List vlastníctva: Po schválení návrhu na vklad práva do katastra

List vlastníctva napríklad pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti budete držať v rukách až po schválení návrhu na vklad vlastníckeho práva katastrom nehnuteľností. Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa totiž zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.

, 18.03.2021 11:00
manželia, úsmev, radosť, papiere Foto:
Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní, alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia.
debata
 • Konanie o povolení vkladu sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý je účastníkom právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.
 • Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu / https://www.katasterportal.sk/…adAction.do/. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

Obsah návrhu

Identifikačné údaje navrhovateľa: potrebné je uviesť aj dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby, od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor, tiež aj adresa na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napr. sú dlhodobo v zahraničí.

Predmet návrhu: zákon vyžaduje, aby navrhovateľ uviedol, čoho sa domáha

Označenie nehnuteľnosti: v návrhu treba uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

Návrh na vklad musí obsahovať:

 • a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:
  • 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie na Slovensku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu
  • 2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu
 • b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
 • c) uvedenie predmetu návrhu
 • d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad
 • **e)* označenie nehnuteľností podľa katastrálneho zákona
 • f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku
 • g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku, alebo pri zápise údajov podľa vymedzených ustanovení katastrálneho zá­kona
 • h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu
 • i) označenie príloh
 • j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej po­dobe
 • k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie
 • Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, vo dvoch vyhotoveniach.

Ďalšími prílohami sú:

 • a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
 • b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva
 • c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku
 • d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zá­kona
 • e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe
 • Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv, možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk/). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa podáva jeden rovnopis návrhu na vklad a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickom podobe a opatrené zaručeným elektronickom podpisom a s časovou pečiatkou

Postup katastrálneho úradu

 • Katastrálny úrad návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.
 • Elektronické podanie sa považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušný kataster.
 • Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má informatívny charakter pre kataster a nemá vplyv na poradie zápisov.
 • Ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.
 • Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.
 • Kataster preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.
 • Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, kataster posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Na čo si dať pozor

Na zmluvách musí byť úradne overený:

 • a) podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán)
 • b) podpis povinného z predkupného práva
 • c) podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena
 • d) podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Právnička Jana Alušíková (advokátska kancelária MPH) o tom, ako bez problémov kúpiť či predať nehnuteľnosť a čo má obsahovať dobrá zmluva - odvysielané 4. 12. 2020.

Povolenie návrhu na vklad práva

 • Ak sú podmienky na vklad splnené, kataster vklad povolí, inak návrh zamietne.
 • Kataster doručuje rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom konania. Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania.
 • Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o jeho povolení.
 • Právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu určenému v návrhu na vklad.
 • Návrh na vklad sa musí podať najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku vlastníctva.
 • Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu podľa osobitného predpisu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad.
 • Kataster doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na katastri, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak kataster podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

Lehoty na rozhodnutie

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad:

 • do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad
 • do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, ktorá nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu
 • do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku vo výške 265,50 eura.

Kedy úrad konanie o návrhu na vklad preruší

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak

 • a) sa začalo konanie o predbežnej otázke
 • b) nebol zaplatený správny poplatok
 • c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh
 • d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní
 • e) bolo účastníkovi predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou
 • f) právo nakladať s nehnuteľnosťami je obmedzené podľa osobitného predpisu.

Kataster konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

 • a) návrh nepodal účastník konania
 • b) účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad
 • c) už bol v o veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 katastrálne­ho zákona
 • d) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili
 • e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok
 • f) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh
 • g) vo veci koná iný kataster
 • Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku písmen d), e) a g) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa písmena d) sa vyznačí v spise.

Oprava alebo doplnenie podania:

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní, alebo iné zrejmé nesprávnosti, vykoná sa jej oprava dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #list vlastníctva #vlastníctvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy