Ktorý typ daňového priznania potrebujete a čo treba zdaniť

Ktoré tlačivo potrebujete? Ktoré príjmy podliehajú zdaneniu? A aké doklady potrebujete pri vypĺňaní daňového priznania typu A a typu B?

, 25.03.2021 09:00
manželia, kolegovia, papier, čítanie, rozmýšľanie Foto:
Ilustračné foto.

Aké tlačivo použiť

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak v minulom roku dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania, na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak vlani dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napríklad príjem z nepeňažnej výhry, príjem z vyplatenia podielového listu a podobne.

Všetko o daňovom priznaní s daňovou poradkyňou Alicou Orda - Oravcovou. Odvysielané 10. 3. 2021.

Z akého príjmu sa musí zaplatiť daň?

Dani z príjmov podliehajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane. Dani z príjmov nepodliehajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi príjmy podliehajúce dani patria:

1. Príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania)

2. Príjmy z podnikania, napr.:

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • príjmy zo živnosti (príjmy dosahované z činností na základe živnostenského oprávnenia
 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. audítor, daňový poradca, súkromný lekár, veterinárny lekár, notár, exekútor)

3. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr.:

 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu
 • príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady
 • príjmy z vytvorenia, zhotovenia, použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
 • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. príjmy z činnosti osobnej asistencie
 • príjmy znalcov a tlmočníkov
 • príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (z činnosti sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, z činností sprostredkovateľov zamestnania),
 • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe

4. Príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti

5. Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v bode 2

6. Príjmy z kapitálového majetku

7. Ostatné príjmy, napr.:

 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní

8. Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva

9. Vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva

10. Podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii obchodnej spoločnosti alebo družstva

11. Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi obchodnej spoločnosti

12. Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku a podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

Na čo si dať pozor pri vypĺňaní priznania

Daňové priznanie typ A

Pri vypĺňaní daňového priznania typ A budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania:

 • kópie všetkých potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom,
 • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) platí, že: daňovník nie je povinný opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak ich k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov (rodný list). U dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, daňovník už nemusí predkladať potvrdenie o návšteve školy. Povinnosť predkladania potvrdenia o návšteve školy je zachovaná u tých daňovníkov, ktorých deti študujú na školách v zahraničí,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona o dobrovoľníctve, a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t.¤j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %,
 • kópia potvrdenia vydaného veriteľom úveru na bývanie potrebná na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky.

Daňové priznanie typ B

Pri vypĺňaní daňového priznania typ B budete potrebovať aj doklady, ktoré sa odovzdávajú pri podaní daňového priznania ako príloha daňového priznania:

 • kópie potvrdení/dokladov o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom
 • pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) platí, že: daňovník nie je povinný opakovane prikladať doklady na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, ak ich daňovník k daňovému priznaniu už raz priložil a v týchto dokladoch nedošlo k zmene údajov (rodný list). Ide o doklad preukazujúci, že ide o dieťa vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťa druhého z manželov, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo výpis z rodného listu, kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa. Pri dieťati, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, už netreba predkladať potvrdenie o návšteve školy.
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň, pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok
 • kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň a o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do 31. decembra 2003
 • kópia zmluvy o združení, avšak len vtedy, ak ešte správcovi dane nebola predložená
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti o dobrovoľníctve, a to počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, t. j. ak daňovník splnil podmienky a rozhodol sa poukázať podiel zaplatenej dane až do výšky 3 %
 • kópia potvrdenia vydaného veriteľom úveru na bývanie, potrebné na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daň z príjmu