Stavebné povolenie: čo musí obsahovať a dokedy vám ho úrad musí vydať

Stavebné povolenie musí mať stavebník ešte pred začiatkom stavby domu, so začiatkom stavby možno začať až po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Pre stavbu rodinného domu umožňuje stavebný zákon zlúčiť územné konanie (výsledkom je vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby) a stavebné konanie (výsledkom je vydanie stavebného povolenia) do jedného administratívneho úkonu.

, 26.03.2021 12:00
úrad, manželia, úradník, právnik Foto:
V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
debata

Stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a správny orgán môže nariadiť odstránenie takejto stavby.

Čo sa uvádza v žiadosti o vydanie stavebného povolenia:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi
 • prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu

Čo musíte priložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia:

 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám (list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy s osemeurovými kolkami – použiteľné na právne úkony)
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou. Projektová dokumentácia stavby musí obsahovať:

  a) sprievodnú správu s doplňujúcimi údajmi o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,

  b) súhrnnú technickú správu z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:

 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti
 • usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

  c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

 • hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich
 • podzemných sietí a zariadení technického vybavenia
 • návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia
 • ochranných pásiem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitostí stavby

  d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb

  e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravo-technické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby

  f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie

  g) návrh úpravy okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovani­a stavby

 • koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby

Ďalšie prílohy

 • certifikát o spôsobilosti projektanta
 • územné rozhodnutie, ak je potrebné
 • vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (meno stavebného dozoru) ak budete stavbu uskutočňovať svojpomocou a nemáte stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Ak budete stavať dodávateľsky alebo so stavebnou firmou, môžete meno dozoru doložiť až neskôr, po vybratí stavebnej firmy.
 • súhlas vodární, že je možné napojiť dom na vodu a kanalizáciu. Ak kanalizácia v obci nie je, budete potrebovať nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (čistička sa však vybavuje oveľa náročnejšie, musíte mať aj súhlas ministerstva životného prostredia). K žiadosti o pripojenie domu na Rd musíte priložiť list vlastníctva, vodoinštaláciu, zákres vodární o tom, kde majú uložené siete, a situáciu napojenia domu na vodu. Vybavuje sa do 30 dní.
 • súhlas energetických závodov, že je možné pripojiť dom na elektrinu. K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť musíte priložiť list vlastníctva, elektroinštaláciu domu a situáciu napojenia domu na elektrinu. Vybavuje sa do 30 dní.
 • súhlas plynární, že je možné pripojiť dom na plyn (prikladá sa, ak chcete kúriť plynom).
 • súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia (kotol). Potrebujete k nemu doložiť plynofikáciu domu (ak budete kúriť plynom, list vlastníctva, žiadosť s presne uvedeným, aký kotol budete mať a jeho hodnoty, vybavuje sa do 30 dní).
 • súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak staviate na pôde, ktorá je označená ako orná pôda). Potrebujete k nemu list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy s osemeurovými kolkami, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, geometrický plán * ak chcete vyňať len časť pôdy, určenie bonity pôdy. (Vybavuje sa 30 dní).
 • súhlas susedov, ak chcete stavať inak, ako povoľuje stavebný zákon, napríklad na hranici pozemku, alebo chcete mať okná bližšie ako 7 metrov od obytných miestností susedov podobne.
 • prípadne iné doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, ak boli predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody, pamiatkový úrad a pod.).

Lehota na rozhodnutie

 • v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
 • v ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o odklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
Zdroj: stavebný zákon

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebný zákon #stavebné povolenie #stavebné konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy