Potrebujete vybaviť list vlastníctva?

Vlastníkom kupovanej alebo darovanej nehnuteľnosti sa stávate až po rozhodnutí katastra a vydaní listu vlastníctva. O tom, ako rýchlo ho získate, rozhoduje aj to, či podáte bezchybný návrh na vklad vlastníckeho práva.

, 12.03.2021 10:00
realitka, rodina, radosť, podpis, vysvetľovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

V konaní o povolení vkladu sa posudzujú nielen zákonné náležitostí samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitostí zmluvy. Kataster v rámci konania o povolení návrhu na vklad kontroluje samotný návrh, ako aj zmluvy, na základe ktorých má dôjsť k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti.

Ak zistí, že v dokumentoch sú chyby, ktoré je možné odstrániť, vyzve účastníkov konania, aby tieto v určenej lehote odstránili. Ak vám je teda doručená výzva zo strany katastra, treba v určenej lehote doručiť katastru buď písomný dodatok, alebo urobiť opravu formou doložky. Konanie sa zvyčajne prerušuje na 30 dní.

"V prípade opravy formou doložky je potrebné sa v určenej lehote vyhotoviť doložku priamo do zmluvy. V doložke sa uvedie, čo je predmetom opravy, správne znenie a uvedie sa dátum tejto opravy. Doložku podpíšu všetci účastníci zmluvy, ako aj pracovník katastra, ktorý doložku opatrí odtlačkom okrúhlej pečiatky. Po vykonaní opravy kataster pokračuje v konaní.

Ak doručený dodatok spracujú účastníci opätovne nesprávne alebo úrad dodatočne zistí ešte ďalší nedostatok, môže kataster výzvu na opravu poslať aj opakovane a konanie prerušiť. Prerušenie konania a zaslanie výzvy na odstránenie nedostatkov návrhu, prípadne jeho príloh nie je možné považovať za obštrukcie zo strany katastra.

Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o tom, ako bez problémov kúpiť či predať nehnuteľnosť a čo má obsahovať dobrá zmluva - odvysielané 4. 12. 2020.

Ak účastníci na výzvu v stanovenej lehote nereagujú, môže kataster návrh na vklad zamietnuť. Ak po zamietnutí návrhu majú účastníci aj naďalej záujem, aby došlo k zápisu a zmene vlastníckych práv, musia podať nový návrh na vklad, opraviť zistené nedostatky a opätovne zaplatiť správny poplatok.

Čo je potrebné urobiť v prípade, ak kataster s vydaním rozhodnutia mešká? Ak by nedodržaním lehoty hrozila účastníkovi škoda, môže zaslať na okresný úrad, katastrálny odbor, písomnú žiadosť o rozhodnutie a kataster upozorniť na možné spôsobenie škody, ktorej náhradu by si mohol voči katastru uplatniť. Takisto môže účastník podať sťažnosť na základe zákona o sťažnostiach.

Podaním sťažnosti sa možno domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa daná osoba domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy – v tomto prípade katastra – alebo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Vybavená musí byť do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti. V prípade, ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť predĺžená táto lehota o 30 pracovných dní.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa a mala by čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi, v ktorom sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená, alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej z nich.

Otázky a odpovede o katastrálnom konaní

Prečo je katastrálne konanie dôležité?
V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, prebehnúť teda musí aj v prípade, ak chcete získať list vlastníctva. Konanie vedie okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu.

Je možné, aby katastrálne konanie prebehlo elektronicky?
Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky. Náležitosti sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Podáva sa jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a autorizované podľa osobitného predpisu.

Kto sú účastníci konania?
Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti. Konanie sa začína na návrh účastníka konania. Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.

Ako prebieha katastrálne konanie?
Návrh na začatie katastrálneho konania v elektronickej podobe prijíma okresný úrad. Okresný úrad zaeviduje dátum a čas prijatia návrhu na začatie katastrálneho konania. Ak bol návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, okresný úrad vyznačí na návrhu dátum a čas prijatia návrhu. Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie na Slovensku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Pred podaním návrhu na vklad v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe môže účastník konania vyplniť oznámenie o návrhu na vklad v elektronickej podobe. Ak do 90 dní od vyplnenia oznámenia o návrhu na vklad účastník konania nepodá návrh na vklad, na oznámenie sa neprihliada.

Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #otázky a odpovede #list vlastníctva #vlastníctvo
Flowers