Čo treba vedieť o územnom rozhodnutí

Ak je pozemok zaradený v územnom pláne na výstavbu rodinných domov a projekt rodinného domu spĺňa podmienky územného plánu, stačí požiadať len o stavebné povolenie. Ak ale na pozemku nie je schválená výstavba rodinných domov, potrebuje stavebník územné rozhodnutie.

, 29.03.2021 12:00
kuchyňa, plánovanie, model, dom, manželia, úsmev Foto:
Ilustračné foto.

Čo sa uvádza v návrhu na vydanie územného rozhodnutia:

 • meno, priezvisko, adresu navrhovateľa
 • predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho využitia
 • zoznam všetkých známych účastníkov konania
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb
 • ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu

Čo musíte priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia:

 • dvojmo situačný výkres súčasného stavu územia na základe katastrálnej mapy so zakreslením stavby, ktorej sa návrh týka, a jej polohy, s vyznačením väzieb na okolie. Ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania alebo umiestnenia líniovej stavby, treba priložiť aj mapový podklad v dvoch vyhotoveniach v mierke 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu.
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
 • navrhované umiestnenie stavby s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb v mierke 1:200
 • architektonické riešenie stavby
 • údaje o stavebnotechnic­kom a konštrukčnom riešení stavby
 • vyjadrenie správcov inžinierskych sietí
 • výpis za katastra nehnuteľností
 • snímka z katastrálnej mapy
 • stanovisko odboru požiarnej ochrany
 • stanovisko a vyjadrenia zainteresovaných orgánov štátnej správy

Vydané územné rozhodnutie musí obsahovať:

 • meno, priezvisko a adresu navrhovateľa a ostatných účastníkov stavebného konania
 • druh, účel a stručný opis predmetu územného rozhodnutia
 • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa predmet rozhodnutia umiestňuje
 • podmienky podľa druhu územného rozhodnutia, ktorými sa okrem iného zaručuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania
 • rozhodnutie o námietkach účastníkov konania
 • dobu platnosti rozhodnutia
 • k rozhodnutiu sa pripája overený situačný výkres so zakreslením plánu územného rozhodnutia a na podklade katastrálnej mapy

Lehota na rozhodnutie

 • v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
 • v ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o odklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
Zdroj stavebný zákon, zákon o správnych poplatkoch

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #územný plán #stavba domu