Zdedená pôda: Pozor na zákaz drobenia pozemkov

Zdedili ste poľnohospodársku alebo lesnú pôdu? Kedy a ako môžete svoj zdedený podiel alebo celú parcelu predať alebo prenajať?

, 19.02.2021 08:00
zima, les, muž, sneh, úsmev Foto:
Zákaz drobenia sa podľa zákona vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).
debata

Pôda sa dedí rovnako ako iný nehnuteľný majetok – na základe zákona lebo testamentu. Ak pôdu dedí len jeden dedič, súd mu potvrdí, že dedičstvo nadobudol. Ak je dedičov viac, musia sa vyrovnať medzi sebou dohodou. Dedičskú dohodu musia uzatvoriť všetci dedičia. Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli. Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov.

Ak sa dedičia nedohodnú o dedičstve, súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyrovnať sa s ostatnými dedičmi. Po zápise vlastníckych práv do katastra sa stáva dedič vlastníkom a môže ďalej následne s pôdou nakladať – predať, prenajať, prípadne začať obhospodarovať.

Pozor však, prevod vlastníctva zdedeného pozemku môže ovplyvniť takzvaný zákaz drobenia. V prípade, že ste zdedili pôdu zdedili viacerí dedičia a vaše spoluvlastnícke podiely sú menšie, ako je prípustná výmera, tak je jednoducho zo zákona rozdelenie pozemku na menšie časti zakázané. Kedy nemožno pozemok rozdeliť?

Podmienky delenia pozemkov upravujú právne predpisy a vymedzujú, ktoré pozemky pri prevode vlastníctva nemožno deliť. Zákaz drobenia sa podľa zákona vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

Pri poľnohospodárskych pozemkoch nemôže právnym úkonom, rozhodnutím súdu o vyrovnaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutím o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2 (pri lesných pozemkoch je to 5 000 m2). Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie pôda evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Výnimka zo zákazu drobenia sa podľa platnej legislatívy vzťahuje na prípady, ak: sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav, prípadne ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu. Výnimku možno využiť aj v prípade, že sa odčleňuje časť pozemku od pozemku a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok.

Urobiť tak možno aj vtedy, ak ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady. Výnimka podľa písmena sa preukazuje stanoviskom obce, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad. Určujúca pre stanovisko je územnoplánovacia dokumentácia danej obce. Právne úkony v rozpore so zákazom drobenia sú neplatné v zmysle paragrafov Občianskeho zákonníka a z právneho hľadiska nemajú už od počiatku žiadne právne účinky.

Ktorá pôda je poľnohospodárska?

V katastri nehnuteľností rozlišujeme tieto druhy pozemkov:

  • a) ornú pôdu,
  • b) chmeľnice,
  • c) vinice,
  • d) záhrady,
  • e) ovocné sady,
  • f) trvalé trávne porasty,
  • g) lesné pozemky,
  • h) vodné plochy,
  • i) zastavané plochy a nádvoria,
  • j) ostatné plochy.

Za poľnohospodársku pôdu sa podľa zákona považujú pozemky označené ako a), b), c), d), e), f).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pôda #pozemky #dedenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy