Daňové priznanie dôchodcov: Kto a dokedy musí zaplatiť daň z príjmu?

Penzisti sú daňovníci, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo začali takýto dôchodok poberať v roku 2020.

09.03.2021 06:00
dôchodkyňa, práca, kvetinárstvo, písanie,... Foto:
V prípade, ak chce dôchodca získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie.
debata

Povinnosť dôchodcu podať daňové priznanie

2207,10 eura

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené.

Výhodnosť podať daňové priznanie

Preplatok na daniach

 • Ak daňovník poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2020 príjem zo závislej činnosti neprevyšujúci sumu 2 207,10 eura, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020. Ak mu však zamestnávateľ zrážal z príjmu preddavky na daň, je pre neho výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A, aj keď jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 2 207,10 eura. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania.
 • Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 eur, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Ako požiadať o vrátenie daní

 • V prípade, ak chce dôchodca získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. Ak máte len príjem zo zamestnania, podáte daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie potrebujete potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. Potvrdenie každý zamestnávateľ musí vystaviť.
 • Platí teda, že ak chcete naspäť zaplatené dane, nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. V takom prípade vám totiž daňový úrad nevráti žiadne dane.
 • V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku však musia uviesť len tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.
 • O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou daňového priznania – jedenásty oddiel daňového priznania typu A. Dôchodca tu vyznačí, či chce peniaze poslať poštou, alebo prevodom na účet. Ak niekto nevyplní žiadosť o vrátenie preplatku, bude musieť poslať samostatnú žiadosť, inak mu ho daňový úrad nevráti.
 • Penzisti, ktorí nepodajú daňové priznanie v riadnom termíne, ešte stále potom môžu podať dodatočné daňové priznanie. Keďže pracujúci dôchodca si v ňom uplatní oslobodenie od platenia daní do výšky polovice nezdaniteľného minima, a teda jeho výsledná daň bude nižšia ako pôvodne, nehrozí mu za podanie dodatočného daňového priznania pokuta.
 • Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. V roku 2021 si dôchodca môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2015 až 2020. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.
 • Podať dodatočné daňové priznanie môžu penzisti aj v prípade, ak požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. V tomto zúčtovaní si totiž nemožno uplatniť oslobodenie od platenia daní pri príjme do polovice nezdaniteľnej časti základu dane. K takémuto dodatočnému priznaniu treba priložiť ročné zúčtovanie.

Aký typ daňového priznania použiť

 • Ak dôchodca dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti – teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.
 • Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Nezdaňované príjmy

Dôchodkové dávky vyplácané v SR a dávky rovnakého druhu vyplácané z povinného zahraničného poistenia sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi takéto dôchodkové dávky patrí napríklad:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok
 • vdovský a vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok
 • výsluhový dôchodok

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

4414,20 eura

 • Ide o daňovníkov, ktorí sú na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia, alebo ak im dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. 1. 2020).
 • Poberateľ dôchodku, ak bol poberateľom tohto dôchodku k 1. 1. 2020, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2020 v úhrne nepresahuje sumu 4 414,20 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 4 414,20 eura a vyplatenou sumou dôchodku.

Príklady

Príklad č. 1: Daňovník je k 1. 1. 2020 poberateľom starobného dôchodku v sume 400 eur mesačne. Za rok 2020 suma dôchodku predstavuje 4 800 eur (12 × 400). Daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, keďže úhrn dôchodku presiahol sumu 4 414,20 eura.

Príklad č. 2: Daňovník je k 1. 1. 20209 poberateľom starobného dôchodku v sume 290 eur mesačne. Za rok 2020 suma dôchodku predstavuje 3 480 eur (12 × 290). Daňovníkovi vzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 934,20 eura (4 414,20 – 3 480).

 • Ak fyzická osoba začala poberať starobný dôchodok v priebehu roka 2020 (nebola poberateľom dôchodku k 1. 1. 2020), vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 4 414,20 eura, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 506,56 eur.
 • Ak daňovníkovi – dôchodcovi vznikne nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, môže ju uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce, a to v závislosti od vykázaného základu dane.
 • Čiastkový základ dane vyčíslený z takzvaných pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu) nie je možné znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane.
 • Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri vykázaní základu dane presahujúceho sumu 19 506,56 eur nájdete na webovej stránke Finančnej správy v časti Občania – Daň z príjmov – Informovanie

Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa

3 480 eur

 • Ak dôchodca poberal v roku 2020 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 480 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 480 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, uplatní daňový bonus na dieťa. Suma daňového bonusu u daňovníka, ktorý vyživuje dieťa do šiestich rokov veku, je 45,44 eura mesačne na každé takéto vyživované dieťa. Na dieťa nad šesť rokov je daňový bonus vo výške 22,72 eura mesačne.
 • Do príjmov na uplatnenie daňového bonusu sa nezahŕňajú takzvané pasívne príjmy napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu.

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky:

 • ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti – vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom nemôže ísť o dieťa družky; za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
 • daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2020 príjem aspoň 3 480 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej činnosti; do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu)
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Zamestnanecká prémia

 • Ak je daňovník poberateľom dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia (1. 1. 2020), alebo mu dôchodok bol priznaný spätne k 1. 1. 2020, nemá nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie.

Termín daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je do 31. marca 2021.

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa zákona o dani z príjmov sa na základe

 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii). Daňovník v oznámení musí uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.
 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii). Daňovník v oznámení musí uviesť túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. V tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je k dispozícii aj na internetovej stránke finančnej správy.

V prípade, ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka. Daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť. Dedič ale musí podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #daňové priznanie #pracujúci penzisti