetku: uvedie sa presní špecifikácia nehnuteľnosti – adresa, údaje z katastrálne­ho úradu

Zmluvou o prevode nehnuteľnosti so zriadením vecného bremena zo dňa … bolo zároveň v prospech oprávneného z vecného bremena zriadené vecné bremeno spočívajúce v jeho práve doživotného bývania a užívania vyššie špecifikovanej nehnuteľnosti.

Dôvody, ktoré viedli k zriadeniu vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena pominuli, oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadené zmluvou o prevod nehnuteľnosti sa dňom podpísania tejto zmluvy zrušuje.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno sa zrušuje bezplatne. Právne účinky zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nastanú vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra na základe tejto zmluvy podá povinný z vecného bremena … napríklad do 1 týždňa od podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami.

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich práva a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.

dátum, miesto a podpis povinného a overený podpis oprávneného

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vzory #kataster #darovacia zmluva #vecné bremeno #ukončenie zmluvy